Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Friday, September 18, 2015

 

Book of Amos

พระธรรมอาโมส


Can you summarize the Book of Amos? What is the Book of Amos all about?

คุณสามารถสรุปพระธรรมอาโมสได้ไหม พระธรรมอาโมสทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร


Author: Amos 1:1 identifies the author of the Book of Amos as the Prophet Amos.
ผู้ประพันธ์: อาโมส 1: 1 ระบุว่าผู้เขียนพระธรรมอาโมสคือศาสดาพยากรณ์อาโมส

1The words of Amos, who was among the shepherds of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.

1ถ้อยคำของอาโมสผู้อยู่ในหมู่ผู้เลี้ยงแกะใน เมืองเทโคอา   ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอล ในรัชกาลอุสซียาห์   กษัตริย์แห่งยูดาห์   และในรัชกาลเยโรโบอัม   ราชโอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอล   ก่อนแผ่นดินไหวสองปี  


Date of Writing: The Book of Amos was likely written between 760 and 753 B.C.
วันที่เขียน: พระธรรมอาโมสอาจเขียนขึ้นระหว่างปี ก.ค.ศ. 760 และ 753


Purpose of Writing: Amos is a shepherd and a fruit picker from the Judean village of Tekoa when God calls him, even though he lacks an education or a priestly background. 

จุดประสงค์ของการเขียน: อาโมสเป็นคนเลี้ยงแกะและคนเก็บผลไม้ที่หมู่บ้านเทโคอาแคว้นยูดาห์เมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่าน  แม้ว่าท่านขาดการศึกษาหรือภูมิหลังการเป็นปุโรหิต


Amos' mission was directed to his neighbor to the north, Israel. 

ภารกิจที่อาโมสทำไปถึงเพื่อนบ้านของท่านทางทิศเหนือของอิสราเอล

His messages of impending doom and captivity for the nation because of her sins were largely unpopular and unheeded, however, because not since the days of Solomon have times been so good in Israel. 

ข่าวสารที่ท่านกล่าวเรื่องการพิพากษาที่ใกล้เข้ามา  และการที่ชนชาตินี้จะถูกจับเป็นเชลยเพราะทำบาปมากมาย  ส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมรับและถูกละเลยไม่สนใจ  เพราะว่านับตั้งแต่สมัยของซาโลมอนเป็นต้นมาไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเลยในอิสราเอล

Amos' ministry takes place while Jeroboam II reigns over Israel, and Uzziah reigns over Judah.
งานรับใช้ของอาโมสเริ่มขึ้นในขณะที่กษัตริย์เยโรโบอัมที่สองปกครองอิสราเอลและกษัตริย์อุสซียาห์ปกครองยูดาห์

Key Verses:

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:

Amos อาโมส 2:4 4Thus says the LORD: “For three transgressions of Judah, and for

four, I will not revoke the punishment, because they have rejected the law of the LORD, and have not kept his statutes, but their lies have led them astray, those after which their fathers walked.

4พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า   “การละเมิดของยูดาห์สามครั้ง   และสี่ครั้ง เราจะไม่ยอมกลับ    การลงทัณฑ์   เพราะว่าเขาปฏิเสธไม่รับธรรมบัญญัติของพระเจ้า และมิได้รักษากฎเกณฑ์ ของพระองค์   และการมุสาของเขาได้พาให้เขา หลงเจิ่นไป ตามเยี่ยงที่บิดาของเขา ได้ดำเนิน    มาแล้ว  

Amos อาโมส 3:7 7“For the Lord GOD does nothing without revealing His secret

to His servants the prophets.

7แท้จริงพระเจ้ามิได้ทรงกระทำอะไรเลย   โดยมิได้เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้เผยพระวจนะ  
Amos อาโมส 9:14 14I will restore the fortunes of My people Israel, and they shall rebuild the ruined cities and inhabit them; they shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruit.

14เราจะให้อิสราเอลประชากรของเรากลับสู่สภาพเดิม   เขาจะสร้างเมืองที่พังนั้นขึ้นใหม่    และเข้าอาศัยอยู่   เขาจะปลูกสวนองุ่นและดื่มเหล้าองุ่นของสวนนั้น   เขาจะทำสวนผลไม้และรับประทานผลของมัน  

Brief Summary: Amos can see that beneath Israel's external prosperity and power, internally the nation is corrupt to the core. 

บทสรุปโดยย่อ: อาโมสมองเห็นว่าภายนอกของอิสราเอลมีความเจริญรุ่งเรืองและอำนาจ   ส่วนภายในประเทศนั้นเสื่อมทรามเสียหายไปถึงไส้ใน

The sins for which Amos chastens the people are extensive: neglect of God's Word, idolatry, pagan worship, greed, corrupted leadership and oppression of the poor. 

ความบาปที่อาโมสตำหนิประชาชนอย่างรุนแรงนั้นมากมายหลายด้าน: ละเลยพระวจนะของพระเจ้า  การนับถือรูปเคารพ   การนับถือพวกนอกศาสนา   ความโลภ  ความเป็นผู้นำที่เสื่อมเสีย   และการกดขี่ข่มเหงคนยากจน

Amos begins by pronouncing a judgment upon all the surrounding nations, then upon his own nation of Judah, and finally the harshest judgment is given to Israel. 

อาโมสเริ่มต้นประกาศต่อสาธารณะเรื่องการพิพากษาที่จะมายังนานาประเทศรอบๆ แล้วก็ถึงประเทศยูดาห์ของตัวเอง   และสุดท้ายการพิพากษาอย่างรุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นแก่อิสรา

เอล

His visions from God reveal the same emphatic message: judgment is near. 

ท่านได้รับนิมิตจากพระเจ้าเปิดเผยข่าวสารที่เน้นย้ำเหมือนกัน: การพิพากษากำลังมาใกล้แล้ว

The book ends with God's promise to Amos of future restoration of the remnant.
พระธรรมเล่มนี้จบลงด้วยพระสัญญาของพระเจ้าที่ตรัสแก่อาโมส เรื่องการพลิกฟื้นสู่สภาพดีในอนาคตของคนที่หลงเหลืออยู่

Foreshadowings: The Book of Amos ends with a glorious promise for the future.

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: พระธรรมอาโมสจบลงด้วยพระสัญญาอันรุ่งโรจน์ในอนาคต

Amos อาโมส 9:15 15I will plant them on their land, and they shall never again be uprooted out of the land that I have given them,” says the LORD your God.

15เราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินของเขา เขาจะไม่ถูกถอนออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้มอบให้แก่เขาอีกเลย”   พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้แหละ

The ultimate fulfillment of God’s land promise to Abraham will occur during Christ’s millennial reign on earth

พระสัญญาเรื่องดินแดนที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัมสำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์    จะเกิดขึ้นในช่วงสมัยแห่งการครองราชย์พันปีของพระคริสต์ในโลก

Genesis ปฐมกาล 12:7 7Then the LORD appeared to Abram and said, “To your offspring I will give this land.” So he built there an altar to the LORD, who had appeared to him.

7พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่อับราม ตรัสว่า “ดินแดนนี้เรา จะยกให้พงศ์พันธุ์ของเจ้า” อับรามสร้างแท่นที่นั่นถวายบูชาแก่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์ ให้ปรากฏแก่ท่าน

Genesis ปฐมกาล 15:7 7And He said to him, “I am the LORD who brought you out from Ur of the Chaldeans to give you this land to possess.”

7แล้วพระองค์ตรัสแก่อับรามว่า   “เราคือพระเจ้าที่พาเจ้าออกจาก เมืองเออร์ของชาวเคลเดีย   เพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า”

Genesis ปฐมกาล 17:8 8And I will give to you and to your offspring after you the land of your sojourning, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God.”

8เราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่นี้   คือแผ่นดินคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้า และแก่เชื้อสายของเจ้าที่จะสืบมา   ให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์   และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา”   

Joel โยเอล 2:26-27 26“You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the LORD your God, who has dealt wondrously with you.  And my people shall never again be put to shame.

26“เจ้าทั้งหลายจงรับประทานอย่างบริบูรณ์และอิ่มหนำ   และสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า   ผู้ทรงกระทำแก่เจ้าอย่างมหัศจรรย์   ประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก  

27You shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the LORD your God and there is none else.  And my people shall never again be put to shame.

27เจ้าจะรู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอิสราเอล    และเรานี่แหละคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้า   ไม่มีอื่นใดอีก   ประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก  

Revelation 20 describes the thousand-year reign of Christ on the earth, a time of peace and joy under the perfect government of the Savior Himself.

วิวรณ์บทที่ 20 บรรยายถึงสมัยการครองราชย์พันปีของพระคริสต์บนโลก   จะเป็นเวลาแห่งสันติสุขและความยินดีภายใต้การปกครองที่สมบูรณ์แบบของพระผู้ช่วยให้รอด

At that time, believing Israel and the Gentile Christians will be combined in the Church and will live and reign with Christ.
ในเวลานั้นผู้เชื่อชาวอิสราเอลและคริสเตียนต่างชาติจะได้เข้าร่วมกันเป็นคริสตจักรและจะมีชีวิตอยู่และครองราชย์ร่วมกับพระคริสต์

Practical Application: Sometimes we think we are a "just-a"! 

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: บางครั้งเราคิดว่าเราเป็น "เพียงแค่"!

We are just-a a salesman, farmer or housewife. Amos would be considered a "just-a." 

เราเป็นเพียงแค่พนักงานขายของ   เกษตรกรหรือแม่บ้าน อาโมสคงจะได้รับการยอมรับว่าเป็น"เพียงแค่"

He wasn't a prophet or priest or the son of either. 

ท่านไม่ได้เป็นผู้เผยพระวจนะหรือปุโรหิตหรือบุตรชายของคนใด

He was just a shepherd, a small businessman in Judah. 

ท่านเป็นเพียงคนเลี้ยงแกะ  ผู้ทำธุรกิจขนาดเล็กในยูดาห์

Who would listen to him? 

ใครเล่าจะฟังท่าน

But instead of making excuses, Amos obeyed and became God's powerful voice for change.
แต่แทนที่จะทำการแก้ตัว   อาโมสเชื่อฟังและกลายเป็นกระบอกเสียงที่มีอานุภาพที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
God has used "just-a”s such as shepherds, carpenters, fishermen all through the Bible. 

พระเจ้าทรงใช้คนที่เป็น "เพียงแค่"  เช่นคนเลี้ยงแกะ   ช่างไม้   ชาวประมง  ตลอดในพระคัมภีร์

Whatever you are in this life, God can use you.

ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตเป็นใครก็ตาม  พระเจ้าก็ทรงสามารถใช้คุณได้

Amos wasn't much. He was a "just-a."

อาโมสไม่ได้สำคัญอะไรมาก  ท่านเป็น "เพียงแค่" คนหนึ่ง

"Just-a" servant for God. It is good to be God's "just-a."

"เพียงแค่" เป็นผู้รับใช้งานของพระเจ้า   มันก็เป็นการดีที่จะเป็น "เพียงแค่" ของพระเจ้า

Amos

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top