Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Tuesday, October 4, 2016

 

Genesis 22 The Sacrifice of Isaac

ปฐมกาล 22 เสียสละโดยอับราฮัมอิสอัคลูกชายของเขา

The passage we study this morning is a very difficult one.  God asks Abraham to sacrifice his son, Isaac, the one that Abraham had been promised and waited for, until he was 100 years old. 

ทางเรา เรียนเช้านี้เป็นเรื่องยากมากหนึ่ง พระเจ้าถามอับราฮัมจะเสียสละบุตร Isaac เขาหนึ่งที่อับราฮัมได้ทรงสัญญาไว้และรอจนกว่าเขา 100 ปีเก่า

Now Isaac was a young man, and God said to Abraham, to go and sacrifice him. 

ตอนนี้ อิสหากเป็นคนหนุ่มสาวและพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมไปและเสียสละเขา

One thing we will see in this story is how great God’s love is for us, because later God’s Son, the Lord Jesus Christ, was sacrificed for us.

สิ่ง หนึ่งที่เราจะเห็นในเรื่องนี้เป็นวิธีที่ดีความรักของพระเจ้าสำหรับเรา เนื่องจากภายหลังพระเจ้าพระบุตรพระเยซูคริสต์ถูกเสียสละให้เรา

Abraham demonstrated his faith by his actions.  He didn’t just talk about faith, he lived it. 

อับราฮัมแสดงความเชื่อของเขาโดยการกระทำของเขา เขา ไม่เพียงพูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อเขาอาศัยอยู่นั้น

The writer of the book of James says that Abraham was justified by works. 

นัก เขียนหนังสือของเจมส์บอกว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยการทำงาน

To be justified means to be made right with God.

จะหมาย ถึงเหมาะสมที่จะทำถูกต้องกับพระเจ้า

When was Abraham justified? He was justified when he offered Isaac.

เมื่อ ถูกอับราฮัมชอบธรรม? เขาสมควรเมื่อเขาเสนออิสอัค

But did Abraham really offer Isaac upon the altar? We will soon see, but the very act of being willing to sacrifice is the act that James is talking about that shows Abraham had faith.

อับราฮัมได้ แต่จริงๆมี อิสอัคเมื่อแท่นบูชานั้นหรือ? ไม่ช้าเราจะเห็น แต่การกระทำของถูกมากยินดีที่จะเสียสละคือการกระทำที่เจมส์พูดถึงที่แสดงอับ ราฮัมมีความเชื่อ


1. The difficult assignment from God verses 1-2

1 กำหนดยากจากพระเจ้าข้อ 1-2

1After these things God tested Abraham and said to him, “Abraham!” And he said, “Here am I.”

1ต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม  และตรัสกับท่านว่า   “อับราฮัม”   ท่านทูลว่า  “พระเจ้าข้า”

2He said, “Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you.”

2พระองค์ตรัสว่า  “จงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัค   บุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารัก   ไปยังแคว้นโมริยาห์  และถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชา   บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า”

We notice first that, this is a test.  God is testing Abraham, to see if he will obey, and still trust God, in this very difficult task. 

เรา แจ้งให้ทราบก่อนว่านี่คือการทดสอบ พระเจ้า ทรงทดสอบอับราฮัมเพื่อดูว่าเขาจะเชื่อฟังและยังคงไว้วางใจพระเจ้าในงานนี้ ยากมาก

Abraham didn’t hesitate, he didn’t argue, he didn’t make excuses, he just went to where God told him to go. 

อับราฮัมไม่ลังเลเขาไม่เถียงเขาไม่ได้แก้ตัวให้เขาเพียงแค่ไปที่พระเจ้าบอกเขาไป

Bible scholars believe that Moriah is the place where the temple was built centuries later and also the place that the Lord Jesus was crucified, right outside the city walls.

นัก วิชาการเชื่อว่าพระคัมภีร์โมริยาห์ เป็นสถานที่ที่วัดศตวรรษที่ถูกสร้างขึ้นมาและสถานที่ที่พระเยซูถูกตรึงไว้ ที่ขวานอกกำแพงเมือง


2. Unquestioning obedience and faith verses 3-5

2 แน่นอนเชื่อฟังและความเชื่อข้อ 3-5

3So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took two of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him.

3อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืด   ผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่ม ไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอัคบุตรของท่าน   ท่านตัดฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชา   เดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกแก่ท่าน

4On the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar.

4พอถึงวันที่สามอับราฮัมเงยหน้าขึ้นแลเห็นที่นั้นแต่ไกล

5Then Abraham said to his young men, “Stay here with the donkey; I and the boy will go over there and worship and come again to you.”

5อับราฮัมจึงพูดกับคนใช้ของท่านว่า   “อยู่กับลาที่นี่เถิด   เรากับลูกจะเดินไปที่โน้นนมัสการพระ   แล้วจะกลับมาพบเจ้า”

We see here evidence of Abraham’s faith.  He asked the men with him to wait and said that he and the young man, Isaac, will return. 

เราดู ที่หลักฐานของความเชื่อของอับราฮัม เขาถาม คนที่เขารอและกล่าวว่าเขาและชายหนุ่มอิสหากจะกลับ

He didn’t know what God was going to do, but he seems confident that he and Isaac would return to where the men were waiting. 

เขาไม่ ทราบว่าพระเจ้าจะทำ แต่เขาดูเหมือนจะมั่นใจว่าเขาและอิสหากจะกลับไปที่คนถูกรอ

Abraham had been trusting God now for over fifty years. God had never failed him, nor had He asked him to do anything that did not prove to be the best thing.

อับรา ฮัมได้รับการไว้วางใจพระเจ้าตอนนี้ห้าสิบกว่าปี พระเจ้าไม่เคยล้ม เหลวเขาไม่ได้เขาถามเขาทำอะไรที่ไม่พิสูจน์จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

So even though Abraham didn't understand this, he believed, I think, that if he would go all the way with God in obedience, that God would raise Isaac from the dead. 

ดังนั้นแม้ว่าอับราฮัมไม่เข้าใจนี้เขาเชื่อว่าผมคิดว่าถ้าเขาจะไปตลอดทางกับพระ เจ้าในการเชื่อฟังที่พระเจ้าจะเพิ่มอิสหากจากความตาย


3.  Where is the lamb?  The Lord will provide verses 6- 14

3 แกะอยู่ที่ไหน พระเจ้า จะให้ข้อ 6-14

6And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together.

6อับราฮัมเอาฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาใส่บ่าอิสอัคบุตรชาย   ถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไปด้วยกัน

7And Isaac said to his father Abraham, “My father!” And he said, “Here am I, my son.” He said, “Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?”

7อิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาว่า  “คุณพ่อ”  และท่านตอบว่า   “ลูกเอ๋ย  มีอะไรรึ”  ลูกจึงว่า   “นี่ไฟและฟืน  แต่ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหน”

8Abraham said, “God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son.” So they went both of them together.

8อับราฮัมตอบว่า   “ลูกเอ๋ย   พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับ พระองค์เองเป็นเครื่องเผาบูชา”   พ่อลูกทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกัน  

9When they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar, on top of the wood.

9เมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกเขาไว้   อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่น   เรียงฟืนเป็นระเบียบ   แล้วมัดอิสอัคบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืน

10Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son.

10แล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชาย

11But the angel of the LORD called to him from heaven and said, “Abraham, Abraham!” And he said, “Here am I.”

11แต่ทูตของพระเจ้าเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่า   “อับราฮัม  อับราฮัม”   และท่านตอบว่า  “พระเจ้าข้า”

12He said, “Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me.”

12ทูตสวรรค์ว่า   “อย่าแตะต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรเขาเลย   เพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า   ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า   แต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้เรา”

13And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram, caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son.

13อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู  เห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่ง   เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ   อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้น มาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย

14So Abraham called the name of that place, “The LORD will provide”; as it is said to this day, “On the mount of the LORD it shall be provided.”

14อับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่า   เยโฮวาห์ยิเรห์   อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า   “จะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาห์” 

Abraham took the wood and laid it upon Isaac his son. In the same way, Jesus Christ carried His own cross.

อับรา ฮัมเอาไม้และวางไว้เมื่ออิสหากลูกชายของเขา ในลักษณะเดียวกับ พระเยซูคริสต์ดำเนินการเองข้ามเขา

Isaac is not just a little boy whom Abraham had to tie up. He is a grown man, and I believe that Isaac could have overcome Abraham if they wrestled. But Isaac too is doing this in obedience.

อิสหากไม่ได้เป็นเพียงเด็กน้อยผู้ที่อับราฮัมต้องผูกขึ้นเขาเป็นคนปลูกและผมเชื่อว่าอิสหากสามารถเอาชนะอับราฮัมได้หากพวกเขา จะต่อสู้ แต่อิสหากเกินไปจะทำเช่นนี้ในการเชื่อฟัง

The Lord Jesus went to the cross having said, "Not My will, but Thine be done." He went to the cross to fulfill the will of God.

พระเยซู ไปข้ามมีกล่าวว่า"ไม่ฉัน แต่ของพระองค์จะทำ. เขาก็ให้ข้ามเพื่อ ตอบสนองจะของพระเจ้า

What a picture we have here! Here, God substitutes a ram, for Isaac.  But in the case of Jesus, He is the substitute for you and me. 

ภาพ สิ่งที่เราได้ที่นี่ ที่นี่แทนพระเจ้า ram สำหรับ Isaac แต่ในกรณีของพระเยซูพระองค์เป็นตัวแทนของคุณและฉัน

Jesus Christ took your place. All the punishment you deserved because of your sin, He suffered.

พระเยซู คริสต์เอาสถานที่ของคุณ ทั้งหมดที่คุณสมควร ได้รับการลงโทษเพราะบาปของเขาเดือดร้อน

Someone had to pay the penalty; someone had to die for our sin, for God’s justice to be satisfied. Jesus paid it for you, so you could go free if you accept Him as your Lord and Savior.

บางคน ต้องจ่ายค่าปรับนั้นใครบางคนตายเพื่อบาปของเราเพื่อความยุติธรรมของพระเจ้า จะพอใจ พระเยซูจ่ายให้คุณเพื่อให้คุณสามารถไปฟรีหากคุณยอมรับพระองค์เป็น พระเจ้าและพระผู้ช่วยของคุณ

John ยอห์น1:29 The next day he saw Jesus coming toward him, and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!

วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่าน   ท่านจึงกล่าวว่า   “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า   ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย

Romans โรม 5:8 but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย   คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น   พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

When you receive Jesus as your Lord, you are legally united with Him. His history becomes your history. So you get credit for what He did!

เมื่อ คุณได้รับพระเยซูเป็นพระเจ้าของคุณเป็นปึกแผ่นตามกฎหมายกับพระองค์ ประวัติของเขากลายเป็นประวัติของคุณ เพื่อให้คุณได้รับเครดิตสำหรับสิ่งที่เขา!

Because Jesus already paid the price demanded by justice for your sins, you are declared innocent and righteous before God, when you are united with Jesus by faith.

เพราะ พระเยซูได้จ่ายราคาตามความยุติธรรมสำหรับความผิดของคุณคุณจะประกาศบริสุทธิ์ และชอบธรรมก่อนพระเจ้าเมื่อคุณสนิทกับพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อ

The New Testament clearly teaches the substitution of Jesus for you, and your identification with Him.  

พันธสัญญาใหม่อย่างชัดเจนทดแทนสอนของพระเยซูสำหรับคุณและประชาชนของพระองค์

We don’t have to die as a sacrifice for our sins, because Jesus took our place.

เราไม่ ต้องตายเป็นเสียสละเพื่อบาปของเราเนื่องจากพระเยซูเอาสถานที่ของเรา

Isaiah อิสยาห์ 53:5 But he was wounded for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his stripes we are healed.

แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย   ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา   การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น   ตกแก่ท่าน   ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี  

Galatians กาลาเทีย 3:13 Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us—for it is written, “Cursed is everyone who is hanged on a tree”

พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ   โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเรา   (เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า   ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง)

Romans โรม 4:25 who was delivered up for our trespasses and raised for our justification.

คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้ว   เพราะการล่วงละเมิดของเรา   และได้ทรงฟื้นจากความตาย   เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม


4. The blessings from God verses 15-19

4 พรจากพระเจ้าข้อ 15-19

15And the angel of the LORD called to Abraham a second time from heaven

15ทูตของพระเจ้าเรียกอับราฮัมครั้งที่สองมาจากฟ้าสวรรค์ว่า

16and said, “By myself I have sworn, declares the LORD, because you have done this and have not withheld your son, your only son,

16“พระเจ้าตรัสว่า   เราปฏิญาณในนามของเราว่า   เพราะเจ้ากระทำอย่างนี้และมิได้หวงบุตรชายของเจ้า   คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า

17I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies,

17เราจะอวยพรเจ้าแน่   เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น   ดังดวงดาวในท้องฟ้า  และดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเล   เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์

18and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice.”

18ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสาย ของเจ้า   เหตุว่าเจ้าฟังเสียงของเรา”

19So Abraham returned to his young men, and they arose and went together to Beersheba. And Abraham lived at Beersheba.

19อับราฮัมจึงกลับไปพบคนใช้หนุ่มของท่าน   แล้วพากันกลับไปยังเมืองเบเออร์เชบา   อับราฮัมก็อาศัยอยู่ที่เบเออร์เชบา

God tested Abraham. I believe that God tests believers today.

พระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัม ผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าทรงทดสอบบรรดาผู้ศรัทธา

  The tests are given to us to strengthen our faith and for us to know where we stand.

การทดสอบจะมีให้กับเราเพื่อเสริมสร้างความเชื่อของเราและให้เรารู้ว่าเรายืน


5.  Other relatives of Abraham verses 20-24

5 ญาติคนอื่น ๆของอับราฮัมข้อ 20-24

20Now after these things it was told to Abraham, “Behold, Milcah also has borne children to your brother Nahor:

20หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้  มีคนมาบอกอับราฮัมว่า   “มิลคาห์บังเกิดบุตรให้แก่นาโฮร์   น้องชายของท่านด้วยแล้ว

21Uz his firstborn, Buz his brother, Kemuel the father of Aram,

21คืออูสบุตรหัวปี  บูสน้องของเขา  เคมูเอลบิดาของอารัม

22Chesed, Hazo, Pildash, Jidlaph, and Bethuel.”

22เคเสด  ฮาโซ  ปิลดาช  ยิดลาฟและเบธูเอล”

23(Bethuel fathered Rebekah.) These eight Milcah bore to Nahor, Abraham's brother.

23เบธูเอลเป็นบิดาของนางเรเบคาห์ทั้งแปดนี้มิลคาห์ บังเกิดให้นาโฮร์   น้องชายของอับราฮัม

24Moreover, his concubine, whose name was Reumah, bore Tebah, Gaham, Tahash, and Maacah.

24ยิ่งกว่านั้นอีกภรรยาน้อยของเขาชื่อเรอูมาห์บังเกิดกาฮัม   ทาหาช  และมาอาคาห์

www.gotquestions.org/Thai

Genesis 22

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top