Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, September 17, 2015

 

Book of Joel

วลีหลัก: พระธรรมโยเอล


Can you summarize the Book of Joel? What is the Book of Joel all about?

คำอธิบายคำสำคัญ: คุณสามารถสรุปพระธรรมโยเอลได้ไหม พระธรรมโยเอลทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร


Author: The Book of Joel states that its author was the Prophet Joel.
ผู้ประพันธ์: พระธรรมโยเอลกล่าวว่าผู้เขียนคือศาสดาพยากรณ์โยเอล

Joel โยเอล 1:1 1The word of the LORD that came to Joel, the son of Pethuel:

1พระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงโยเอล   บุตรของเปธุเอลว่าดังนี้

Date of Writing: The Book of Joel was likely written between 835 and 800 B.C.
วันที่เขียน: พระธรรมโยเอลน่าจะถูกเขียนขึ้นระหว่างปี ก.ค.ศ 835 และ 800

Purpose of Writing: Judah, the setting for the book, is devastated by a vast horde of locusts.

จุดประสงค์ของการเขียน: พระธรรมยูดาห์นี้  การจัดวางเรื่องราวคือฝูงตั๊กแตนมากมายทำลายล้างหมดสิ้น

This invasion of locusts destroys everything—the fields of grain, the vineyards, the gardens and the trees.

กองทัพตั๊กแตนนี้บุกเข้าทำลายทุกอย่าง—ทุ่งนาข้าว  สวนองุ่น  สวนดอกไม้ และต้นไม้

Joel symbolically describes the locusts as a marching human army and views all of this as divine judgment coming against the nation for her sins.

โยเอล บรรยายเชิงสัญลักษณ์ว่ากองทัพตั๊กแตนเป็นเหมือนกองทัพมนุษย์ที่ยกทัพมาบุก และมองในเชิงว่าเป็นการพิพากษาของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ที่ลงโทษประเทศนี้เพราะความ ผิดบาปที่กระทำ

The book is highlighted by two major events.

พระธรรมเล่มนี้จะเน้นความสำคัญไปที่เหตุการณ์สำคัญสองอย่าง

One is the invasion of locusts and the other the outpouring of the Spirit.

อย่างหนึ่งคือการยกทัพของตั๊กแตนมาบุก  และอีกอย่างคือการเทลงมาของพระวิญญาณ

The initial fulfillment of this is quoted by Peter in Acts 2 as having taken place at Pentecost.
เรื่องพระวิญญาณเทลงมานี้สำเร็จครั้งแรก ดังที่อัครทูตเปโตรอ้างถึงในพระธรรมกิจการบทที่ 2 สิ่งที่เกิดขึ้นในวันเพนเทคอส

Key Verses:

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:

Joel โยเอล 1:4 4What the cutting locust left, the swarming locust has eaten.

What the swarming locust left, the hopping locust has eaten, and what the hopping locust left, the destroying locust has eaten.

4สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยเดินกินเหลือ   ตั๊กแตนวัยบินก็กินเสีย   สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยบินกินเหลือ   ตั๊กแตนวัยกระโดดก็กินเสีย   สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยกระโดดกินเหลือ   ตั๊กแตนวัยคลานก็กินเสีย  
Joel โยเอล 2:25 25I will restore to you the years that the swarming locust has eaten,

the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army, which I sent among you.

25เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิม   คือที่ตั๊กแตนวัยบินได้กินเสีย   ที่ตั๊กแตนวัยกระโดด   ตั๊กแตนวัยคลาน   และตั๊กแตนวัยเดินได้กิน   คือกองทัพใหญ่ของเรา ที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั้น  
Joel โยเอล 2:28 28“And it shall come to pass afterward, that I will pour out my Spirit on all flesh; your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions.

28“ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้   คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งปวง  
บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าทั้งหลายจะเผยพระวจนะ   คนชราของเจ้าจะฝัน และคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต  

Brief Summary: A terrible plague of locusts is followed by a severe famine throughout the land. Joel uses these happenings as the catalyst to send words of warning to Judah.

บทสรุปโดยย่อ: ภัยพิบัติที่น่ากลัวของฝูงตั๊กแตนตามมาด้วยการกันดารอาหารอย่างรุนแรงทั่วทั้งแผ่นดิน โยเอลใช้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้น   เป็นตัวเร่งในการส่งคำตักเตือนไปยังชนชาติยูดาห์

Unless the people repent quickly and completely, enemy armies will devour the land as did the natural elements.

ถ้าหากว่าผู้คนไม่กลับใจใหม่อย่างรวดเร็วและโดยทันที   กองทัพศัตรูจะกวาดล้างแผ่นดินเช่นเดียวกับภัยทางธรรมชาติกระทำ

Joel appeals to all the people and the priests of the land to fast and humble themselves as they seek God's forgiveness.

โยเอลวิงวอนขอให้ประชาชนทุกคนและปุโรหิตของแผ่นดิน    ให้อดอาหารและอ่อนน้อมถ่อมตนลงขณะที่พวกเขาแสวงหาการอภัยโทษจากพระเจ้า

If they will respond, there will be renewed material and spiritual blessings for the nation.

ถ้าพวกเขาจะตอบสนองท่าน   พวกเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นคนใหม่และจะเกิดพระพรฝ่ายจิตวิญญาณแก่ประชาชาติ

But the Day of the Lord is coming. At this time the dreaded locusts will seem as gnats in comparison, as all nations receive His judgment.
แต่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะมาถึง  ในเวลานี้ดูเหมือนฝูงตั๊กแตนที่น่ากลัวจะเป็นเหมือนตัวริ้นเมื่อเปรียบเทียบกัน  เมื่อนานาประเทศได้รับการพิพากษาจากพระองค์
The overriding theme of the book of Joel is the Day of the Lord, a day of God’s wrath and judgment.

สาระสำคัญของพระธรรมโยเอลเล่มนี้คือวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า    คือเป็นวันแห่งพระพิโรธและการพิพากษาของพระเจ้า

This is the Day in which God reveals His attributes of wrath, power and holiness, and it is a terrifying day to His enemies.

นี่คือวันที่พระเจ้าทรงเผยพระลักษณะที่ประกอบด้วยพระพิโรธ    ฤทธิ์เดชและความบริสุทธิ์   และมันเป็นวันที่น่ากลัวสำหรับศัตรูของพระองค์

In the first chapter, the Day of the Lord is experienced historically by the plague of locusts upon the land.

ในบทที่หนึ่ง วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าประสบเหตุการณ์โรคระบาดของฝูงตั๊กแตนบนแผ่นดินChapter 2:1-17 is a transitional chapter in which Joel uses the metaphor of the locust plague and drought to renew a call to repentance.

บทที่ 2: 1-17 เป็นบทส่งผ่านตอนที่โยเอลใช้คำอุปมาเปรียบเทียบฝูงตั๊กแตนระบาดไปทั่วและการกันดารอาหารเพื่อจะเรียกร้องให้ผู้คนกลับใจเสียมีชีวิตใหม่

Chapters 2:18-3:21 describes the Day of the Lord in eschatological terms and answers the call to repentance with prophecies of physical restoration (2:21-27), spiritual restoration (2:28-32), and national restoration (3:1-21).
บทที่ 2: 18-3: 21 บรรยายวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าในแง่โลกาวินาศ   และคำตอบต่อการเรียกร้องให้กลับใจใหม่พร้อมกับคำทำนายเรื่องการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย (2: 21-27), การฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณ (2: 28-32) และการฟื้นฟูประเทศชาติ (3: 1-21)

Joel โยเอล 2:21-3221“Fear not, O land; be glad and rejoice, for the LORD has done great things!

21“โอ แผ่นดินเอ๋ย อย่ากลัวเลย จงยินดีและเปรมปรีดิ์เถิด เพราะพระเจ้าทรงทำการใหญ่

โตมาก  

22Fear not, you beasts of the field, for the pastures of the wilderness are green; the tree

bears its fruit; the fig tree and vine give their full yield.

22เจ้าที่เป็นสัตว์ป่าเอ๋ย อย่ากลัวเลย   เพราะว่าทุ่งหญ้าในถิ่นทุรกันดารนั้นเขียวสด   ต้นไม้เกิดผล   ต้นมะเดื่อและเถาองุ่นออกผลอย่างบริบูรณ์  

23“Be glad, O children of Zion, and rejoice in the LORD your God, for He has given the early rain for your vindication; He has poured down for you abundant rain, the early and the latter rain, as before.

23“โอ บุตรทั้งหลายของศิโยนเอ๋ยจงยินดีเถิด   จงเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์  พระเจ้าของเจ้า   เพราะว่าพระองค์ทรงช่วยกู้เจ้าด้วยฝนต้นฤดู  พระองค์ทรงเทฝนลงมาให้เจ้า   คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูอย่างแต่ก่อน  

24“The threshing floors shall be full of grain; the vats shall overflow with wine and oil.

24“ลานนวดข้าวจะมีข้าวอยู่เต็ม   จะมีเหล้าองุ่นและน้ำมันอยู่เต็มล้นบ่อเก็บ  

25I will restore to you the years that the swarming locust has eaten,

the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army, which I sent among you.

25เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิม   คือที่ตั๊กแตนวัยบินได้กินเสีย   ที่ตั๊กแตนวัยกระโดด   ตั๊กแตนวัยคลาน   และตั๊กแตนวัยเดินได้กิน   คือกองทัพใหญ่ของเรา ที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั้น  

26“You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the LORD your God, who has dealt wondrously with you.  And my people shall never again be put to shame.

26“เจ้าทั้งหลายจงรับประทานอย่างบริบูรณ์และอิ่มหนำ และสรรเสริญพระนาม พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า   ผู้ทรงกระทำแก่เจ้าอย่างมหัศจรรย์   ประชากรของเราจะ ไม่ต้องขายหน้าอีก  

27You shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the LORD your God and there is none else.  And My people shall never again be put to shame.

27เจ้าจะรู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอิสราเอล   และเรานี่แหละคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้า   ไม่มีอื่นใดอีก   ประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก  

28“And it shall come to pass afterward, that I will pour out my Spirit on all flesh; your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions.

28“ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้   คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งปวง  
  บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าทั้งหลายจะเผยพระวจนะ   คนชราของเจ้าจะฝัน และคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต  

29Even on the male and female servants in those days I will pour out my Spirit.

29ในกาลครั้งนั้น   เราจะเทพระวิญญาณของเรา    มาเหนือกระทั่งคนใช้ชายหญิง  

30“And I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke.

30“เราจะสำแดงลางอัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนดิน   เป็นเลือดและไฟและลำควัน

31The sun shall be turned to darkness, and the moon to blood, before the great and awesome day of the LORD comes.

31ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด   ดวงจันทร์เป็นเลือด ก่อนวันใหญ่ยิ่งและ น่าสยดสยองของพระเจ้ามาถึง

32And it shall come to pass that everyone who calls on the name of the LORD shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be those who escape, as the LORD has said, and among the survivors shall be those whom the LORD calls.

32และอยู่มาจะเป็นอย่างนี้   คือผู้ที่ร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์จะ รอด   เพราะจะมีคนรอดพ้นในภูเขาศิโยนและใน เยรูซาเล็มตามที่พระเจ้าตรัสไว้   และในพวกคนที่รอดนั้นจะมีบรรดาบุคคล ที่พระเจ้าทรงเรียกด้วย


Foreshadowings: Whenever the Old Testament speaks of judgment for sin, whether individual or national sin, the advent of Jesus Christ is foreshadowed.

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: เมื่อใดก็ตามที่พันธสัญญาเดิมพูดถึงการพิพากษาลงโทษบาปไม่ว่าจะเป็นบาปของแต่ละคนหรือประชาชาติ    มีการทำนายล่วงหน้ากำเนิดของพระเยซูคริสต์

The prophets of the Old Testament continually warned Israel to repent, but even when they did, their repentance was limited to law-keeping and works.

บรรดาผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมยังคงเตือนอิสราเอลต่อไปอีกให้กลับใจใหม่ แต่แม้เมื่อพวกเขากลับใจ    การกลับใจของพวกเขาถูกจำกัดแค่เพียงให้รักษาบทบัญญัติและความประพฤติเท่านั้น


Their temple sacrifices were but a shadow of the ultimate sacrifice, offered once for all time, which would come at the cross.

การถวายเครื่องบูชาของพวกเขาที่พระวิหารเป็นเพียงแต่เงาของการถวายบูชาที่สุดยอดที่ได้กระทำลงไปครั้งเดียวเท่านั้นพอที่บนกางเขน

Hebrews ฮีบรู10:10 10And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.

10และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์   โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  

Joel tells us that God’s ultimate judgment, which falls on the Day of the Lord, will be “great and terrible. Who can endure it?” (Joel 2:11).

โยเอล บอกเราว่าการพิพากษาขั้นสูงสุดของพระเจ้า   ซึ่งเกิดขึ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะ "ยิ่งใหญ่และน่ากลัว ใครเล่าจะทนได้? "(โยเอล  2:11)

The answer is that we, on our own, can never endure such a moment. But if we have placed our faith in Christ for atonement of our sins, we have nothing to fear from the Day of Judgment.
คำตอบก็คือว่าเราโดยตัวเราเอง  ไม่มีวันทนได้ในวินาทีนั้น   แต่ถ้าเราได้เชื่อวางใจในพระคริสต์ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่โทษความผิดบาปของเรา    เราไม่มีอะไรต้องกลัวในวันแห่งการพิพากษา

Practical Application: Without repentance, judgment will be harsh, thorough and certain.

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: ถ้าปราศจากการกลับใจใหม่    การพิพากษาจะรุนแรง   เต็มที่และแน่นอน

Our trust should not be in our possessions but in the Lord our God. God at times may use nature, sorrow or other common occurrences to draw us closer to Him.

เราไม่ควรไว้วางใจในทรัพย์สินของเรา   เว้นแต่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา   บ่อยครั้งพระเจ้าทรงใช้ธรรมชาติหรือความเศร้าโศก   หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปอื่น ๆ ที่จะนำเรามาใกล้ชิดกับพระองค์

But in His mercy and grace, He has provided the definitive plan for our salvation—Jesus Christ, crucified for our sins and exchanging our sin for His perfect righteousness

แต่โดยพระเมตตาและพระคุณของพระองค์   พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมแผนการที่ชัดเจนสำหรับความรอด  พระเยซูคริสต์ของเรา  ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อชดใช้ความบาปของเรา     และทรงเปลี่ยนเราพ้นบาปเข้าสู่ความชอบธรรมที่สมบูรณ์ของพระองค์

2 Corinthians 2โครินธ์ 5:21 21For our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God.

21เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป   เพราะเห็นแก่เรา   เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

There is no time to lose. God’s judgment will come swiftly, as a thief in the night, and we must be ready.

อย่าปล่อยเวลาให้สูญเสียไป   การพิพากษาของพระเจ้าจะมาอย่างรวดเร็ว  เหมือนขโมยในเวลากลางคืนและเราจะต้องเตรียมพร้อม

1 Thessalonians 1เธสะโลนิกา 5:2 2For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night.

2เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่า   วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะมาเหมือนอย่าง ขโมยที่มาในเวลากลางคืน

Today is the day of salvation

วันนี้เป็นวันแห่งความรอด

2 Corinthians 2โครินธ์ 6:2 2For he says, “In a favorable time I listened to you, and in

a day of salvation I have helped you.”  Behold, now is the favorable time; behold, now is the day of salvation.

2เพราะพระองค์ตรัสว่า ในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้า   ในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้า   นี่แน่ะ   บัดนี้เป็นเวลาอันชอบ   นี่แน่ะ   บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด

Isaiah อิสยาห์ 55:6-76“Seek the LORD while he may be found;  call upon Him while He is near;

6“จงแสวงหาพระเจ้า เมื่อจะพบพระองค์ได้   จงทูลพระองค์ ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้  

7let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts;  let him return to the LORD, that he may have compassion on him, and to our God, for He will bundantly pardon.

7ให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขา และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา ให้เขากลับยังพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขา และยังพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัย อย่างล้นเหลือ  

Only by appropriating God’s salvation can we escape His wrath on the Day of the Lord.

โดยการที่พระองค์ทรงจัดเตรียมทางแห่งความรอดให้แก่เรา   เราสามารถหลีกพ้นการพิพากษาลงโทษของพระองค์ได้ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Joel

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top