Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Tuesday, September 8, 2015

 

Book of Isaiah

พระธรรมอิสยาห์


Can you summarize the Book of Isaiah? What is the Book of Isaiah all about?

คุณสามารถสรุปพระธรรมอิสยาห์ได้ไหม พระธรรมอิสยาห์ทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร


Author: Isaiah 1:1 identifies the author of the Book of Isaiah as the Prophet Isaiah.
ผู้แต่ง: อิสยาห์ 1: 1 ระบุว่าผู้เขียนพระธรรมอิสยาห์คือศาสดาพยากรณ์อิสยาห์

Isaiah อิสยาห์ 1:1 1The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.

1นิมิตของอิสยาห์บุตรชายของอามอส   ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็ม ในรัชกาลของอุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์ พระราชาแห่งยูดาห์  

Date of Writing: The Book of Isaiah was written between 701 and 681 B.C.
วันที่เขียน: พระธรรมอิสยาห์ถูกเขียนขึ้นระหว่างปี ก.ค.ศ. 701 และ 681

Purpose of Writing: The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah.

จุดประสงค์ของการเขียน: ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ถูกเรียกไปพยากรณ์ให้แก่ราช อาณาจักรยูดาห์

Judah was going through times of revival and times of rebellion.

ยูดาห์กำลังจะก้าวผ่านเวลาแห่งการฟื้นฟูและเวลาแห่งการก่อจลาจล


Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God’s mercy.

ยูดาห์ถูกอัสซีเรียและอียิปต์คุกคามทำลายล้าง  แต่รอดมาได้เพราะพระเมตตาของพระเจ้า

Isaiah proclaimed a message of repentance from sin and hopeful expectation of God’s deliverance in the future.
อิสยาห์ประกาศข่าวให้คนกลับใจจากบาป   และมีความคาดหวังในการปลดปล่อยจากพระเจ้าในอนาคต


Key Verses:

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:

Isaiah อิสยาห์ 6:8 8And I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send, and who will go for us?” Then I said, “Here am I! Send me.”

8และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเรา” แล้วข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่นี่พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด”
Isaiah อิสยาห์ 7:14 14Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. 

14เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง   ดูเถิด หญิงสาว คนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง   และเขาจะเรียกนามของท่านว่า   อิมมานูเอล
Isaiah อิสยาห์ 9:6 6For to us a child is born, to us a son is given; and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

6ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา   มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา   และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน   และท่านจะเรียกนามของท่านว่า    “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์   พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช”  
Isaiah อิสยาห์ 14:12-13 12“How you are fallen from heaven, O Day Star, son of Dawn!

How you are cut down to the ground, you who laid the nations low!

12“โอ ดาวประจำกลางวันเอ๋ย พ่อโอรสแห่งพระอรุณ   เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วซิ  
  เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ   เจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะ  

13You said in your heart, ‘I will ascend to heaven; above the stars of God I will set my throne on high; I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north;

13เจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่า   'ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์   เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า   ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ ที่สูงนั้น  ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล  
Isaiah อิสยาห์ 53:5-6 5But he was wounded for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his stripes we are healed.

5แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย   ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี  
Isaiah อิสยาห์ 65:25 25The wolf and the lamb shall graze together; the lion shall eat straw like the ox, and dust shall be the serpent's food.  They shall not hurt or destroy in all my holy mountain,” says the LORD.

25สุนัขป่าและลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกัน    สิงห์จะกินฟางเหมือนวัว และผงคลีจะเป็นอาหารของงู   มันทั้งหลายจะไม่ทำอันตรายหรือทำลายทั่วภูเขาบริสุทธิ์ของเรา”   พระเจ้าตรัสดังนี้

Brief Summary: The Book of Isaiah reveals God’s judgment and salvation.

บทสรุปโดยย่อ: พระธรรมอิสยาห์เปิดเผยเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าและความรอด
God is “holy, holy, holy” and therefore He cannot allow sin to go unpunished.

พระเจ้าทรง "บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์" และดังนั้นพระองค์จึงไม่ทรงยอมให้ความบาปผ่านไปโดยไม่ต้องรับโทษ

Isaiah อิสยาห์ 6:3 3And one called to another and said: “Holy, holy, holy is the LORD of hosts; the whole earth is full of His glory!”

3ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์”  

Isaiah อิสยาห์ 1:2 2Hear, O heavens, and give ear, O earth; for the LORD has spoken: “Children have I reared and brought up, but they have rebelled against me.

2ฟ้าสวรรค์เอ๋ยจงฟัง   แผ่นดินโลกเอ๋ยจงเงี่ยหู    เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่า   “เราได้เลี้ยงดูบุตรและให้เติบโตขึ้น    แต่เขาทั้งหลายได้กบฏต่อเรา  

Isaiah อิสยาห์ 2:11-20 11The haughty looks of man shall be brought low, and the lofty pride of men shall be humbled, and the LORD alone will be exalted in that day.

11และท่าอันผยองของมนุษย์จะตกต่ำลง   และความจองหองของคนจะถูกปราบลง 

พระเจ้าองค์เดียวจะเป็นผู้เทิดทูนในวันนั้น  

12For the LORD of hosts has a day against all that is proud and lofty, against all that is lifted up—and it shall be brought low;

12เพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงมีวันหนึ่งที่สู้สารพัดที่เย่อหยิ่งและสูงส่ง ที่สู้สารพัดที่ถูกยกขึ้นและสูง  

13against all the cedars of Lebanon, lofty and lifted up; and against all the oaks of Bashan;

13ที่สู้ต้นสนสีดาร์ทั้งสิ้นของเลบานอน   ที่สูงและที่ถูกยกขึ้น   และที่สู้ต้นก่อทั้งสิ้นของบาชาน  

14against all the lofty mountains, and against all the uplifted hills;

14ที่สู้ภูเขาสูงทั้งสิ้น   และที่สู้เนินเขาทั้งปวงที่ถูกยกขึ้น  

15against every high tower, and against every fortified wall;

15ที่สู้หอคอยสูงทุกแห่ง   ที่สู้กำแพงที่เข้มแข็งทุกแห่ง  

16against all the ships of Tarshish, and against all the beautiful craft.

16ที่สู้กำปั่นทั้งสิ้นของทารชิช   และที่สู้เรืองดงามทั้งสิ้น  

17And the haughtiness of man shall be humbled, and the lofty pride of men shall be brought low, and the LORD alone will be exalted in that day.

17และความผยองของมนุษย์จะต้องถูกปราบลง   และความจองหองของคนจะตกต่ำลง  
ในวันนั้นพระเจ้าองค์เดียวจะเป็นที่เทิดทูน  

18And the idols shall utterly pass away.

18และรูปเคารพจะสูญสิ้นไปทีเดียว  

19And people shall enter the caves of the rocks and the holes of the ground, from before the terror of the LORD, and from the splendor of His majesty, when He rises to terrify the earth.

19และคนจะเข้าไปในถ้ำ   และในโพรงดิน   ให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเจ้า   และจากพระสิริแห่งความโอ่อ่าตระการของพระองค์   เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นกระทำให้โลกสั่นสะท้าน  

20In that day mankind will cast away their idols of silver and their idols of gold, which they made for themselves to worship, to the moles and to the bats,

20ในวันนั้นคนจะเหวี่ยงรูปเคารพของตนออกไปอันทำด้วยเงิน และรูปเคารพของตนที่ทำด้วยทองคำ   ซึ่งเขาทำไว้เพื่อตนเองจะนมัสการ   ไปยังตัวตุ่นและตัวค้างคาว  

Isaiah อิสยาห์ 5:30 30They will growl over it on that day, like the growling of the sea.  And if one looks to the land, behold, darkness and distress; and the light is darkened by its clouds.

30ในวันนั้นเขาทั้งหลายจะคำรนเหนือเหยื่อนั้น   เหมือนเสียงคะนองของทะเล    และถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดมองที่แผ่นดิน   ดูเถิด ความมืดและความทุกข์ใจและสว่างก็ถูกเมฆของแผ่นดินบดบังเสีย

Isaiah อิสยาห์ 34:1-2 1Draw near, O nations, to hear, and give attention, O peoples!

Let the earth hear, and all that fills it; the world, and all that comes from it.

1โอ บรรดาประชาชาติเอ๋ย จงเข้ามาใกล้จะได้ฟัง   และ โอชนชาติทั้งหลายเอ๋ยฟังซิ ขอ ให้แผ่นดินโลกและสรรพสิ่งในนั้นฟัง   ทั้งพิภพและบรรดาสิ่งที่มาจากพิภพ  

2For the LORD is enraged against all the nations, and furious against all their host; he has devoted them to destruction, has given them over for slaughter.

2เพราะพระเจ้าทรงเกรี้ยวกราดต่อประชาชาติทั้งสิ้น และดุเดือดต่อพลโยธาทั้งสิ้นของเขา   พระองค์ทรงคาดโทษเขา และมอบเขาไว้แก่การฆ่า  

Isaiah อิสยาห์ 42:25 25So he poured on him the heat of his anger and the might of battle;

it set him on fire all around, but he did not understand; it burned him up, but he did not take it to heart.

25ฉะนั้นพระองค์จึงทรงหลั่งความโกรธจัดลงมาบนเขา   และหลั่งอานุภาพของสงคราม   ทำให้เขาติดเพลิงอยู่โดยรอบแต่เขาไม่เข้าใจ มันไหม้เขาแต่เขามิได้เอาใจใส่

Isaiah อิสยาห์ 1:31 31And the strong shall become tinder, and his work a spark, and both of them shall burn together, with none to quench them.

31และผู้ที่แข็งแรงจะกลายเป็นใยป่าน และกิจการของเขาเป็นประกายไฟ   และทั้งสองจะไหม้เสียด้วยกัน   ไม่มีผู้ใดดับได้

Isaiah อิสยาห์ 30:33 33For a burning place has long been prepared; indeed, for the king it is made ready, its pyre made deep and wide, with fire and wood in abundance; the breath of the LORD, like a stream of sulfur, kindles it.

33เพราะที่สำหรับเผาก็จัดไว้นานแล้ว   เออ เตรียมไว้สำหรับพระราชา   เชิงตะกอนก็ลึกและกว้างพร้อมไฟและฟืนมากมาย คือพระปัสสาสะของพระเจ้าเหมือนธารกำมะถันมาจุดให้ลุก
At the same time, Isaiah understands that God is a God of mercy, grace, and com

passion.

ในเวลาเดียวกัน อิสยาห์เข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ประกอบด้วยพระเมตตา พระคุณและความรักใคร่สงสาร

Isaiah อิสยาห์ 5:25 26He will raise a signal for nations afar off, and whistle for them from the ends of the earth; and behold, quickly, speedily they come!

26พระองค์จะทรงยกอาณัติสัญญาให้แก่ประชาชาติที่ห่างไกล   และทรงผิวพระโอษฐ์เรียกเขามาจากที่สุดปลาย แผ่นดินโลก   และนี่แน่ะเขามาอย่างเร็วและรีบเร่ง  

Isaiah อิสยาห์ 11:16 16And there will be a highway from Assyria for the remnant that remains of his people, as there was for Israel when they came up from the land of Egypt.

16และจะมีถนนหลวงจากอัสซีเรีย    สำหรับคนที่เหลืออยู่จากชนชาติของพระองค์   ดั่งที่มีอยู่สำหรับอิสราเอล   ครั้งเมื่อเขาขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์

Isaiah อิสยาห์ 14:1-2 1For the LORD will have compassion on Jacob and will again choose Israel, and will set them in their own land, and sojourners will join them and will attach themselves to the house of Jacob.

1พระเจ้าจะทรงมีเมตตาต่อยาโคบและจะ ทรงเลือกอิสราเอลอีก   และจะตั้งเขาทั้งหลายไว้ในแผ่นดินของเขา   คนต่างด้าวจะสมทบกับเขา   และติดพันอยู่กับเชื้อสายของยาโคบ

2And the peoples will take them and bring them to their place, and the house of Israel will possess them in the LORD's land as male and female slaves. They will take captive those who were their captors, and rule over those who oppressed them.

2และชนชาติทั้งหลายจะรับเขาและนำเขาทั้งหลายมายังที่ของเขา และเชื้อสายของอิสราเอลจะมีกรรมสิทธิ์ ในเขาเป็นทาสชายหญิงในแผ่นดินของพระเจ้า   ผู้ที่จับเขาเป็นเชลยจะถูกเขาจับเป็นเชลย   และจะปกครองผู้ที่เคยบีบบังคับเขา  

Isaiah อิสยาห์ 32:2 2Each will be like a hiding place from the wind, a shelter from the storm, like streams of water in a dry place, like the shade of a great rock in a weary land.

2และผู้หนึ่งจะเหมือนที่กำบังจากลม   เป็นที่คุ้มให้พ้นจากพายุฝน   เหมือนธารน้ำในที่แห้ง   เหมือนร่มเงาศิลามหึมาในแผ่นดินที่อ่อนเปลี้ย  

Isaiah อิสยาห์ 40:3 3A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God.

3เสียงหนึ่งร้องว่า   “จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร   จงทำทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลทราย  

Isaiah อิสยาห์ 41:14-16 14Fear not, you worm Jacob, you men of Israel!  I am the one who helps you, declares the LORD; your Redeemer is the Holy One of Israel.

14พระเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลยเจ้าหนอนยาโคบ เจ้าคนอิสราเอล เราจะช่วยเจ้า  ผู้ไถ่ของ   เจ้าคือองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล  

15Behold, I make of you a threshing sledge, new, sharp, and having teeth; you shall thresh the mountains and crush them, and you shall make the hills like chaff;

15ดูเถิด เราจะกระทำเจ้าให้เป็นเลื่อนนวดข้าว ใหม่ คม และมีฟัน เจ้าจะนวดและบดภูเขา   และเจ้าจะทำเนินเขาให้เหมือนแกลบ  

16you shall winnow them, and the wind shall carry them away, and the tempest shall scatter them.  And you shall rejoice in the LORD; in the Holy One of Israel you shall glory.

16เจ้าจะซัดมันและลมจะพัดมันไปเสีย และพายุจะกระจายมัน และเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้า   เจ้าจะอวดอ้างในองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล  

The nation of Israel (both Judah and Israel) is blind and deaf to God’s commands.

ประเทศอิสราเอล (ทั้งยูดาห์และอิสราเอล) ตาบอดและหูหนวกต่อพระบัญชาของพระเจ้า

Isaiah อิสยาห์ 6:9-10 9And he said, “Go, and say to this people:

“‘Keep on hearing, but do not understand; keep on seeing, but do not perceive.’

9และพระองค์ตรัสว่า “ไปเถอะและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่า   'ฟังแล้วฟังเล่า   แต่อย่าเข้าใจ  
ดูแล้วดูเล่า แต่อย่ามองเห็น'  

10Make the heart of this people dull, and their ears heavy, and blind their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn and be healed.”

10จงกระทำให้จิตใจของชนชาตินี้มึนงง และให้หูทั้งหลายของเขาหนัก และปิดตาของเขาทั้งหลายเสีย เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และได้ยินด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจ ของเขา และหันกลับมาได้รับการรักษาให้หาย”  

Isaiah อิสยาห์ 42:7 7to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison those who sit in darkness.

7เพื่อเบิกตาคนที่ตาบอด เพื่อนำผู้ถูกจำจองออกมาจากคุก   นำผู้ที่นั่งในความมืดออกมาจากเรือนจำ  

Judah is compared to a vineyard that should be, and will be, trampled on.

ควรจะเปรียบยูดาห์เหมือนกับไร่องุ่นและจะเป็นที่คนเหยียบย่ำ

Isaiah อิสยาห์ 5:1-7 1Let me sing for my beloved my love song concerning his vineyard:

My beloved had a vineyard on a very fertile hill.

1ขอให้ข้าพเจ้าร้องเพลงถึงที่รักของข้าพเจ้า เป็นเพลงของที่รักของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสวนองุ่นของท่าน   ที่รักของข้าพเจ้ามีสวนองุ่นแปลงหนึ่ง อยู่บนเนินเขาอันอุดมยิ่ง  

2He dug it and cleared it of stones, and planted it with choice vines; he built a watchtower in the midst of it, and hewed out a wine vat in it; and he looked for it to yield grapes, but it yielded wild grapes.

2ท่านขุดแล้วเก็บก้อนหินออกหมด และปลูกเถาองุ่นอย่างดีไว้ ท่านสร้างหอเฝ้าไว้ท่าม กลาง   และสะกัดบ่อย่ำองุ่นไว้ในสวนนั้นด้วย   ท่านมุ่งหวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่น  
แต่มันบังเกิดลูกเถาเปรี้ยว  

3And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge between me and my vineyard.

3บัดนี้ ชาวเยรูซาเล็มและคนยูดาห์เอ๋ย   ขอตัดสินระหว่างเราและสวนองุ่นของเรา  

4What more was there to do for my vineyard that I have not done in it? When I looked for it to yield grapes, why did it yield wild grapes?

4มีอะไรอีกที่จะทำได้เพื่อสวนองุ่นของเราซึ่งเรายังไม่ได้ทำให้ ก็เมื่อเรามุ่งหวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่น ไฉนมันจึงเกิดลูกเถาเปรี้ยว  

5And now I will tell you what I will do to my vineyard. I will remove its hedge, and it shall be devoured; I will break down its wall, and it shall be trampled down.

5บัดนี้เราจะบอกเจ้าทั้งหลายให้ว่าเราจะทำอะไรกับสวนองุ่นของเรา เราจะรื้อรั้วหนามของมันเสียแล้วมันก็จะถูกเผา เราจะพังกำแพงของมันลงมันก็จะถูกเหยียบย่ำลง  

6I will make it a waste; it shall not be pruned or hoed, and briers and thorns shall grow up; I will also command the clouds that they rain no rain upon it.

6เราจะกระทำมันให้เป็นที่ร้าง   จะไม่มีใครลิดแขนงหรือพรวนดิน หนามย่อยหนามใหญ่ก็จะงอกขึ้น   และเราจะบัญชาเมฆไม่ให้โปรยฝนรดมัน  

7For the vineyard of the LORD of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant planting; and he looked for justice, but behold, bloodshed; for righteousness, but behold, an outcry!

7เพราะว่าสวนองุ่นของพระเจ้าจอมโยธา   คือเชื้อวงศ์อิสราเอล และคนยูดาห์   เป็นหมู่ไม้ที่พระองค์ทรงชื่นพระทัย และพระองค์ทรงมุ่งหวังความยุติธรรม   แต่ดูเถิด มีแต่การนองเลือด   หวังความชอบธรรม   แต่ดูเถิดเสียงร้องให้ช่วย  

Only because of His mercy and His promises to Israel, God will not allow Israel or Judah to be completely destroyed.

เพียงเพราะพระเมตตาของพระองค์และพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล   พระเจ้าจะไม่ทรงอนุญาตให้อิสราเอลหรือยูดาห์ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง

He will bring both restoration, forgiveness, and healing.

พระองค์จะทรงนำทั้งการฟื้นฟู  การให้อภัยและการเยียวยารักษา

Isaiah อิสยาห์ 43:2 2When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you.

2เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้า   เมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า    เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้   และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า  

Isaiah อิสยาห์ 43:16-19 16Thus says the LORD, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters,

16พระเจ้าผู้ทรงสร้างทางในทะเล   สร้างวิถีในน้ำที่มีอานุภาพ  

17who brings forth chariot and horse, army and warrior; they lie down, they cannot rise,

they are extinguished, quenched like a wick:

17ผู้ทรงนำรถรบและม้า   กองทัพและนักรบออกมา   เขาทั้งหลายนอนลงด้วยกันและลุกขึ้นไม่ได้   เขาทั้งหลายศูนย์ไปและดับเสียเหมือนไส้ตะเกียง  

18“Remember not the former things, nor consider the things of old.

18ตรัสดังนี้ว่า “อย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้น   อย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อน  

19Behold, I am doing a new thing; now it springs forth, do you not perceive it?  I will make a way in the wilderness and rivers in the desert.

19ดูเถิด เรากำลังกระทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้ว เจ้าไม่เห็นหรือ เราจะทำทางในถิ่นทุร กันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้ง  

Isaiah อิสยาห์ 52:10-12 10The LORD has bared his holy arm before the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God.

10พระเจ้าทรงเปลือยพระกรอันบริสุทธิ์ ของพระองค์   ต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งปวง  
  และที่สุดปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะเห็น   ความรอดของพระเจ้าของเรา  

11Depart, depart, go out from there; touch no unclean thing; go out from the midst of her; purify yourselves, you who bear the vessels of the LORD.

11เจ้าทั้งหลายผู้ถือเครื่องภาชนะของพระเจ้า ไปซีจงไป ออกไปจากที่โน่น อย่าแตะต้องสิ่งไม่สะอาด จงออกไปจากท่ามกลางเมือง จงชำระตัวของเจ้าให้บริสุทธิ์  

12For you shall not go out in haste, and you shall not go in flight, for the LORD will go before you, and the God of Israel will be your rear guard.

12เพราะเจ้าจะไม่ต้องรีบออกไปและเจ้าจะไม่ต้องหลบหนีไป   เพราะพระเจ้าจะเสด็จนำหน้าเจ้า และพระเจ้าแห่งอิสราเอลจะทรงระวังหลังเจ้า  
More than any other book in the Old Testament, Isaiah focuses on the salvation that will come through the Messiah.

ยิ่งกว่าพระธรรมเล่มอื่น ๆ ในพันธสัญญาเดิม   พระธรรมอิสยาห์มุ่งเน้นเรื่องความรอดที่จะมาโดยทางพระเมสสิยาห์

The Messiah will one day rule in justice and righteousness.

วันหนึ่งพระเมสสิยาห์จะทรงปกครองด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม

Isaiah อิสยาห์ 9:7 7Of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore.  The zeal of the LORD of hosts will do this.

7เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด    เหนือพระที่นั่งของดาวิด   และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้   และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล ความระตือรือร้น ของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้  

Isaiah อิสยาห์ 32:1 1Behold, a king will reign in righteousness, and princes will rule in justice.

1ดูเถิด พระราชาองค์หนึ่งจะครอบครองด้วยความชอบธรรม และเจ้านายจะครอบครองด้วยความยุติธรรม  

The reign of the Messiah will bring peace and safety to Israel.

พระเมสสิยาห์จะทรงครองราชย์  นำความสงบสุขและความปลอดภัยมาสู่อิสราเอล

Isaiah อิสยาห์ 11:6-9 6The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the young goat, and the calf and the lion and the fattened calf together; and a little child shall lead them.

6สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ และเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ ลูกโคกับสิงห์หนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกัน และเด็กเล็กๆจะนำมันไป  

7The cow and the bear shall graze; their young shall lie down together; and the lion shall eat straw like the ox.

7แม่โคกับหมีจะกินด้วยกัน ลูกของมันก็จะนอนอยู่ด้วยกัน และสิงห์จะกินฟางเหมือนวัวผู้  

8The nursing child shall play over the hole of the cobra, and the weaned child shall put his hand on the adder's den.

8และทารกกินนมจะเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่า และเด็กที่หย่านมจะเอามือวางบนรังของงูทับทาง  

9They shall not hurt or destroy in all my holy mountain; for the earth shall be full of the knowledge of the LORD as the waters cover the sea.

9สัตว์เหล่านั้นจะไม่ทำให้เจ็บหรือจะทำลาย   ทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา   เพราะว่าแผ่นดินโลก จะเต็มไปด้วยความรู้เรื่องของพระเจ้า   ดั่งน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้น  

Through the Messiah, Israel will be a light to all the nations.

อิสราเอลจะเป็นความสว่างแก่ทุกประเทศโดยทางพระเมสสิยาห์

Isaiah อิสยาห์ 42:6 6“I am the LORD; I have called you in righteousness; I will take you by the hand and keep you; I will give you as a covenant for the people, a light for the nations,

6“เราคือพระเจ้า เราได้เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม   เราได้ยุดเจ้าและรักษาเจ้าไว้   เราได้ให้เจ้าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติ   เป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ  

Isaiah อิสยาห์ 55:4-5 4Behold, I made him a witness to the peoples,

a leader and commander for the peoples.

4ดูเถิด เรากระทำให้ท่านเป็นพยานต่อชนชาติทั้งหลาย เป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการเพื่อชนชาติทั้งปวง  

5Behold, you shall call a nation that you do not know, and a nation that did not know you shall run to you, because of the LORD your God, and of the Holy One of Israel, for he has glorified you.

5ดูเถิด เจ้าจะร้องเรียกประชาชาติซึ่งเจ้าไม่รู้จัก   และประชาชาติซึ่งไม่รู้จักเจ้าจะวิ่งมาหาเจ้า   เหตุด้วยพระเจ้าของเจ้า และเพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล   เพราะพระองค์ทรงให้เจ้าได้รับเกียรติ  

The Messiah’s kingdom on earth (Isaiah chapter 65-66) is the goal towards which all of the Book of Isaiah points.

ราชอาณาจักรของพระเมสสิยาห์ในโลก (อิสยาห์บทที่ 65-66) เป็นบทที่พระธรรมอิสยาห์ทั้งหมดตั้งเป้าหมายไว้

It is during the reign of the Messiah that God’s righteousness will be fully revealed to the world.
มันเป็นช่วงที่พระเมสสิยาห์ทรงครองราชย์  ที่ความชอบธรรมของพระเจ้าจะถูกเปิดเผยอย่างเต็มที่แก่โลก
In a seeming paradox, the Book of Isaiah also presents the Messiah as one who will suffer.

ดูเหมือนเป็นข้อความที่ขัดแย้งกัน    พระธรรมอิสยาห์ยังทำนายพระเมสสิยาห์เป็นหนึ่งในผู้ที่จะต้องทนทุกข์ทรมาน

Isaiah chapter 53 vividly describes the Messiah suffering for sin.

อิสยาห์บทที่ 53 บรรยายให้เห็นชัดเจนว่าพระเมสสิยาห์ทรงทนทุกข์เพราะบาปของเรา

It is through His wounds that healing is achieved.

เป็นเพราะรอยบาดแผลของพระองค์ ที่นำให้การเยียวยารักษาให้หายได้

It is through His suffering that our iniquities are taken away.

ความชั่วช้าของเราจะถูกยกออกไปโดยผ่านความทุกข์ทรมานของพระองค์

This apparent contradiction is solved in the Person of Jesus Christ.

ความขัดแย้งที่เห็นชัดเจนนี้แก้ไขลุล่วงไปโดยพระเยซูคริสต์ที่ทรงสภาพบุคคล

In His first advent, Jesus was the suffering servant of Isaiah chapter 53.

ในการปรากฏตัวครั้งแรก  พระเยซูทรงเป็นผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ทรมานในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53

In His second advent, Jesus will be the conquering and ruling King, the Prince of Peace.

ในการปรากฏตัวครั้งที่สอง  พระเยซูทรงมีชัยชนะและทรงครอบครองเป็นกษัตริย์ คือ

องค์สันติราช

Isaiah อิสยาห์ 9:6 6For to us a child is born, to us a son is given; and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

6ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา   มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา   และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า   “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์   พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช”  

Isaiah

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top