Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

 

Wednesday, November 2, 2016

 

Genesis 30 The Family of Jacob

ปฐมกาล 30 ครอบครัวของยาโคบ

Rachel was barren and Jacob married her servant Bilhah

เรเชล เป็นหมันและยาโคบผู้รับใช้บิลฮาห์เธอแต่งงาน

1When Rachel saw that she bore Jacob no children, she envied her sister. She said to Jacob, “Give me children, or I shall die!”

1เมื่อนางราเชลเห็นว่าตนไม่มีบุตรกับยาโคบ  ก็อิจฉาพี่สาว   นางพูดกับยาโคบว่า   “ขอให้ฉันมีบุตรด้วยหาไม่ฉันจะตาย”

2Jacob's anger was kindled against Rachel, and he said, “Am I in the place of God, who has withheld from you the fruit of the womb?”

2ยาโคบโกรธนางราเชลจึงว่า   “เราเป็นเหมือนพระเจ้าผู้ไม่ให้เจ้ามีบุตรหรือ”

3Then she said, “Here is my servant Bilhah; go in to her, so that she may give birth on my behalf, that even I may have children through her.”

3นางจึงบอกว่า  “บิลฮาห์สาวใช้ของฉันอยู่นี่   จงเข้าไปหาเขาเถิด   เขาจะได้มีบุตรเลี้ยงไว้ที่ตักของฉัน   ฉันจะได้มีบุตรด้วยอาศัยหญิงคนนี้”

4So she gave him her servant Bilhah as a wife, and Jacob went in to her.

4นางจึงยกบิลฮาห์สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของยาโคบ   ยาโคบก็เข้าไปหานาง

5And Bilhah conceived and bore Jacob a son.

5บิลฮาห์ก็ตั้งครรภ์กับยาโคบและมีบุตรชาย

6Then Rachel said, “God has judged me, and has also heard my voice and given me a son.” Therefore she called his name Dan.

6นางราเชลว่า  “พระเจ้าผู้ทรงตัดสินเรื่องข้าพเจ้า   ได้ทรงสดับฟังเสียงข้าพเจ้าทูลจึงประทานบุตรชายแก่ข้าพเจ้า”   เหตุฉะนี้นางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า   ดาน

7Rachel's servant Bilhah conceived again and bore Jacob a second son.

7บิลฮาห์สาวใช้ของนางราเชลตั้งครรภ์อีก   และคลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโคบ

8Then Rachel said, “With mighty wrestlings I have wrestled with my sister and have prevailed.” So she called his name Naphtali.

8นางราเชลจึงว่า   “ข้าพเจ้าปล้ำสู้   กับพี่สาวของข้าพเจ้าเสียใหญ่โต   และข้าพเจ้าได้ชัยชนะแล้ว”   นางจึงให้ชื่อบุตรนั้นว่า  นัฟทาลี  

Rachel was at first unable to have children, like Sarah with Abraham, and like Sarah, Rachel suggested that her husband have a child through another woman. 

เรเชล เป็นครั้งแรกไม่สามารถมีบุตรเช่นซาร่าห์กับอับราฮัมและชอบซาร่าห์, เรเชลแนะนำว่าสามีมีบุตรด้วยหญิงอื่น

Rachel gave her servant Bilhah to be another wife for Jacob who could have children for Rachel.  Bilhah did have two sons Dan and Naphtali.

ราเชล ให้ข้าราชการบิลฮาห์เธอเป็นภรรยาของยาโคบอื่นที่สามารถมีบุตรของราเชล บิลฮาห์ก็มีบุตรชายสองคนดานและนัฟทาลี

It was not God’s best for Jacob to have two wives, now he has three.  It was a blessing for Jacob to have two more sons both would become heads of the tribes of Israel

ไม่ใช่ พระเจ้าที่ดีที่สุดสำหรับยาโคบมีภรรยาสองตอนนี้เขามีสาม เป็นพระพรสำหรับยาโคบมีบุตรชายสองคนอีกทั้งจะกลายเป็นหัว หน้าเผ่าของอิสราเอล

But this problem in the family of multiple wives was brought about by Rachel’s jealousy.  We must be careful if we feel jealous because jealousy often leads to sinful behavior.

แต่ ปัญหาในครอบครัวของภรรยาหลายนี้มาเกี่ยวด้วยความอิจฉาโดยเรเชล เราจะต้องระมัด ระวังถ้าเรารู้สึกอิจฉาริษยาเพราะมักจะนำไปสู่พฤติกรรมผิด

Leah stopped bearing children and Jacob married her servant Zilpah

ลีอา หยุดแบกเด็กและยาโคบคนรับใช้ของเธอแต่งงานศิลปาห์

9When Leah saw that she had ceased bearing children, she took her servant Zilpah and gave her to Jacob as a wife.

9เมื่อนางเลอาห์เห็นว่าตนหยุดคลอดบุตร   จึงยกศิลปาห์สาวใช้ของตน   ให้เป็นภรรยาของยาโคบ

10Then Leah's servant Zilpah bore Jacob a son.

10ศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์   ก็มีบุตรชายให้แก่ยาโคบ

11And Leah said, “Good fortune has come!” so she called his name Gad.

11นางเลอาห์ว่า   “โชคดีจริงๆ”   จึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า   กาด

12Leah's servant Zilpah bore Jacob a second son.

12แล้วศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์   ก็คลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโคบ

13And Leah said, “Happy am I! For women have called me happy.” So she called his name Asher.

13เลอาห์ก็ว่า   “ข้าพเจ้ามีความสุข   เพราะพวกสตรีจะเรียกข้าพเจ้าว่า   เป็นสุข”   นางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า   อาเชอร์  

So now Leah has stopped bearing children, and she too gave her servant Zilpah to Jacob as now his fourth wife, so that she will have children for Leah.  Zilpah had a son named Gad and a son named Zilpah.

ดัง นั้นลีอาหยุดแบกเด็กและเธอก็ให้คนรับใช้ของเธอเลอาห์ให้ยาโคบเป็นตอนนี้ ภรรยาที่สี่ของเขาเพื่อที่เธอจะมีลูกให้ลีอา เลอาห์มีบุตรชื่อร่อนเร่บุตรชื่ออาเชอร์

Leah has two more sons and a daughter

ลีอามี บุตรชายสองคนมากขึ้นและลูกสาว

14In the days of wheat harvest Reuben went and found mandrakes in the field and brought them to his mother Leah. Then Rachel said to Leah, “Please give me some of your son's mandrakes.”

14ในฤดูเกี่ยวข้าวสาลี   รูเบนออกไปที่นาพบมะเขือดูดาอิม จึงเก็บผลมาให้นางเลอาห์มารดา   ราเชลจึงพูดกับเลอาห์ว่า   “ขอมะเขือดูดาอิมของบุตรชายของพี่ให้ฉันบ้าง”

15But she said to her, “Is it a small matter that you have taken away my husband? Would you take away my son's mandrakes also?” Rachel said, “Then he may lie with you tonight in exchange for your son's mandrakes.”

15นางเลอาห์ตอบว่า   “ที่น้องแย่งสามีของฉันไปแล้วนั้นยังน้อยไปหรือ   จึงจะมาเอามะเขือดูดาอิมของบุตรชายฉันด้วย”   ราเชลตอบว่า   “ถ้าให้มะเขือดูดาอิมของบุตรชายแก่ฉัน   คืนวันนี้ฉันจะให้สามีไปนอนกับพี่”

16When Jacob came from the field in the evening, Leah went out to meet him and said, “You must come in to me, for I have hired you with my son's mandrakes.” So he lay with her that night.

16ครั้นยาโคบกลับมาจากนาเวลาเย็น     นางเลอาห์ก็ออกไปต้อนรับบอกว่า   “เข้ามาหาฉันเถิด   เพราะฉันให้มะเขือดูดาอิมของบุตรเป็นสินจ้างท่านแล้ว”   คืนวันนั้นยาโคบก็นอนกับนาง

17And God listened to Leah, and she conceived and bore Jacob a fifth son.

17พระเจ้าทรงสดับฟังนางเลอาห์  นางก็ตั้งครรภ์   และให้บุตรชายคนที่ห้าแก่ยาโคบ

18Leah said, “God has given me my wages because I gave my servant to my husband.” So she called his name Issachar. 

18ฝ่ายนางเลอาห์ว่า  “พระเจ้าทรงประทานสินจ้าง   นั้นให้แก่ข้าพเจ้า  เพราะข้าพเจ้ายกหญิงคนใช้ให้สามี”   นางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า  อิสสาคาร์

19And Leah conceived again, and she bore Jacob a sixth son.

19ต่อไปเลอาห์ก็ตั้งครรภ์อีก  และให้บุตรชายคนที่หกแก่ยาโคบ

20Then Leah said, “God has endowed me with a good endowment; now my husband will honor me, because I have borne him six sons.” So she called his name Zebulun.

20แล้วนางเลอาห์จึงว่า  พระเจ้าทรงประทานของดีให้ข้าพเจ้า   บัดนี้สามีคงจะให้เกียรติข้าพเจ้า   เพราะข้าพเจ้าได้ให้บุตรชายแก่เขาหกคนแล้ว”   นางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า  เศบูลุน

21Afterward she bore a daughter and called her name Dinah.

21ต่อมาภายหลังนางก็มีบุตรีคนหนึ่ง  ตั้งชื่อว่าดีนาห์

Leah is now able to have children again.  She gave birth to Issachar and Zebulun, and a daughter named Dinah.

ลีอาตอน นี้สามารถมีบุตรอีกครั้ง เธอให้กำเนิดอิสสาคาร์และเศบูลุนและลูกสาวชื่อดีนาห์

Rachel has a son named Joseph

ราเชลมีบุตรชื่อโยเซฟ

22Then God remembered Rachel, and God listened to her and opened her womb.

22พระเจ้าทรงระลึกถึงและสดับฟังราเชล  ทรงให้นางหายเป็นหมัน

23She conceived and bore a son and said, “God has taken away my reproach.”

23นางก็ตั้งครรภ์มีบุตรชาย  นางจึงกล่าวว่า   “พระเจ้าทรงโปรดยกความอดสูของข้าพเจ้าไปแล้ว”

24And she called his name Joseph, saying, “May the LORD add to me another son!”

24นางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า   โยเซฟ   กล่าวว่า   “ขอพระเจ้าทรงโปรดเพิ่มบุตรชายอีกคนหนึ่งให้ข้าพเจ้า”

Finally in answer to prayer, Rachel is able to have a son, his name is Joseph and just as Rachel is his favorite wife, Joseph become his favorite son. 

คำตอบ สุดท้ายในการอธิษฐานราเชลจะสามารถมีบุตรชื่อโยเซฟของเขาและเช่นเดียวกับเร เชลเป็นที่ชื่นชอบภรรยาของเขาโยเซฟเป็นบุตรชายของเขาเป็นที่ชื่นชอบ

Joseph became a great man of God who rescued his people from starvation.  We will be learning more about him in weeks to come.

โจ เซฟกลายเป็นคนดีของพระเจ้าผู้ช่วยคนของเขาจากความหิวโหย เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเขาในสัปดาห์มา

Jacob and his family are prosperous

ยาโค บและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรือง

Laban who is both the uncle and father in law of Jacob has seen that God is with Jacob and has blessed him too because of Jacob.  So he asks Jacob to stay working for him longer past the fourteen years. 

ลาบัน ผู้เป็นทั้งลุงและพ่อในกฎหมายของยาโคบได้เห็นว่าพระเจ้ากับยาโคบและมีความ สุขเขาก็เพราะยาโคบ เขาจึงถามยาโคบอยู่ที่ ทำงานให้เขามานาน 14 ปี

25As soon as Rachel had borne Joseph, Jacob said to Laban, “Send me away, that I may go to my own home and country.

25เมื่อนางราเชลคลอดโยเซฟแล้ว  ยาโคบก็พูดกับลาบันว่า   “ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปบ้านเกิดเมืองบิดรเถิด

26Give me my wives and my children for whom I have served you, that I may go, for you know the service that I have given you.”

26ข้าพเจ้าทำงานเพื่อได้ภรรยาและบุตรแล้ว   ขอมอบภรรยากับบุตรให้ข้าพเจ้าพาไป   เพราะท่านรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านเสร็จแล้ว”

27But Laban said to him, “If I have found favor in your sight, I have learned by divination that the LORD has blessed me because of you.

27แต่ลาบันตอบว่า   “ถ้าเป็นที่พอใจเจ้า   ลุงสังเกตเหตุการณ์ก็รู้ว่า   พระเจ้าได้ทรงอวยพรเราเพราะเจ้า

28Name your wages, and I will give it.”

28เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไรก็บอกมาเถิดลุงจะให้”

29Jacob said to him, “You yourself know how I have served you, and how your livestock has fared with me.

29ยาโคบตอบว่า  “ฉันรับใช้ลุงอย่างไร   และสัตว์ของลุงอยู่กับฉันดีอย่างไร  ลุงก็ทราบอยู่แล้ว

30For you had little before I came, and it has increased abundantly, and the LORD has blessed you wherever I turned. But now when shall I provide for my own household also?”

30เพราะว่าก่อนฉันมานั้นลุงมีแต่น้อย   แต่บัดนี้ก็มีทวีขึ้นเป็นอันมาก  ฉันจะก้าวไปทางไหน   พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ลุง   ทีนี้ฉันจะบำรุงครอบครัวของตนเองเมื่อไรได้เล่า”

31He said, “What shall I give you?” Jacob said, “You shall not give me anything. If you will do this for me, I will again pasture your flock and keep it:

31ลาบันจึงถามว่า  “ลุงควรจะให้อะไรเจ้า”   ยาโคบตอบว่า  “ลุงไม่ต้องให้อะไรฉันดอก   แต่หากว่าลุงตกลง  ฉันจะเลี้ยงระวังสัตว์ของลุงต่อไป

32let me pass through all your flock today, removing from it every speckled and spotted sheep and every black lamb, and the spotted and speckled among the goats, and they shall be my wages.

32คือวันนี้ฉันจะไปตรวจดูฝูงสัตว์ของลุงทั้งฝูง   ฉันจะคัดแกะที่มีจุดและแกะด่างทุกตัวออกจากฝูง   และคัดแกะดำออกทุกตัวจากฝูงแกะ   และแพะด่างกับแพะที่มีจุดออกจากฝูงแพะ   ให้สัตว์เหล่านี้เป็นค่าจ้างของฉัน

33So my honesty will answer for me later, when you come to look into my wages with you. Every one that is not speckled and spotted among the goats and black among the lambs, if found with me, shall be counted stolen.”

33ความซื่อตรงของฉันในการคัดแพะแกะจะปรากฏในภายหน้า   คือเมื่อลุงมาตรวจดูค่าจ้างของฉัน   ถ้าพบตัวไม่มีจุดและที่ไม่ด่างอยู่ในฝูงแกะ   หรือตัวที่ไม่ดำในฝูงลูกแกะก็ให้ถือเสียว่า ฉันยักยอกสัตว์เหล่านี้มา”

34Laban said, “Good! Let it be as you have said.”

34ลาบันจึงตอบว่า  “ดีแล้ว  ตกลงตามที่เจ้าพูดนั้นเถิด”

35But that day Laban removed the male goats that were striped and spotted, and all the female goats that were speckled and spotted, every one that had white on it, and every lamb that was black, and put them in charge of his sons.

35วันนั้นลาบันก็คัดแพะตัวผู้ที่ลายและที่ด่าง   และแพะตัวเมียที่มีจุดและที่ด่าง   แพะขาวทั้งหมด   และลูกแกะดำทั้งหมด  มามอบให้บุตรชายของเขาเลี้ยง

36And he set a distance of three days' journey between himself and Jacob, and Jacob pastured the rest of Laban's flock.

36เขาแยกสัตว์ออกไปทั้งหมดห่างจากยาโคบเป็นระยะทางสามวัน   สัตว์ของลาบันที่เหลืออยู่นั้นยาโคบก็เลี้ยงไว้  

37Then Jacob took fresh sticks of poplar and almond and plane trees, and peeled white streaks in them, exposing the white of the sticks.

37ยาโคบเอากิ่งไม้สดจากต้นไค้   ต้นเสลา  และต้นเปลน  มาปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆ   ให้เห็นไม้สีขาว

38He set the sticks that he had peeled in front of the flocks in the troughs, that is, the watering places, where the flocks came to drink. And since they bred when they came to drink,

38เขาวางไม้ที่ปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์   คือในรางน้ำที่ฝูงสัตว์มากินน้ำ  เมื่อมันมากินน้ำ   มันก็อยากติดสัด

39the flocks bred in front of the sticks and so the flocks brought forth striped, speckled, and spotted.

39ฝูงสัตว์ก็สมจรกันที่ไม้นั้น   ดังนั้นฝูงสัตว์จึงมีลูกที่ลายมีจุดและด่าง

40And Jacob separated the lambs and set the faces of the flocks toward the striped and all the black in the flock of Laban. He put his own droves apart and did not put them with Laban's flock.

40ยาโคบก็แยกลูกแกะออกจากฝูง   ให้ฝูงนั้นอยู่ตรงหน้าแกะลาย และแกะดำทุกตัวในฝูงของลาบัน   แต่ฝูงสัตว์ของตนนั้นอยู่ต่างหาก ไม่ให้ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบัน

41Whenever the stronger of the flock were breeding, Jacob would lay the sticks in the troughs before the eyes of the flock, that they might breed among the sticks,

41อยู่มาเมื่อสัตว์ที่แข็งแรงในฝูงจะสมจร   ยาโคบก็จัดไม้วางไว้ที่รางน้ำให้ฝูงสัตว์เห็น   เพื่อให้มันสมจรกันกลางไม้นั้น

42but for the feebler of the flock he would not lay them there. So the feebler would be Laban's, and the stronger Jacob's.

42ฝ่ายสัตว์ที่อ่อนแอ  ยาโคบก็ไม่ใส่ไม้นั้นไว้   เหตุฉะนั้นสัตว์ที่อ่อนแอจึงตกเป็นของลาบัน   แต่สัตว์ที่แข็งแรงเป็นของยาโคบ

43Thus the man increased greatly and had large flocks, female servants and male servants, and camels and donkeys.

43ยาโคบก็มั่งมีมากขึ้น  มีฝูงแพะแกะฝูงใหญ่   คนใช้ชายหญิง  และฝูงอูฐฝูงลา

Laban had done much to take advantage of Jacob but God had greatly blessed Jacob.  Even when Laban tried to take more of the sheep and goat for himself and for his sons, God caused to flocks to Jacob to produce even more.  

ลาบัน ได้ทำมากเพื่อใช้ประโยชน์จากยาโคบ แต่พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบมาก แม้ลาบันพยายามที่จะเพิ่มเติมแกะและแพะเพื่อตัวเองและ ลูกชายของเขาพระเจ้าเกิดเพื่อฝูงที่ยาโคบในการผลิตมากขึ้น

This is the list of Jacob's twelve sons who will eventually become the twelve tribes in the nation of Israel.  The tribe of Levi does not have land in Israel but becomes the tribe of priests.  

There is no tribe of the daughter Dinah.  Also there is no tribe of Joseph but instead his two sons each is given land and become a tribe.

เหล่านี้ เป็น 12 ลูกของยาโคบที่ในที่สุดจะกลายเป็นสิบสองในประเทศอิสราเอล เผ่าเลวีไม่ได้ ที่ดินในอิสราเอล แต่เป็นเผ่าของพระสงฆ์ มีเผ่าของ ลูกสาวดีนาห์ไม่มี ยังมีเผ่าโยเซฟ แต่ไม่มีบุตรชายสองคนของเขาละจะได้รับที่ดินและเป็นชาว


Jacob and his four wives are busy with these thirteen children. We will see in the next chapter that God has called Jacob to leave Haran and return to the land which He has promised to Abraham, to Isaac, and to Jacob.

ยาโค บและสี่ภรรยาของเขายุ่งกับเด็ก ๆ เหล่านี้ 13 เราจะเห็นในบทต่อไปว่าพระเจ้าได้บอกยาโคบออกจากรานฮาและกลับสู่ แผ่นดินที่พระองค์ทรงสัญญากับอับราฮัมเพื่ออิสหากและยาโคบ

I am sure that God is thinking of Jacob's children,  He doesn't want them to grow up in the environment of Laban's household.

ผมแน่ใจ ว่าพระเจ้าคิดของเด็ก ๆ ของยาโคบพระองค์ไม่ต้องการให้เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมของครัวเรือนลาบัน 

Born to Leah:

1. Reuben

2. Simeon

3. Levi

4. Judah

5. Issachar

6. Zebulun

7. Dinah, daughter

Born to Bilhah, Rachel's maid:

1. Dan

2. Naphtali

Born to Zilpah, Leah's maid:

1. Gad

2. Asher

Born to Rachel:

1. Joseph

2. Benjamin

 

Genesis 30

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top