Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, September 20, 2015

 

Book of Micah

พระธรรมมีคาห์


Can you summarize the Book of Micah? What is the Book of Micah all about?

คุณสามารถสรุปพระธรรมมีคาห์ได้ไหม  พระธรรมมีคาห์ทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร


Author: The author of the Book of Micah was the Prophet Micah.
ผู้ประพันธ์: ผู้เขียนพระธรรมมีคาห์คือศาสดาพยากรณ์มีคาห์

Micah มีคาห์ 1:1 1The word of the LORD that came to Micah of Moresheth in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.

1พระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงมีคาห์ชาวเมืองโมเรเชท ในรัชกาลโยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์   กษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์   ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

Date of Writing: The Book of Micah was likely written between 735 and 700 B.C.
วันที่เขียน: พระธรรมมีคาห์อาจจะเขียนขึ้นระหว่างปี ก.ค.ศ 735 และ 700

Purpose of Writing: The message of the Book of Micah is a complex mixture of judgment and hope. 

จุดประสงค์ของการเขียน : ข้อพระคำในพระธรรมมีคาห์เป็นเรื่องผสมผสานที่ซับซ้อนเรื่องการพิพากษาและความหวัง

On the one hand, the prophecies announce judgment upon Israel for social evils, corrupt leadership and idolatry. 

ในอีกนัยหนึ่ง   คำพยากรณ์นั้นประกาศการพิพากษาลงโทษอิสราเอลที่ทำความชั่วร้ายต่อสังคม  ผู้นำสร้างความเสื่อมเสีย  และการนับถือรูปเคารพ

This judgment was expected to culminate in the destruction of Samaria and Jerusalem. 

มีหวังว่าการพิพากษานี้จะส่งผลให้สะมาเรียและเยรูซาเล็มพบหายนะ

On the other hand, the book proclaims not merely the restoration of the nation, but the transformation and exaltation of Israel and Jerusalem. 

ในอีกนัยหนึ่ง  พระธรรมเล่มนี้ไม่เพียงประกาศการฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศ  และเกิดความปลื้มปีติแก่อิสราเอลและเยรูซาเล็ม

The messages of hope and doom are not necessarily contradictory, however, since restoration and transformation take place only after judgment.
อย่างไรก็ตามข้อพระคำแห่งความหวังและความหายนะขัดแย้งกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเฉพาะหลังจากการพิพากษาเท่านั้น

Key Verses:

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:

Micah มีคาห์ 1:22Hear, you peoples, all of you;  pay attention, O earth, and all that is in it, and let the Lord GOD be a witness against you, the Lord from His holy temple.

2ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย ทุกคนจงฟัง โอ พิภพเอ๋ย และสารพัดที่อยู่ในนั้นจงฟัง   และให้พระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษท่าน   คือพระเจ้าจากพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์  

Micah มีคาห์ 5:2 2But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient days.

2โอ  เบธเลเฮม  เอฟราธาห์  แต่เจ้า    ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์   จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา   เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า   จากสมัยโบราณกาล  
Micah มีคาห์ 6:8 8He has told you, O man, what is good; and what does the LORD require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God?

8มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี   และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า   นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า  

Micah มีคาห์ 7:18-19 18Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over transgression for the remnant of his inheritance?  He does not retain his anger forever, because he delights in steadfast love.

18ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษ   และทรงให้อภัยการทรยศ แก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์    พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์ เพราะ ว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคง  

Brief Summary: The prophet condemns the rulers, priests, and prophets of Israel who exploit and mislead the people. 

บทสรุปโดยย่อ: ผู้เผยพระวจนะประณามผู้ปกครอง  ปุโรหิต  และผู้พยากรณ์ของอิสรา เอล ผู้ที่หาผลประโยชน์ส่วนตัวและนำผู้คนในทางที่ผิด
It is because of their deeds that Jerusalem will be destroyed. 

มันเป็นเพราะการกระทำของพวกเขาที่ทำให้กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลาย

The prophet Micah proclaims the deliverance of the people who will go from Jerusalem to Babylon and concludes with an exhortation for Jerusalem to destroy the nations who have gathered against her.

ผู้เผยพระวจนะมีคาห์ประกาศการปลดปล่อยของผู้คนที่จะไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิ โลน   และสรุปด้วยคำเตือนว่ากรุงเยรูซาเล็มจะทำลายนานาประเทศที่ได้รวมตัวกันมาต่อต้าน

The ideal ruler would come from Bethlehem to defend the nation and the prophet proclaims the triumph of the remnant of Jacob and foresees a day when Yahweh will purge the nation of idolatry and reliance on military might. 

ผู้ปกครองที่ดีเลิศจะมาจากเบธเลเฮมเพื่อปกป้องประเทศชาติ  และผู้เผยพระวจนะประกาศชัยชนะของผู้คนที่ยังเหลืออยู่ในยาโคบ    และทำนายล่วงหน้าถึงวันที่พระยาเวห์จะกวาดล้างประเทศจากการไหว้รูปเคารพและความวางใจในอำนาจกองทัพ

The prophet sets forth a powerful and concise summary of Yahweh's requirement for justice and loyalty and announces judgment upon those who have followed the ways of Omri and Ahab. 

ผู้เผยพระวจนะเริ่มต้นบทสรุปที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพของพระประสงค์ของพระเยโฮวาห์ ให้มีความยุติธรรมและความจงรักภักดี    และประกาศการลงโทษต่อบรรดาผู้ที่ได้เดินตามทางของอมรีและอาหับ

The book closes with a prophetic liturgy comprising elements of a lament. Israel confesses its sin and is assured of deliverance through Yahweh's mighty acts.
พระธรรมนี้จบลงด้วยบทพยากรณ์  ที่มีองค์ประกอบเรื่องความโศกเศร้าเสียใจ อิสราเอลสารภาพบาปของตนและมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปลดปล่อยโดยฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเยโฮวาห์


Foreshadowings: Micah 5:2 is a Messianic prophecy quoted by the magi who were searching for the king born in Bethlehem.

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: มีคาห์ 5: 2 เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่ยกมาอ้างโดยนักปราชญ์ที่กำลังตามหากษัตริย์ผู้ที่จะมาบังเกิดในเบธเลเฮม

Micah มีคาห์ 5:22But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient days.

2โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์   จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล  

Matthew มัทธิว 2:6 6“‘And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel.’”

6บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย   จะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุด ในสายตาของบรรดาผู้ครอง แผ่นดินยูเดียก็หามิได้   เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมา จากท่าน   ผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอล   ชนชาติของเรา” 

Because these kings from the East were familiar with the Hebrew Scriptures, they knew that from the tiny village of Bethlehem would come forth the Prince of Peace, the Light of the world.

เพราะกษัตริย์จากตะวันออกเหล่านี้คุ้นเคยกับพระคัมภีร์ภาษาฮิบรู พวกเขารู้ว่าเจ้าชายแห่ง

สันติภาพ  ความสว่างของโลกจะเสด็จมาบังเกิดจากหมู่บ้านน้อย แห่งเบธเลเฮม

Micah’s message of sin, repentance and restoration finds its ultimate fulfillment in Jesus Christ who is the propitiation for our sins and the only way to God.

พระวจนะในพระธรรมมีคาห์เรื่องความบาป  การกลับใจใหม่และการฟื้นฟูสำเร็จครบ

ถ้วนในพระเยซูคริสต์    ผู้ที่จะทรงลบล้างบาปทั้งหลายของเราและเป็นทางเดียวที่จะพบพระเจ้า

Romans โรม 3:24-25 24and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus,

24แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม   โดยไม่คิดมูลค่า   โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว

25whom God put forward as a propitiation by his blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins.

25พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์   โดยความเชื่อจึงได้ผล   ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า   ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย   และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น

John ยอห์น 14:6 6Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.

6พระเยซูตรัสกับเขาว่า   “เราเป็นทางนั้น   เป็นความจริงและเป็นชีวิต   ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา


Practical Application: God gives warnings so we will not have to suffer His wrath. Judgment is certain if God's warnings are not heeded and His provision for sin in the sacrifice of His Son is rejected.

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: พระเจ้าทรงประทานคำตักเตือนเพื่อว่าเราจะไม่ต้องแบกรับพระพิโรธของพระองค์  การพิพากษานั้นมาถึงแน่นอน   ถ้าเราไม่ใส่ใจคำตักเตือนของพระเจ้าและเราปฏิเสธการพลีพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์

For the believer in Christ, God will discipline us, not from hate, but because He loves us.

สำหรับผู้เชื่อในพระคริสต์  พระเจ้าจะทรงลงวินัยเรา  ไม่ใช่ด้วยความเกลียดชัง แต่เป็นเพราะทรงรักเรา

He knows that sin destroys and He wants us to be whole.

พระองค์ทรงทราบว่าบาปทำลายล้างและทรงต้องการให้เราครบถ้วนสมบูรณ์

This wholeness which is the promise of restoration awaits those who remain obedient to Him.

ความครบถ้วนสมบูรณ์นี้ซึ่งเป็นพระสัญญาแห่งการฟื้นฟูกำลังรอคอยผู้ที่ยังคงเชื่อฟังต่อพระองค์

 

Micah

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top