Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Friday, October 7, 2016

 

The servant of Abraham was finding a wife for Isaac.

คนใช้ ของอับราฮัมได้หาภรรยาให้อิสอัค

Genesis 24 continued

ปฐมกาล24 อย่าง ต่อเนื่อง

49Now then, if you are going to show steadfast love and faithfulness to my master, tell me; and if not, tell me, that I may turn to the right hand or to the left.”

49บัดนี้ถ้าท่านยอมแสดงความภักดีและจริงใจต่อนายข้าพเจ้าแล้ว   ขอกรุณาบอกข้าพเจ้า   ถ้ามิฉะนั้นก็ขอบอกข้าพเจ้า   เพื่อข้าพเจ้าจะหันไปทางขวาหรือทางซ้าย”  

50Then Laban and Bethuel answered and said, “The thing has come from the LORD; we cannot speak to you bad or good.

50ลาบันและเบธูเอลจึงตอบว่า   “สิ่งนี้มาจากพระเจ้า  เราจะพูดดีหรือร้ายกับท่านก็ไม่ได้

51Behold, Rebekah is before you; take her and go, and let her be the wife of your master's son, as the LORD has spoken.”

51ดูเถิด   เรเบคาห์ก็อยู่ต่อหน้าท่าน  พาเธอไปเถิด   และให้เธอเป็นภรรยาบุตรชายนายของท่าน   ดังที่พระเจ้าตรัสแล้ว”  

52When Abraham's servant heard their words, he bowed himself to the earth before the LORD.

52เมื่อคนใช้ของอับราฮัมได้ยินถ้อยคำของท่าน   ก็กราบลงถึงดินต่อพระพักตร์พระเจ้า

53And the servant brought out jewelry of silver and of gold, and garments, and gave them to Rebekah. He also gave to her brother and to her mother costly ornaments.

53แล้วก็นำเอาเครื่องอาภรณ์  ซึ่งทำด้วยเงินด้วยทองออกมา   พร้อมกับเสื้อผ้ามอบให้แก่เรเบคาห์   เขายังมอบของอันมีค่าให้แก่พี่ชายและมารดาของเธอด้วย

54And he and the men who were with him ate and drank, and they spent the night there. When they arose in the morning, he said, “Send me away to my master.”

54แล้วเขากับคนที่มากับเขาก็รับประทานและดื่ม   และค้างคืนที่นั่น   เมื่อพวกเขาลุกขึ้นในเวลาเช้า   คนใช้นั้นก็กล่าวว่า   “ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปหานายข้าพเจ้าเถิด”

55Her brother and her mother said, “Let the young woman remain with us a while, at least ten days; after that she may go.”

55พี่ชายและมารดาของเธอว่า   “ขอให้หญิงสาวอยู่กับเราสักหน่อยก่อน   อย่างน้อยสักสิบวัน   แล้วเธอจะไปก็ได

56But he said to them, “Do not delay me, since the LORD has prospered my way. Send me away that I may go to my master.”

56แต่เขาพูดกับเขาทั้งสองว่า   “อย่าหน่วงข้าพเจ้าไว้เลย   เพราะพระเจ้าทรงให้ทางของข้าพเจ้าเกิดผลแล้ว   ขอให้ข้าพเจ้าออกเดินทางเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับไปหานายข้าพเจ้า”

57They said, “Let us call the young woman and ask her.”

57เขาทั้งสองก็ว่า  “เราจะเรียกหญิงสาวมาถามดู”

58And they called Rebekah and said to her, “Will you go with this man?” She said, “I will go.”

58เขาทั้งสองก็เรียกเรเบคาห์มาหาและพูดกับเธอว่า   “เจ้าจะไปกับชายคนนี้หรือไม่”  เธอตอบว่า  “ฉันจะไป”

59So they sent away Rebekah their sister and her nurse, and Abraham's servant and his men.

59เขาจึงส่งเรเบคาห์น้องสาวกับพี่เลี้ยงของเธอ ไปพร้อมกับคนใช้ของอับราฮัมและคนของท่าน

60And they blessed Rebekah and said to her,“Our sister, may you become

thousands of ten thousands, and may your offspring possess the gate of those who hate them!”

60พวกเขาอวยพรเรเบคาห์  และกล่าวแก่เธอว่า  “น้องเอ๋ย   ขอให้เจ้าเป็นมารดาคนนับแสนนับล้าน   และขอให้เชื้อสายของเจ้าได้ประตูเมืองของคนที่ เกลียดชังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์”

61Then Rebekah and her young women arose and rode on the camels and followed the man. Thus the servant took Rebekah and went his way.

61แล้วเรเบคาห์และเหล่าสาวใช้ของเธอก็ขึ้นอูฐไปกับชายนั้น   คนใช้ก็พาเรเบคาห์ไป  

62Now Isaac had returned from Beer-lahai-roi and was dwelling in the Negeb.

62ฝ่ายอิสอัคมาจากเบเออลาไฮรอย  ไปอาศัยอยู่ที่เนเกบ

63And Isaac went out to meditate in the field toward evening. And he lifted up his eyes and saw, and behold, there were camels coming.

63เวลาเย็นอิสอัคออกไปที่ทุ่งนาเพื่อจะสงบอารมณ์   เงยหน้าขึ้นมองไปเห็นมีอูฐเดินมา

64And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she dismounted from the camel

64เรเบคาห์เงยหน้าขึ้น  เมื่อแลเห็นอิสอัคเธอก็ลงจากอูฐ

65and said to the servant, “Who is that man, walking in the field to meet us?” The servant said, “It is my master.” So she took her veil and covered herself.

65และพูดกับคนใช้นั้นว่า   “ชายคนโน้นที่กำลังเดินผ่านทุ่งนามาหาเรานั้นคือใคร”   คนใช้นั้นตอบว่า   “นายข้าพเจ้าเอง”   เธอจึงหยิบผ้าคลุมหน้ามาคลุม

66And the servant told Isaac all the things that he had done.

66คนใช้บอกให้อิสอัคทราบทุกอย่างที่เขาได้กระทำไป

67Then Isaac brought her into the tent of Sarah his mother and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. So Isaac was comforted after his mother's death.

67อิสอัคก็พาเธอเข้ามา ในเต็นท์ของซาราห์มารดาของท่านและรับเรเบคาห์ไว้   เธอก็เป็นภรรยาของท่าน   และท่านก็รักเธอ  อิสอัคก็ได้รับความเล้าโลม   ภายหลังที่มารดาของท่านสิ้นชีวิตแล้ว

Rebekah was willing to go with the servant and become the wife of Isaac.  They left together after ten days.  She was willing to leave her home and family for a new one. 

เรเบคาห์ได้ยินดีไปกับผู้รับใช้และเป็นภรรยาของอิสอัคพวก เขาเหลือกันหลังจากสิบวัน เธอยินดีที่จะออกจากบ้านและครอบครัวของเธอเพื่อใหม่

In the same way, the men that the Lord Jesus called as His disciples made a fast but serious decision.   They left their fishing nets and followed Jesus. They followed Him; they went with Him.

ใน ทำนองเดียวกันคนที่พระเยซูเรียกว่าเป็นสาวกของพระองค์ได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างตัดสินใจ พวกเขาซ้ายสุทธิประมงและตามพระเยซู พวก เขาตามพระองค์พวกเขาไปกับพระองค์

The Holy Spirit is still calling today. He is the One who has taken the servant's place, looking for the Bride of Christ.

พระ วิญญาณบริสุทธิ์ยังโทรวันนี้ เขาเป็นผู้มีที่ที่ผู้รับใช้ของที่ต้องการ เจ้าสาวของพระคริสต์

You see, the Father and the Spirit sent the Son into the world to die for the world. And when the Son went back to heaven, He said He would send the Holy Spirit, the Comforter. The Holy Spirit has now come into the world, and He is calling out a bride.

คุณ เห็นพระบิดาและพระวิญญาณส่งบุตรเข้าสู่โลกที่ตายโลก และเมื่อบุตรกลับ ไปสวรรค์เขากล่าวว่าเขาจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ้าห่ม พระวิญญาณบริสุทธิ์มาแล้วในโลกและเขาโทรออกเจ้าสาว

The Holy Spirit is saying, "Will you go? Here is the One who died for you.  Jesus will save you. You have to come as a sinner to Jesus, take your rightful position, and accept Him as your Savior.

พระ วิญญาณบริสุทธิ์เป็นว่า"คุณจะไป? นี่เป็นผู้เสียชีวิตสำหรับคุณ . พระเยซูจะประหยัด . คุณต้องมาเป็นคนบาปที่พระเยซูได้รับตำแหน่งโดยชอบธรรมของคุณและยอมรับ พระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของคุณ

When you do believe in Jesus, you will be born again; you will become a child of God and be put into the church that is going to be presented to Him someday as a bride.

เมื่อ คุณเชื่อในพระเยซูท่านจะเกิดอีกครั้ง; คุณจะกลายเป็นบุตรของพระเจ้าและจะใส่ลงในคริสตจักรที่เป็นไปเพื่อเสนอต่อ พระองค์วันหนึ่งเป็นเจ้าสาว

The question is: Will you go? Will you accept the invitation? Will you trust Christ as your Savior?

คำถาม คือคุณจะไป? คุณจะยอมรับคำเชิญหรือไม่ คุณจะไว้วางใจ คริสต์เป็นพระผู้ช่วยของคุณ

This does not end the story. They start out now, and they are going back to the Promised Land. 

They had a long trip back. We are not told anything about this trip, but I know that it is not easy riding a camel.

นี้ไม่ ได้จบเรื่อง พวกเขาเริ่มต้นตอนนี้และพวกเขาจะกลับไป ที่ดินของสัญญา

พวกเขาเดินทางกลับยาว เราไม่ได้บอก อะไรเกี่ยวกับการเดินทางนี้ แต่ฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายขี่อูฐ

And Isaac went out to meditate in the field in the evening and saw the camels were coming.

อิสอัค ออกไปนั่งสมาธิในเขตข้อมูลในช่วงเย็นและเห็นอูฐถูกมา

In this love story of Isaac and Rebekah, we are given a view of the coming of Christ for His bride. Christians are looking forward to when the Lord comes and we will be caught up with Him. 

ใน เรื่องราวความรักนี้ของอิสอัคและเรเบคาห์เราจะได้รับมุมมองของพระคริสต์ สำหรับเจ้าสาวของพระองค์ คริสเตียนรอคอยที่จะมาเมื่อพระเจ้าและเราจะจมอยู่กับ พระองค์

Many Christians have already gone through death to be with the Lord, and they will be coming with Him when He comes. Their bodies will be raised and their spirits and bodies joined together.

คริสเตียน หลายคนไปแล้วถึงความตายอยู่กับพระเจ้าและเหล่านั้นจะมากับพระองค์เมื่อเขามา ร่าง กายของพวกเขาจะขึ้นและสุราและองค์กรร่วม

Those who are alive are to be caught up with the dead to meet the Lord in the air. Those who have gone before in death are going to see Him when He comes from the right hand of the Father and calls His church to meet Him in the air.

ผู้ที่ มีชีวิตที่ถูกจับกับผู้ตายพบพระเจ้าในอากาศ ผู้ที่มีมาก่อนใน ชีวิตจะได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงมาจากมือขวาของพระบิดาและเรียกโบสถ์ ของเขาเพื่อพบพระองค์ในอากาศ

When Rebekah saw Isaac, she jumped off the camel. She asked the servant, “who is that in the field coming to meet us?” And the servant had said, It is my master:  and she took a veil and covered herself, like brides do. 

เรเบคาห์ ไปอูฐออกเมื่อเธอเห็นอิสอัค เธอถามคนใช้ว่า"ผู้ที่อยู่ในสนามมาพบเรา? และข้าได้ว่าเป็นหลักของฉัน : เธอและเอาผ้าคลุมหน้าและครอบคลุมตัวเองชอบผู้หญิงทำที่ถูกแต่งงาน

Throughout the long journey Rebekah has come to know about Isaac, but now she is able to see him face to face. One day you will see Jesus face to face.

ตลอด การเดินทางยาวเรเบคาห์มารู้เกี่ยวกับอิสอัค แต่ตอนนี้เธอได้พบกับเขาตัวต่อตัว วันหนึ่ง คุณจะเห็นหน้าพระเยซูหน้า

The servant told Isaac all the things that he had done.  Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother's death.  

คนรับ ใช้บอกอิสอัคทุกสิ่งที่เขาทำ อิสอัคมาเธอเป็นเต็นท์แม่ของเขาซาราห์และเอา เรเบคาห์และเธอเป็นภรรยาของเขาและเขารักเธอ : และอิสหากได้สบายใจหลังจากการตายของแม่ของเขา

The Apostle Paul writes in Ephesians, “Christ loved the church and gave Himself for her. " The Lord Jesus wants us; He loves us, He longs for us. Oh, that you and I might be faithful to Him, and love Him as He loves us.   The church will be a bride with Christ after the Rapture.

อัครสาวก พอลเขียนในเอเฟซัส"คริสต์รักคริสตจักรและทรงให้สำหรับเธอ "พระเยซูต้องการให้เราทรงรักเราเขาต้องการให้เราเป็นของ พระองค์ . โอ้ว่าคุณและฉันอาจจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์และรักพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเรา . คริสตจักรจะเป็นเจ้าสาวกับคริสต์หลังจากที่ทั่วโลกght ขึ้นในอากาศ

2 Corinthians โครินธ์11:2 I feel a divine jealousy for you, for I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ.

เพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหน   เพราะว่าข้าพเจ้าได้หมั้นพวกท่านไว้สำหรับสามีผู้เดียว   เพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์เป็นพรหมจารีบริสุทธิ์

When a person is engaged and preparing for their wedding, he or she doesn’t have time for the old friends.  How can we who are engaged to Christ live as the world lives? We are going to be presented to Christ someday.

เมื่อ คนที่ทำงานและเตรียมงานแต่งงานของเขาหรือเธอไม่ได้มีเวลาสำหรับเพื่อนเก่า ว่าเราสามารถที่ จะทำงานเพื่อพระคริสต์อาศัยอยู่เป็นชีวิตโลก? เราจะนำเสนอไปยังคริสต์วันหนึ่ง

We are going to live with Him throughout eternity, and He is now and will always be our Lord and our Master.   เราจะ อยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์และพระองค์เป็นปัจจุบันและจะเป็นพระเจ้าของเรา และต้นแบบของเรา

  Ephesians เอเฟซัส 5:25-28

25Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her,

25ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน   เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร   และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร

26that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word,

26เพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์   โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะ

27so that He might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish.

27เพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศี   ไม่มีตำหนิริ้วรอย   หรือมลทินใดๆเลย   แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ

28In the same way husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.

28เช่นนั้นแหละ   สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเอง   ผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง

Romantic, emotional love between husband and wife can come and go, and sometimes disappears altogether. Yet God commands husbands to love their wives in the same way as Christ loves the church and gave Himself for Her, This is the love of God, agape love. 

โรแมนติก รักอารมณ์ระหว่างสามีภรรยาสามารถมาและไปและบางครั้งจะหายไปทั้งหมด ยังพระเจ้าคำสั่งสามีรักภรรยาของตนในลักษณะเดียวกับ โบสถ์คริสต์รักและให้พระองค์เพื่อเธอ   นี้คือความรักของพระเจ้ารักตกใจ

The Holy Spirit indwells every believer and seals every believer, but we can grieve the Holy Spirit. 

พระ วิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในผู้เชื่อทุกคนและเชื่อทุกแมวน้ำ แต่เราสามารถเสียใจพระวิญญาณบริสุทธิ์

Christians are sealed by the Spirit of God until the day when the Spirit of God will present the church to the Lord Jesus. With that in mind, how should we live?  With the help of the Holy Spirit we must live holy lives, preparing to be the Bride of Christ.

คริสเตียน จะปิดผนึกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจนถึงวันที่เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าจะนำเส นอคริสตจักรในพระเยซู เมื่อทราบวิธีการที่ เราจะพักอยู่ที่ไหน ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องดำเนินชีวิต ศักดิ์สิทธิ์เตรียมจะเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์


www,gitquestions.org/Thai

Genesis 24 part 2

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top