Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, November 26, 2016

 

Genesis 40 Joseph in prison

ปฐมกาล 40 โยเซฟในคุก

We saw the Lord was blessing Joseph in the prison, again he was having success. 

เรา เห็นพระเจ้าเป็นพระพรโยเซฟในคุกอีกครั้งเขาจะมีความสำเร็จ

God had not deserted or forsaken him; God’s eyes were on him.  

พระ เจ้าทรงไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งเขาตาของพระเจ้าอยู่บนเขา

The Lord was with him there in the prison. 

พระ เจ้าอยู่กับเขามีในคุก

Joseph was put in prison under false charges from Potiphar’s wife.  Soon there were a few other prisoners. 

โยเซฟ ถูกนำในคุกตามค่าเท็จจากภรรยาของฟาร์ใส่ร้ เร็ว ๆ นี้มีนักโทษอื่น ๆ ไม่กี่คน

The captain of the prison, like Potiphar, saw that God was blessing Joseph and put him in charge of the other prisoners.

กัปตัน ของคุกในทางเดียวกันกับฟาร์ใส่ร้, เห็นว่าพระเจ้าอวยพรโยเซฟและวางเขาในค่าใช้จ่ายของนักโทษอื่นๆ

God gives Joseph the ability to interpret two dreams

พระเจ้าทรงช่วยโยเซฟแก้ฝัน

God gives Joseph the ability to interpret two dreams พระเจ้าทรงช่วยโยเซฟแก้ฝัน

1Some time after this, the cupbearer of the king of Egypt and his baker committed an offense against their lord the king of Egypt.

1ต่อมาพนักงานน้ำองุ่นของกษัตริย์แห่งอียิปต์   และพนักงานขนมของพระองค์ทำผิดต่อเจ้านาย   คือกษัตริย์แห่งอียิปต์

2And Pharaoh was angry with his two officers, the chief cupbearer and the chief baker,

2ฟาโรห์ทรงกริ้วข้าราชการทั้งสองนั้น  คือหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่น   และหัวหน้าพนักงานขนม

3and he put them in custody in the house of the captain of the guard, in the prison where Joseph was confined.

3จึงให้จำคุกไว้ในบ้านของผู้บัญชาการทหารรักษา พระองค์   ในคุกที่โยเซฟติดอยู่นั้น

4The captain of the guard appointed Joseph to be with them, and he attended them. They continued for some time in custody.

4ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์สั่งโยเซฟให้รับใช้สองคนนั้น   โยเซฟก็ปรนนิบัติเขา   พนักงานทั้งสองติดคุกอยู่พักหนึ่ง

5And one night they both dreamed—the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were confined in the prison—each his own dream, and each dream with its own interpretation.

5คืนหนึ่งข้าราชการทั้งสองนั้นฝันไป   คือพนักงานน้ำองุ่นและพนักงานขนมของกษัตริย์อียิปต์ ที่ต้องจำอยู่ในคุกนั้น   ต่างคนต่างฝันคนละเรื่อง   ความฝันของต่างคนก็มีความหมายต่างกัน

6When Joseph came to them in the morning, he saw that they were troubled.

6ครั้นเวลาเช้าโยเซฟเข้ามาหาเห็นข้าราชการทั้งสองนั้นเขามีหน้าโศกเศร้า

7So he asked Pharaoh's officers who were with him in custody in his master's house, “Why are your faces downcast today?”

7จึงถามข้าราชการที่ถูกจำอยู่ในคุกที่บ้านนายของตนว่า   “ทำไมวันนี้ท่านจึงหน้าเศร้า”

8They said to him, “We have had dreams, and there is no one to interpret them.” And Joseph said to them, “Do not interpretations belong to God? Please tell them to me.”

8เขาตอบว่า “เราทั้งสองฝันไปและไม่มีผู้ใดจะแก้ฝันได้”   โยเซฟบอกเขาว่า   “พระเจ้าเท่านั้นแก้ฝันได้มิใช่หรือ  ขอท่านเล่าให้ ข้าพเจ้าฟังเถิด”  

9So the chief cupbearer told his dream to Joseph and said to him, “In my dream there was a vine before me,

9พนักงานน้ำองุ่นก็เล่าความฝันของตนให้โยเซฟฟังว่า   “เราฝันเห็นเถาองุ่นอยู่ตรงหน้า

10and on the vine there were three branches. As soon as it budded, its blossoms shot forth, and the clusters ripened into grapes.

10เถาองุ่นนั้นมีสามกิ่ง   พองอกใบอ่อนดอกตูม   ก็มีดอกบานออกมา   และช่อองุ่นก็สุก

11Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup and placed the cup in Pharaoh's hand.”

11จอกของฟาโรห์อยู่ในมือเรา   แล้วเราเก็บลูกองุ่นนั้นบีบให้น้ำลงในจอกของฟาโรห์   และวางจอกน้ำองุ่นนั้นในพระหัตถ์ของฟาโรห์”

12Then Joseph said to him, “This is its interpretation: the three branches are three days.

12โยเซฟบอกข้าราชการนั้นว่า   “ขอแก้ฝันดังนี้ คือกิ่งสามกิ่งนั้นได้แก่สามวัน

13In three days Pharaoh will lift up your head and restore you to your office, and you shall place Pharaoh's cup in his hand as formerly, when you were his cupbearer.

13ภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น   และจะทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเหมือนแต่ก่อน   ท่านจะได้ถวายจอกนั้นแก่ฟาโรห์อีก   ดังที่ได้กระทำมาแต่ก่อนเมื่อเป็นพนักงานน้ำองุ่น

14Only remember me, when it is well with you, and please do me the kindness to mention me to Pharaoh, and so get me out of this house.

14เมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึง ข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาปรานีแก่ข้าพเจ้า   ช่วยทูลฟาโรห์ให้ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านนี้

15For I was indeed stolen out of the land of the Hebrews, and here also I have done nothing that they should put me into the pit.”

15เพราะอันที่จริงเขาลักข้าพเจ้ามาจากแคว้นฮีบรู   และที่นี่ก็เหมือนกัน   ข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไรที่ควรต้องติดคุกใต้ดินนี้”  

16 When the chief baker saw that the interpretation was favorable, he said to Joseph, “I also had a dream: there were three cake baskets on my head,

16เมื่อหัวหน้าพนักงานขนมเห็นว่า คำแก้ความฝันนั้นดี   จึงเล่าให้โยเซฟฟังว่า “เราฝันด้วย เห็นมีกระจาดขนมสามใบ ตั้งอยู่บนศีรษะเรา

17and in the uppermost basket there were all sorts of baked food for Pharaoh, but the birds were eating it out of the basket on my head.”

17ในกระจาดใบนั้นมีขนมสารพัดสำหรับฟาโรห์เป็นของ ของพนักงานขนม   แล้วมีนกมากินของในกระจาดที่ตั้งอยู่บนศีรษะเรา”

18And Joseph answered and said, “This is its interpretation: the three baskets are three days.

18โยเซฟตอบว่า   “ขอแก้ฝันดังนี้ คือกระจาดสามใบนั้นได้แก่สามวัน

19In three days Pharaoh will lift up your head—from you!—and hang you on a tree. And the birds will eat the flesh from you.”

19ภายในสามวัน   ฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้นให้พ้นตัว   และแขวนท่านไว้ที่ต้นไม้   ฝูงนกจะมากินเนื้อท่าน”  

20On the third day, which was Pharaoh's birthday, he made a feast for all his servants and lifted up the head of the chief cupbearer and the head of the chief baker among his servants.

20ครั้นถึงวันที่สามเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห์   พระองค์จึงทรงจัดการเลี้ยงข้าราชการทั้งปวงของพระองค์   แล้วทรงปล่อยหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่น   และหัวหน้าพนักงานขนมเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกข้าราชการ

21He restored the chief cupbearer to his position, and he placed the cup in Pharaoh's hand.

21ฝ่ายหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นนั้นได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเดิม   เขาก็วางจอกในพระหัตถ์ของฟาโรห์เช่นแต่ก่อน

22But he hanged the chief baker, as Joseph had interpreted to them.

22ส่วนหัวหน้าพนักงานขนมนั้นให้แขวนเสีย   สมจริงดังที่โยเซฟแก้ฝันไว้

23Yet the chief cupbearer did not remember Joseph, but forgot him.

23แต่หัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นนั้น มิได้ระลึกถึงโยเซฟ กลับลืมเขาเสีย

We don’t know what the butler and the baker did wrong to end up in prison.  We might guess that the butler served some bad wine and the baker burnt the snacks.  

เราไม่ ทราบว่าพ่อบ้านและขนมปังไม่ผิดที่สิ้นสุดในคุก เราอาจเดาว่าพ่อ บ้านบริการบางไวน์ดีและขนมปังเผาขนม

But here they were with Joseph.  Joseph cared about his fellow prisoners and saw that they were sad. 

แต่ที่ นี่พวกเขากับโยเซฟ โยเซฟดูแลเกี่ยวกับนักโทษเพื่อนของเขาและเห็นว่าพวกเขา เสียใจPhilippians ฟีลิปปี 2:4 Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others.

อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว   แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย

Both men had dreams; God gave Joseph the ability to interpret their dreams.  

ทั้งคู่ มีฝัน  พระเจ้าให้โยเซฟความสามารถในการตีความฝันของ

The butler was going to get his job back and he did.  The baker would be released too, but then executed, and he was.  

พ่อบ้าน เป็นไปได้งานของเขาและเขา   ขนมปังจะออกมา ด้วย แต่ทำงานแล้วและเขา

Joseph hoped that the butler would remember him and tell the Pharaoh.  But the butler was so happy with going back to his job and being in favor with Pharaoh again that he forgets all about Joseph.

โยเซฟ หวังว่าพ่อบ้านจะจำเขาและบอกเขา แต่พ่อบ้าน มีความสุขกับการจะกลับไปงานของเขาและอยู่ในความโปรดปรานกับเขาอีกครั้งว่า เขาลืมทั้งหมดเกี่ยวกับโยเซฟ

This reminds us that we should be thankful to others for their kindness and be thankful to God.  

นี้เตือน เราว่าเราควรจะขอบคุณสำหรับความเมตตากับผู้อื่นและจะขอบคุณพระเจ้า

In this situation, though, it was God’s timing that Joseph should stay in prison a bit longer for a need that would come up later. 

ใน สถานการณ์เช่นนี้แม้ว่าจะเป็นเวลาของพระเจ้าที่โยเซฟจะอยู่ในคุกอีกเล็กน้อย เพื่อต้องการที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

God’s ways are not our ways, and He knows the future. 

วิธีการ ของพระเจ้าไม่ได้วิธีการของเราและเขารู้อนาคต

  Isaiah อิสยาห์ 55:8-9 8For my thoughts are not your thoughts,

neither are your ways my ways, declares the LORD.

8เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า   ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา”
พระเจ้าตรัสดังนี้  

9For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.

9“เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด   วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า  
และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”
Psalms เพลงสดุดี139:1-6 1O LORD, you have searched me and known me!

1ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์  

2You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from afar.

2เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น   พระองค์ทรงทราบ   พระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของ   ข้าพระองค์ได้แต่ไกล  

3You search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways.

3พระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการ นอนของข้าพระองค์  
และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์  

4Even before a word is on my tongue, behold, O LORD, you know it altogether.

4ข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว  

5You hem me in, behind and before, and lay your hand upon me.

5พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหลังและข้างหน้าและทรงวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์  

6Such knowledge is too wonderful for me; it is high; I cannot attain it.

6ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์   สูงนักข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึง  

If the butler had remembered and Joseph was released, he might have just returned to Canaan and not been available to interpret the Pharaoh’s dream. 

ถ้าพ่อ บ้านมีจำและโยเซฟได้เปิดตัวเขาอาจจะกลับเพียงขานาอันและไม่ได้มีการแปลความ ฝันให้ฟาโรห์

Joseph was faithful in every relationship of his life. He was faithful to Potiphar. In prison he was faithful to the keeper of the prison. He was faithful to God, always giving Him the glory.

โยเซฟถูก ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ของชีวิตทุก เขาเป็นซื่อ สัตย์ Potiphar ในคุกเขาซื่อสัตย์เก็บของคุก เขาซื่อสัตย์ต่อ พระเจ้าเสมอให้เกียรติพระองค์

We will see later that he will be faithful to Pharaoh, and he will be faithful to his own brothers.

เราจะ เห็นในภายหลังว่าเขาจะซื่อสัตย์กับเขาและเขาจะซื่อสัตย์ต่อพี่ชายของเขาเอง

You see, Joseph's faith made him faithful. We too must be faithful. 

ความ เชื่อของโยเซฟทำให้เขาซื่อสัตย์   เราก็ต้อง ซื่อสัตย์

To be faithful is to be full of faith, believing and trusting in God, in His Word and His promises. 

จะซื่อ สัตย์คือจะเต็มความเชื่อศรัทธาและไว้วางใจในพระเจ้าในพระคัมภีร์และพระสัญญา ของพระองค์

Being faithful is keeping promises and vows, such as marriage vows.  To be faithful is to be constant in our love and to be loyal. 

การซื่อ สัตย์คือการรักษาสัญญาและคำสัตย์สาบานเช่นการแต่งงานคำสัตย์สาบาน   จะซื่อสัตย์คือใจเดียวของเราและจะซื่อสัตย์

Like God is faithful to us,

ในลักษณะ เดียวกับที่พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อเรา

Deuteronomy พระราชบัญญัติ 7:9 Know therefore that the LORD your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations,

เหตุฉะนี้พึงทราบเถิดว่า   พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็นพระเจ้า   เป็นพระเจ้าสัตย์ซื่อผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคง   ต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ถึงพันชั่วอายุคน

www.gotquestions.org/Thai

Genesis 40

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top