Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, October 13, 2016

 

Genesis 29 Jacob Marries Leah and Rachel

ปฐมกาล 29 ยาโคบเแต่งงานกับ ลีอา และเรเชล 

When Jacob woke from his dream, he knew God was in that place, and that he didn’t know that before.  

เมื่อยา โคบตื่นจากความฝันของเขาพระเจ้ารู้อยู่ในสถานที่และที่เขาไม่ทราบว่าก่อน

He called the place Bethel which means house of God.  The next thing he did was to worship God.

เขา เรียกว่าเบ็ธเอลสถานที่ซึ่งหมายความว่าบ้านของพระเจ้า สิ่งต่อไปเขาเพื่อ นมัสการพระเจ้า

He turned his stone pillow into a pillar as a memorial to remember the great experience that he had.  

เขาก็ หมอนของเขาเป็นเสาหินเป็นที่ระลึกให้จำประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่เขามี

Jacob committed himself to the Lord that morning and believed the promises that God had made to him.

ยาโคบก ระทำตัวเองเพื่อพระเจ้าและเชื่อว่าตอนเช้าสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับเขา

You will remember that Jacob bought his brother’s birthright with a bowl of lentil soup and then later took his brother’s blessing by fooling his father. 

คุณจะ ทราบว่ายาโคบซื้อสิทธิของบุตรคนหัวปีของพี่ชายกับชามของซุปถั่วแล้วมาเอาพร ของพี่ชายโดยหลอกลวงบิดา

Now it is his turn to be fooled.  It is true in farming and told in Scripture that you get what you plant.  If you plant rice you will grow rice and not corn. 

ตอนนี้ จะเปิดเขาหลงกล มันเป็นความจริงในฟาร์มและในคัมภีร์บอกว่าคุณได้รับสิ่งที่ โรงงานคุณ ถ้าข้าวพืชคุณคุณจะปลูกข้าวและข้าวโพดไม่

Galatians กาลาเทีย 6:7-8

7Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.

7อย่าหลงเลย   ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้   เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง   ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น

8For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life.

8ผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตน   ก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น   แต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณ   ก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น

We can hope and want to be good spiritual minded people but if we are always filling our minds with other things, we can going to get what we planted not what we want.   Jacob was a deceiver and now he will be deceived.

เรา หวังและต้องการที่จะเป็นคนใจกว้างจิตใจดี แต่ถ้าเรามักจะเติมใจเรากับสิ่งอื่น ๆ เราสามารถจะได้รับสิ่งที่เราปลูกไม่สิ่งที่เราต้องการยาโคบเถูกหลอกลวงและตอนนี้เขาจะถูกหลอก

Jacob meets Rachel verses 1-12

ยาโคบเตามเรเชลข้อที่1-12

1Then Jacob went on his journey and came to the land of the people of the east.

1 ยาโคบเดินทางมาถึงดินแดนของประชาชนชาวตะวันออก

2As he looked, he saw a well in the field, and behold, three flocks of sheep lying beside it, for out of that well the flocks were watered. The stone on the well's mouth was large,

2 เมื่อเขามองไป  ก็เห็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งในทุ่งนา   มีฝูงแพะแกะสามฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั้น   เพราะคนเลี้ยงแกะเคยตักน้ำจากบ่อนั้นให้ฝูงแพะแกะกิน   หินที่ปิดปากบ่อนั้นก็ใหญ่

3and when all the flocks were gathered there, the shepherds would roll the stone from the mouth of the well and water the sheep, and put the stone back in its place over the mouth of the well.

3 เมื่อฝูงแพะแกะมาพร้อมกันที่นั่นแล้ว   คนเลี้ยงแกะก็กลิ้งหินออกจากปากบ่อตักน้ำให้ฝูงแพะแกะกิน   แล้วเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียดังเดิม  

4Jacob said to them, “My brothers, where do you come from?” They said, “We are from Haran.”

4 ยาโคบถามเขาว่า  “พี่น้องเอ๋ย  ท่านมาจากไหน”   เขาตอบว่า  “เรามาจากเมืองฮาราน”

5He said to them, “Do you know Laban the son of Nahor?” They said, “We know him.”

5 ยาโคบจึงถามเขาว่า   “ท่านรู้จักลาบันบุตรชายนาโฮร์หรือไม่”   เขาตอบว่า  “รู้จัก”

6He said to them, “Is it well with him?” They said, “It is well; and see, Rachel his daughter is coming with the sheep!”

6 ยาโคบถามเขาว่า  “ลาบันสบายดีหรือ”   เขาตอบว่า  “สบายดี  นั่นแน่ะ   บุตรสาวของเขาชื่อ   ราเชล  กำลังมาพร้อมกับฝูงแพะแกะ”

7He said, “Behold, it is still high day; it is not time for the livestock to be gathered together. Water the sheep and go, pasture them.”

7 ยาโคบจึงว่า  “เวลานี้ยังวันอยู่มาก   ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ฝูงแพะแกะมารวมกัน   จงเอาน้ำให้แพะแกะเหล่านี้กิน  แล้วให้ไปกินหญ้าอีก”

8But they said, “We cannot until all the flocks are gathered together and the stone is rolled from the mouth of the well; then we water the sheep.”

8 แต่เขาตอบว่า   “ไม่ได้  จนกว่าแพะแกะทุกๆฝูงจะมาพร้อมกัน   และให้กลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำก่อน   แล้วเราจึงจะเอาน้ำให้ฝูงแพะแกะกิน”  

9While he was still speaking with them, Rachel came with her father's sheep, for she was a shepherdess.

9 เมื่อยาโคบกำลังพูดกับเขาอยู่   ราเชลก็มาถึงพร้อมกับฝูงแพะแกะของบิดา   เพราะเธอเป็นผู้เลี้ยงมัน

10Now as soon as Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, Jacob came near and rolled the stone from the well's mouth and watered the flock of Laban his mother's brother.

10 ครั้นยาโคบแลเห็นราเชลบุตรีของลาบันพี่ชายมารดาของตน   และฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตน   ก็ไปกลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำ   เอาน้ำให้ฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตนกิน

11Then Jacob kissed Rachel and wept aloud.

11 ยาโคบจุบราเชลแล้วร้องไห้

12And Jacob told Rachel that he was her father's kinsman, and that he was Rebekah's son, and she ran and told her father.

12 ยาโคบบอกราเชลว่าเขาเป็นญาติของบิดาเธอ   และเป็นบุตรชายของนางเรเบคาห์   เธอก็วิ่งไปบอกบิดาของเธอ  

Jacob is welcomed by Laban and begins to work for him verses 13-20

ยินดี ด้วย ลาบัน และเริ่มทำงานให้เขาข้อ 13-20

13As soon as Laban heard the news about Jacob, his sister's son, he ran to meet him and embraced him and kissed him and brought him to his house. Jacob told Laban all these things,

13 ครั้นลาบันได้ยินข่าวถึงยาโคบบุตรน้องสาวของตน   ก็วิ่งไปพบและกอดจุบยาโคบพามาบ้าน   ยาโคบก็เล่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้ลาบันฟัง

14and Laban said to him, “Surely you are my bone and my flesh!” And he stayed with him a month.

14 ลาบันจึงพูดกับเขาว่า  “เจ้าเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆ”   ยาโคบก็พักอยู่กับเขาเดือนหนึ่ง  

15Then Laban said to Jacob, “Because you are my kinsman, should you therefore serve me for nothing? Tell me, what shall your wages be?”

15 แล้วลาบันพูดกับยาโคบว่า   “เพราะเจ้าเป็นญาติของเรา   จึงไม่ควรที่เจ้าจะทำงานให้เราเปล่าๆ   เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไร  จงบอกมาเถิด”

16Now Laban had two daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel.

16 ลาบันมีบุตรีสองคน   พี่สาวชื่อเลอาห์  น้องสาวชื่อราเชล

17Leah's eyes were weak, but Rachel was beautiful in form and appearance.

17 นางสาวเลอาห์นั้นตาเชื่อมซึม     แต่นางสาวราเชลนั้นรูปร่างสละสลวยและงามน่าดู

18Jacob loved Rachel. And he said, “I will serve you seven years for your younger daughter Rachel.”

18 ยาโคบก็รักใคร่นางสาวราเชล  เขาบอกลาบันว่า   “ฉันจะรับใช้การงานให้ท่านเจ็ดปี   เพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่าน”

19Laban said, “It is better that I give her to you than that I should give her to any other man; stay with me.”

19 ลาบันจึงว่า   “ให้เรายกบุตรีให้เจ้านั้นดีกว่าจะยกให้คนอื่น   จงอยู่กับเราเถิด”

20So Jacob served seven years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of the love he had for her.

20 ยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปีเพื่อได้นางสาวราเชล   เห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอ 

During his first month in Laban’s house, Jacob did his share of the work and was happy for every opportunity to be with Rachel.

ในช่วง เดือนแรกของเขาในบ้านของลาบันให้ยาโคบได้ใช้ของเขาในการทำงานและมีความสุข สำหรับโอกาสให้กับเรเชล

What Jacob didn’t realize was that Laban was a master deceiver who would control his life for the next twenty years.

สิ่งที่ ยาโคบไม่ทราบได้ว่าลาบันถูกหลอกลวงต้นแบบที่จะควบคุมชีวิตของเขาไปสู่ปี

There seems to be a clear understanding and agreement between the two men, Laban and Jacob, that Jacob will work for seven years and then receive Rachel as his wife.

ดู เหมือนจะมีความเข้าใจอย่างชัดเจนและสัญญาระหว่างสองคนลาบันและยาโคบยาโคบที่ จะทำงานให้เจ็ดปีและได้รับเรเชลเป็นภรรยาของเขา

Jacob was so eager to have Rachel as his wife he made an oath to Laban that he would work for him seven years in order to marry her. 

ยาโค บได้จึงอยากให้มีราเชลเป็นภรรยาของเขาได้สาบานที่จะลาบันว่าเขาจะทำงานเพื่อ เขาเจ็ดปีเพื่อที่จะแต่งงานกับเธอ

If contracts, agreements, promises, and vows are made they must be complete and true and must be kept. 

ถ้า สัญญาข้อตกลงสัญญาและคำสัตย์สาบานที่ทำจะต้องสมบูรณ์และเป็นจริงและต้องเก็บ ไว้

Jacob is fooled and receives Leah instead

ยาโค บเป็นกับดักและรับลีอาแทน

21Then Jacob said to Laban, “Give me my wife that I may go in to her, for my time is completed.”

21 ยาโคบบอกลาบันว่า   “เวลาที่กำหนดไว้ก็ครบแล้ว  ขอให้ภรรยาฉันเถิด   ฉันจะได้เข้าไปหาเธอ”

22So Laban gathered together all the people of the place and made a feast.

22 ลาบันจึงเชิญชาวบ้านมาพร้อมกัน  แล้วจัดการเลี้ยง

23But in the evening he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and he went in to her.

23 ครั้นเวลาค่ำลาบันก็พาเลอาห์บุตรีมามอบให้แก่ยาโคบ   และยาโคบก็เข้าไปหาเธอ

24(Laban gave his female servant Zilpah to his daughter Leah to be her servant.)

24 (ลาบันยกศิลปาห์สาวใช้ของตนให้เป็นสาวใช้ของนางเลอาห์)

25And in the morning, behold, it was Leah! And Jacob said to Laban, “What is this you have done to me? Did I not serve with you for Rachel? Why then have you deceived me?”

25 พอรุ่งขึ้นยาโคบก็เห็นว่า   เป็นนางเลอาห์จึงกล่าวแก่ลาบันว่า   “ทำไมลุงทำกับฉันเช่นนี้   ฉันรับใช้ลุงเพื่อได้ราเชลมิใช่หรือ   ทำไมลุงจึงล่อลวงฉันเล่า”

26Laban said, “It is not so done in our country, to give the younger before the firstborn.

26 ลาบันจึงตอบว่า   “ในเมืองเราไม่มีธรรมเนียมที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปี

27Complete the week of this one, and we will give you the other also in return for serving me another seven years.”

27 ขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี้ก่อน   แล้วเราจะยกคนนั้นให้ด้วย   เพื่อตอบแทนที่เจ้าจะได้รับใช้ลุงอีกเจ็ดปี”

At the wedding the woman’s face was covered so that she couldn't be seen. Poor Jacob didn't see the girl he was getting until the next morning.

ที่แต่ง งานหน้าผู้หญิงถูกปกคลุมเพื่อให้เธอไม่สามารถเห็น ยากจนยาโคไม่เห็นสาวเขาได้รับจนเช้าถัดไป

Only then did he discover that it was not Rachel, it was Leah. He knew then that he had been tricked.

เท่า นั้นแล้วเขาก็พบว่ามันไม่ได้เรเชลก็คือลีอา เขา รู้แล้วว่าเขาถูกหลอก

It was just like he deceived his father, pretending to be his older brother Esau.   That was the reason he had to leave home. You see, God does not approve of that type of conduct. 

ก็เขา ต้องการเพียงแค่หลอกพ่อเขาแกล้งทำเป็นพี่ชายของเขา Esau นั่นคือเหตุผลที่ เขาจะต้องออกจากบ้าน คุณเห็นพระเจ้าไม่ อนุมัติประเภทของการปฏิบัติที่

Now Jacob thinks he's getting the younger daughter of Laban and instead he gets the older one.

เมื่อยา โคบแลคิดว่าเขาได้รับลูกสาวคนเล็กของลาบันและแทนเขาได้รับเก่าหนึ่งนี้

He thinks that Laban has done a terrible thing.   But Laban tells Jacob there is custom here that always the older daughter must be married first.  It is like the small print in a contract. 

เขาคิด ว่าลาบันได้ทำสิ่งที่น่ากลัว แต่ลาบันบอกยา โคบมีที่นี่ที่กำหนดเองเสมอลูกสาวเก่าจะต้องแต่งงานก่อน มันก็เหมือนพิมพ์ เล็กในสัญญา

So Laban, like a used car salesman, says,”tell what I’m going to do for you, if you will work for me another seven years then I will give my younger daughter to you also”.

ดัง นั้นลาบันเช่นพนักงานขายรถใช้ว่า"บอกสิ่งที่ฉันจะทำเพื่อคุณหากคุณจะทำงาน ให้ฉันอีกเจ็ดปีแล้วฉันจะให้ลูกสาวคนเล็กของฉันคุณ"

Another seven years of work for Jacob to have Rachel as his wife

อีกเจ็ด ปีของการทำงานสำหรับยาโคบที่มีเรเชลเป็นภรรยาของเขา

28Jacob did so, and completed her week. Then Laban gave him his daughter Rachel to be his wife.

28 ยาโคบก็ยอม  และรอจนครบเจ็ดวันของนาง   แล้วลาบันก็ยกราเชลบุตรีให้เป็นภรรยา

29(Laban gave his female servant Bilhah to his daughter Rachel to be her servant.)

29 (ลาบันยกบิลฮาห์สาวใช้ของตนให้เป็นสาวใช้ของนางราเชล)

30So Jacob went in to Rachel also, and he loved Rachel more than Leah, and served Laban for another seven years.

30 ฝ่ายยาโคบก็เข้าไปหาราเชลด้วยเขารักราเชลมากกว่า เลอาห์  เขาจึงรับใช้ลาบันต่อไปอีกเจ็ดปี

Jacob’s uncle Laban made him serve twice as long as he originally agreed to. Seven years was long enough, but, fourteen years is a very long time. 

ลุงลา บันของยาโคบทำให้เขาบริการครั้งตราบเท่าที่เขาตกลงเดิม เจ็ดปีได้นานพอ แต่, 14 ปีเป็นเวลานาน

You may be thinking, since polygamy is in the Bible, that God must approve of polygamy. No, God does not approve of everything that is in the Bible. For instance, God didn't approve of Cain killing Abel. 

คุณอาจ จะคิดเนื่องจากมีภรรยาหลายคนในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าต้องอนุมัติการมีภรรยา หลายคน ไม่มีพระเจ้าไม่อนุมัติทุกอย่างที่อยู่ในพระคัมภีร์ เช่นพระเจ้าไม่ได้อนุมัติการฆ่าอาแบล   โดยพี่ชายของเขาคาอิน  

God didn’t approve of Abraham lying about his wife, nor Isaac lying about his.  God didn’t approve of Jacob deceiving his father.  But the Bible records what happened.  Jacob did had two wives, and it tells us the way it came about.  

พระเจ้า ไม่อนุมัติของอับราฮัมโกหกเกี่ยวกับภรรยาของเขาไม่อิสอัคโกหกเกี่ยวกับเขา พระเจ้าไม่ อนุมัติของยาโคบบิดาของเขาหลอกลวง แต่พระคัมภีร์ บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น ยาโคบไม่ได้สองภรรยาและจะบอกเราทางมันมาเกี่ยวกับ

In fact Jacob also had the servants of his two wives, like they were wives too.  But certainly God disapproved of Jacob having more than one wife. 

ในความเป็นจริงยาโคบบุตรยังมีข้าราชการของ สองภรรยาของเขาเช่นเขามีภรรยาเกินไป แต่ไม่ ผ่านการอนุมัติอย่างแน่นอนพระเจ้าของยาโคบบุตรมีมากกว่าหนึ่งภรรยา

Jacob had plenty of trouble in his family from here on, and it all can be traced back to his own methods which he had used.

ยาโค บมีปัญหามากมายในครอบครัวของเขาจากที่นี่ที่และทุกอย่างสามารถรอยกลับไปที่วิธีการของเขาที่เขาใช้

The children of Jacob and Leah

บุตรของ ยาโคบและลีอา

31When the LORD saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren.

31 พระเจ้าทรงเห็นว่ายาโคบชังเลอาห์   จึงทรงเบิกครรภ์ของนาง   แต่ราเชลนั้นเป็นหมัน

32And Leah conceived and bore a son, and she called his name Reuben, for she said, “Because the LORD has looked upon my affliction; for now my husband will love me.”

32 นางเลอาห์ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย  และตั้งชื่อว่า   รูเบน   ด้วยนางว่า  “เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพเจ้า   บัดนี้สามีจะรักข้าพเจ้าแน่ๆ”

33She conceived again and bore a son, and said, “Because the LORD has heard that I am hated, he has given me this son also.” And she called his name Simeon.

33 นางเลอาห์ตั้งครรภ์มีบุตรชายอีกคนหนึ่งและว่า   “เหตุพระเจ้าทรงได้ยินว่าข้าพเจ้าเป็นที่ชัง   พระองค์จึงทรงประทานบุตรชายคนนี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย”   นางตั้งชื่อว่า  สิเมโอน

34Again she conceived and bore a son, and said, “Now this time my husband will be attached to me, because I have borne him three sons.” Therefore his name was called Levi.

34 นางตั้งครรภ์และมีบุตรชายอีกคนหนึ่ง   นางกล่าวว่า  “ครั้งนี้สามีจะสนิทสนมกับข้าพเจ้า   เพราะข้าพเจ้ามีบุตรชายกับเขาสามคนแล้ว”   เหตุนี้จึงตั้งชื่อเขาว่า  เลวี

35And she conceived again and bore a son, and said, “This time I will praise the LORD.” Therefore she called his name Judah. Then she ceased bearing.

35 นางตั้งครรภ์และมีบุตรชายอีกคนหนึ่ง   นางกล่าวว่า   “ครั้งนี้ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้า”   เหตุนี้นางจึงตั้งชื่อเขาว่า  ยูดาห์   ต่อไปนางก็หยุดมีบุตร

Leah is sad because she knows her husband Jacob loves Rachel rather than her. When she becomes the mother of Reuben, it makes her happy because she thinks that Jacob will love her now. 

ลีอา คือเสียใจเพราะรู้ว่ายาโคบบุตรสามีของเธอรักราเชลมากกว่าเธอ เมื่อเธอกลายเป็นแม่ของรูเบนที่ทำให้เธอมีความสุขเพราะ คิดว่ายาโคบจะรักเธอตอนนี้

Reuben is Jacob's firstborn, but he is not the one who will begin the line leading to Christ. Rather, it will be Leah's fourth son, Judah.

รูเบน เป็นคนแรกของยาโคบ แต่เขาไม่ใช่คนที่จะเริ่มสายนำไปสู่พระคริสต์ ค่อนข้างจะเป็น จำนวนลูกสี่ของลีอาชื่อยูดาห์

Judah was the kingly line. David was in this line, and later on, the Lord Jesus Himself, came from the line of Judah.

ยูดาห์ เป็นราชสาย ดาวิดในสายนี้และในภายหลังที่พระเยซูทรง, มาจากสายยูดาห์

Reuben lost his position as the firstborn because of his sin. Levi was the priestly tribe. Leah was the mother of some of the outstanding sons of Jacob.

รูเบน สูญเสียตำแหน่งของเขาเป็นคนแรกเพราะบาปของเขา เลวี เป็นชาวพระ ลีอาคือแม่ของลูกคงค้างของยาโคบ

www.gotquestions.org/Thai

Genesis 29

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top