Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God’sWord for Today

 
 

Saturday, July 4, 2015

 

Question: "Are we to love the sinner but hate the sin?"
คำถาม: "เราต้องรักคนบาป แต่เกลียดชังความบาปหรือ"

Answer: Many Christians use the cliché “Love the sinner, hate the sin.”

คำตอบ: คริสเตียนมากมายที่ใช้สำนวนซ้ำซากน่าเบื่อว่า "จงรักคนบาป จงเกลียดชังความบาป."

However, we must realize that this is an exhortation to us as imperfect human beings.

อย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักว่านี่เป็นคำแนะนำตักเตือนแก่เราที่เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์

The difference between us and God in regard to loving and hating is vast.

ความแตกต่างระหว่างเรากับพระเจ้าในเรื่องความรักและความเกลียดชังนั้นใหญ่โตมาก

Even as Christians, we remain imperfect in our humanity and cannot love perfectly, nor can we hate perfectly (in other words, without malice).

แม้เราเป็นคริสเตียน  เรายังคงไม่สมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ของเรา   และไม่สามารถรักได้อย่างสมบูรณ์แบบ  และไม่สามารถเกลียดชังอย่างสิ้นเชิง (ในอีกนัยหนึ่ง โดยปราศจากความมุ่งร้าย)

But God can do both of these perfectly, because He is God. God can hate without any sinful intent.

แต่พระเจ้าทรงสามารถทำทั้งสองอย่างสมบูรณ์แบบ    เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า  พระเจ้าทรงเกลียดชังโดยไม่ทรงกระทำบาปใด ๆ

Therefore, He can hate the sin and the sinner in a perfectly holy way and still be willing to lovingly forgive at the moment of that sinner's repentance and faith.

ดังนั้น  พระองค์ทรงสามารถเกลียดชังความบาปและคนบาปในทางชอบธรรมได้อย่างสมบูรณ์  และยังคงมีพระทัยอยากที่จะยกโทษให้ด้วยความรักในเวลาที่คนบาปกลับใจใหม่และมีความเชื่อ

Malachi มาลาคี 1:3 3but Esau I have hated. I have laid waste his hill country and left his heritage to jackals of the desert.”

3แต่เราได้เกลียดเอซาว   เราได้กระทำให้เทือกเขาของเขาร้างเปล่า   และมอบมรดกของเขาให้แก่หมาป่าแห่งถิ่นทุรกันดาร”

Revelation วิวรณ์ 2:6 6Yet this you have: you hate the works of the Nicolaitans, which I also hate.

6แต่ว่าพวกเจ้ายังมีความดีอยู่บ้าง   คือว่าเจ้าเกลียดชังกิจการของพวกนิโคเลาส์นิยม   ที่เราเองก็เกลียดชัง

2 Peter  2 เปโตร 3:9 9The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.

9องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์   ตามที่บางคนคิดนั้น   แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้   เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน   พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย   แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่


The Bible clearly teaches that God is love.

พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

1 John ยอห์น 4:8-9 8Anyone who does not love does not know God, because God is love.

8ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า   เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

9In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.

9โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลาย   คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก   เพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร

Mysterious but true is the fact that God can perfectly love and hate a person at the same time.

ความจริงลึกลับแต่เป็นจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสามารถรักและเกลียดชังคนในเวลาเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์

This means He can love him as someone He created and can redeem, as well as hate him for his unbelief and sinful lifestyle.

ซึ่งหมายความว่าพระองค์ทรงสามารถรักเขาซึ่งเป็นคนที่ทรงสร้างขึ้นและทรงไถ่บาป เช่นเดียวกับที่ทรงเกลียดชังความไม่เชื่อฟังและชีวิตบาปของเขา

We, as imperfect human beings, cannot do this; thus, we must remind ourselves to “love the sinner, hate the sin.”
เราที่เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถทำเช่นนี้ ด้วยเหตุนี้เราจะต้องเตือนตัวเองว่า " จงรักคนบาปแต่เกลียดความบาป."
How exactly does that work?

วิธีนี้จะทำได้แน่นอนอย่างไร

We hate sin by refusing to take part in it and by condemning it when we see it.

เราเกลียดความบาปโดยปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในนั้นและกล่าวโทษมันเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องบาป

Sin is to be hated, not excused or taken lightly.

ความบาปคือสิ่งที่ควรเกลียดชัง  ไม่มีข้อแก้ตัวหรือถือเป็นเรื่องเล็กน้อย

We love sinners by being faithful in witnessing to them of the forgiveness that is available through Jesus Christ.

เรารักคนบาปโดยเราสัตย์ซื่อในการเป็นพยานแก่พวกเขาว่ามีการให้อภัยโทษโดยทางพระเยซูคริสต์

A true act of love is treating someone with respect and kindness even though he/she knows you do not approve of his lifestyle and/or choices.

การสำแดงความรักที่แท้จริงคือ   การปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพและเมตตากรุณา  แม้เขาหรือเธอรู้ว่าคุณไม่เห็นด้วยกับการดำเนินชีวิตและ/หรือการตัดสินใจของเขาก็ตาม


It is not loving to allow a person to remain stuck in sin.

นั่นไม่ใช่เป็นความรักที่จะยอมให้คนใดยังคงติดอยู่ในการทำบาป

It is not hateful to tell a person he/she is in sin. In fact, the exact opposites are true.

มันไม่ไช่เป็นความเกลียดชังที่จะบอกคนหนึ่งว่าเขาหรือเธออยู่ในความผิดบาป  การทำสิ่งตรงข้ามแน่นอนย่อมถูกต้อง

We love the sinner by speaking the truth in love.

เรารักคนบาปโดยการพูดความจริงด้วยความรัก

We hate the sin by refusing to condone, ignore, or excuse it.

เราเกลียดความบาปโดยปฏิเสธที่จะไม่เอาผิด   เพิกเฉย   หรือแก้ตัวเลย

Love Sinner

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top