Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Tuesday, December 27, 2016

 

Tsunami Memorial

สึนามิที่ระลึก

This the 12th year we have been remembering those who died in the 2004 Tsunami in Thailand.

10 ปีเราได้รับการจดจำผู้ที่เสียชีวิตในปี 2004 สึนามิในประเทศไทย
It is like we are having a funeral, but not for one person but for many.

มันก็เหมือนเรามีงานศพ แต่ไม่ได้สำหรับคนคนหนึ่ง แต่สำหรับหลาย

For the Christian we have one or sometimes two funeral services in one day, one lasting about one hour and the other about 30 minutes.

สำหรับคริสเตียนเรามีหนึ่งหรือบางครั้งทั้งสองบริการงานศพในหนึ่งวันหนึ่งที่ยาวนานประมาณหนึ่งชั่วโมงและอื่น ๆ ประมาณ 30 นาที

One funeral service will be in a church.  There at that time we also may view the body. 

พิธีศพหนึ่งจะอยู่ในคริสตจักร มีเวลาที่เราอาจจะดูร่างกาย

A pastor and sometime family and friends speak about good memories they have of the one who died. 

อาจารย์และครอบครัวและเพื่อน ๆ บางครั้งพูดคุยเกี่ยวกับความทรงจำที่ดีที่พวกเขาได้อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่เสียชีวิต

The pastor then speaks from the Bible about faith in Jesus and the fact that this is not all there is to life.  There is eternity beyond this life, which is spent either in Heaven or Hell. 

อาจารย์แล้วพูดจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเชื่อในพระเยซูและความจริงที่ว่านี้จะไม่ทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อชีวิต มีชีวิตนิรันดร์เกินกว่านี้ซึ่งจะใช้เวลาทั้งในสวรรค์หรือนรก

For the Christian believer, their new home is Heaven, where there are no more tears.

สำหรับผู้เชื่อที่คริสเตียนบ้านใหม่ของพวกเขาคือสวรรค์ที่มีน้ำตาไม่มาก

There is sadness and sorrow because we miss the one who had died but we know we will see them again in Heaven.

มีความโศกเศร้าและความโศกเศร้าเป็นเพราะเราพลาดหนึ่งผู้ตายได้ แต่เรารู้ว่าเราจะเห็นพวกเขาอีกครั้งในสวรรค์

We know their suffering is over and that he or she is now in the presence of God in Heaven to live there forever with Him. 

เรารู้ว่าความทุกข์ทรมานของพวกเขามีมากกว่าและที่เขาหรือเธอขณะนี้อยู่ในสถานะของพระเจ้าในสวรรค์ไปอาศัยอยู่ที่นั่นกับพระองค์ตลอดไป

The one who died was a Christian but many people who come to the funeral might not be, so the pastor wants to give some Good News and hope, for others to believe in also.

เป็นผู้หนึ่งที่เสียชีวิตที่ได้เป็นคริสเตียน แต่คนจำนวนมากที่มางานศพอาจจะไม่ได้ดังนั้นบาทหลวงต้องการที่จะให้บางข่าวที่ดีและหวังว่าสำหรับคนอื่น ๆ ที่จะเชื่อในยัง

This is some of what I share at a funeral:

นี่คือบางส่วนของสิ่งที่ฉันเป็นอาจารย์พูดที่งานศพ :

It has been a pleasure to know this one who died and to have the great privilege of sharing with family and friends in this time. 

จะได้รับความสุขที่จะรู้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่เสียชีวิตและมีสิทธิ์ที่ดีของการใช้งานร่วมกันกับครอบครัวและเพื่อนในเวลานี้

If we are to find endurance, encouragement, and comfort amidst the pressures, losses, and tragedies of life, and comfort those all around us we must turn to the Bible, the Word of God. Why?  Because this Book, God has graciously given us is the Word of God to man.  

ถ้าหากเราจะพบว่าการให้กำลังใจความอดทนและความสะดวกสบายท่ามกลางแรงกดดันของการสูญเสียและโศกนาฎกรรมของชีวิตและความสะดวกสบายเหล่านั้นทั้งหมดรอบตัวเราเราจะต้องหันไปหาพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้า ทำไม? เพราะหนังสือเล่มนี้พระเจ้าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเราคือพระวาจาของพระเจ้ากับมนุษย์

As the Apostle Paul wrote in Romans 15:4

ในฐานะที่เป็นอัครสาวกเปาโลเขียนในโรม15:4  "that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope". เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้น   ก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา   เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียร   และความชูใจด้วยพระคัมภีร์

The Bible can give us understanding, meaning, and hope in this time of loss.  The Bible has many words of comfort.  

พระคัมภีร์สามารถให้เราเข้าใจความหมายและหวังว่าในช่วงเวลาของการสูญเสียนี้ พระคัมภีร์มีคำจำนวนมากของความสะดวกสบาย

A significant passage is found in Jeremiah 29:11

ทางที่สำคัญคือพบในเยเรมีย์29:11

“I know the plans I have for you, plans for a hope and a future” พระเจ้าตรัสว่า   เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า   เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ  ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ   เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า.  

Matthew มัทธิว 5:4, "Blessed are they that mourn: for they shall be comforted."

“บุคคลผู้ใดโศกเศร้า   ผู้นั้นเป็นสุข   เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม

II Corinthians โครินธ์1:34 "Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; Who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God."

สาธุการแด่พระเจ้า   พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา   พระบิดาผู้ทรงความเมตตา   พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง

พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา   เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น   ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ   ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า

John ยอห์น 14:1 Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me"

“อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย   ท่านวางใจในพระเจ้า   จงวางใจในเราด้วย


"Why does God allow natural disasters, i.e. earthquakes, hurricanes, and tsunamis?"
"ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคนและคลื่นสึนามิ"

Answer: God does allow earthquakes, tornados, hurricanes, tsunamis, typhoons, cyclones, mudslides, and other natural disasters.

คำตอบ: พระเจ้าทรงยอมให้เกิดแผ่นดินไหว พายุทอร์นาโด พายุเฮอริเคน คลื่นสึนามิ  ไต้ฝุ่นพายุไซโคลน  ดินถล่มและภัยพิบัติธรรมชาติอื่น ๆ

The 2004 tsunami tragedy in Asia, Hurricane Katrina in 2005 in the southeastern United States, and the 2008 cyclone in Myanmar had many people questioning God’s goodness.

เกิดโศกนาฏกรรมสึนามิ ปี 2004 ในเอเชีย  พายุเฮอริเคนแคทรีนาในปี พัดถล่มทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ   ปี 2008 เกิดพายุไซโคลนในพม่า    หลายคนกำลังตั้งคำถามถึงความดีงามของพระเจ้า

It is distressing that natural disasters are often termed “acts of God” while no “credit” is given to God for years, decades, or even centuries of peaceful weather.

เป็นที่น่าเศร้าใจเมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติมักถูกเรียกว่าเป็น "การกระทำของพระเจ้า" ในขณะที่ไม่มี "กวามเชื่อถือ" ในพระเจ้าเป็นเวลาหลายปี หลายทศวรรษ หรือแม้กระทั่งหลายศตวรรษที่สภาพอากาศสงบ

God created the whole universe and the laws of nature.

พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างจักรวาลและกฎเกณฑ์ธรรมชาติ

Genesis ปฐมกาล 1:1 1 In the beginning, God created the heavens and the earth.

1 ในปฐมกาล  พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน

Most natural disasters are a result of these laws at work.

ภัยพิบัติทางธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการสำแดงกฎธรรมชาติ

Hurricanes, typhoons, and tornados are the results of divergent weather patterns colliding.

พายุเฮอริเคน พายุไต้ฝุ่นและพายุทอร์นาโด เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ผันแปรต่างกันมาปะทะกัน

Earthquakes are the result of the earth’s plate structure shifting.

แผ่นดินไหวนั้นเป็นผลมาจากโครงสร้างของแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนขยับตัว

A tsunami is caused by an underwater earthquake.
คลื่นสึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวใต้น้ำทะเล
The Bible proclaims that Jesus Christ holds all of nature together.

พระคัมภีร์ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงควบคุมธรรมชาติทั้งสิ้น

Colossians โคโลสี 1:16-17 16 For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things were created through Him and for Him.

16 เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น   ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก   สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา   ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์   หรือเป็นเทพอาณาจักร   หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ   สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น   โดยพระองค์และเพื่อพระองค์

17 And He is before all things, and in Him all things hold together.

17 พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง   และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์

Could God prevent natural disasters? Absolutely!

พระเจ้าทรงสามารถป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติได้ไหม   ได้แน่นอน!

Does God sometimes influence the weather? Yes, as we see in these verses.

บางครั้งพระเจ้าทรงมีอิทธิพลเหนือสภาพอากาศหรือ   ใช่แล้ว  อย่างที่เราเห็นในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้

James ยากอบ 5:17 17 Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for three years and six months it did not rain on the earth.

17 ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลาย   และท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตก   และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน 

Numbers กันดารวิถี 16:30-34 30 But if the LORD creates something new, and the ground opens its mouth and swallows them up with all that belongs to them, and they go down alive into Sheol, then you shall know that these men have despised the LORD.”

30 แต่ถ้าพระเจ้าบันดาลอะไรใหม่เกิดขึ้น   และแผ่นธรณีอ้าปากกลืนคนเหล่านี้เข้าไป   พร้อมกับข้าวของทั้งหมดของเขา   และเขาทั้งหลายลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็น   ท่านทั้งหลายจงทราบเถิดว่า   คนเหล่านี้ได้สบประมาทพระเจ้า”  

31 And as soon as he had finished speaking all these words, the ground under them split apart.

31 เมื่อท่านกล่าวคำเหล่านี้จบแผ่นดินใต้ที่เขาเหล่านั้นยืนอยู่ ก็แยกออก

32 And the earth opened its mouth and swallowed them up, with their households and all the people who belonged to Korah and all their goods.

32 และแผ่นธรณีก็อ้าปากออกกลืนเขาทั้งหลายกับครอบครัว   และบรรดาคนของโคราห์และข้าวของทั้งหมดของเขา

33 So they and all that belonged to them went down alive into Sheol, and the earth closed over them, and they perished from the midst of the assembly.

33 ดังนั้นเขาทั้งหลายพร้อม กับข้าวของทั้งหมดของเขาลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็น   และแผ่นดินก็งับเขาไว้   และเขาทั้งหลายก็พินาศเสียจากท่ามกลางที่ประชุม

34 And all Israel who were around them fled at their cry, for they said, “Lest the earth swallow us up!”

34 อิสราเอลทั้งหมดที่อยู่รอบเขาได้ยินเสียงร้อง ของเขาก็หนีไป   เพราะเขากล่าวว่า   “เกลือกว่าธรณีจะกลืนเราเสีย” 

This shows us that God sometimes causes natural disasters as a judgment against sin.

นี้แสดงให้เราเห็นว่าบางครั้งพระเจ้าทรงให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเหมือนเป็นการพิพากษาลงโทษบาป

The book of Revelation describes many events which could definitely be described as natural disasters (Revelation chapters 6, 8, and 16).

หนังสือวิวรณ์บรรยายเหตุการณ์หลายอย่าง ที่สามารถจะอธิบายชัดเจนว่า เป็นภัยพิบัติธรรมชาติ (วิวรณ์บทที่ 6, 8 และ 16)

Is every natural disaster a punishment from God? Absolutely not.
ภัยพิบัติธรรมชาติทุกอย่างคือการลงโทษจากพระเจ้าหรือ ไม่ใช่อย่างแน่นอน
In much the same way that God allows evil people to commit evil acts, God allows the earth to suffer the consequences sin has had on creation.

เช่นเดียวกับที่ว่าพระเจ้าทรงยอมให้คนชั่วกระทำการชั่วร้าย    พระเจ้าทรงยอมให้โลกสำแดงผลสะท้อนของบาปในสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง

Romans โรม 8:19-21 19 For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God.

19 ด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว   มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ

20 For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, in hope

20 เพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจัง   ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง   แต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้น

21 that the creation itself will be set free from its bondage to decay and obtain the freedom of the glory of the children of God.

21 ด้วยมีความหวังใจว่า   สรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลาย   และจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้า

The fall of humanity into sin had effects on everything, including the world we inhabit.

การที่มนุษย์ล้มลงในบาปส่งผลกระทบต่อทุกอย่าง  รวมถึงโลกที่เราอาศัยอยู่

Everything in creation is subject to “frustration” and “decay.” Sin is the ultimate cause of natural disasters just as it is the cause of death, disease, and suffering.
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างย่อมมีวันตกไปสู่ "การทำลาย" และ "เสื่อมสลาย" บาปเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เช่นเดียวกับที่เป็นสาเหตุของความตาย  โรคภัย  และความทุกข์ทรมาน
We can understand why natural disasters occur. What we do not understand is why God allows them to occur.

เราสามารถเข้าใจว่าทำไมภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น สิ่งที่เราไม่เข้าใจคือ  ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้มันเกิดขึ้น

Why did God allow the tsunami to kill over 225,000 people in Asia?

ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้คลื่นสึนามิฆ่าคนตายกว่า 225,000 คนในเอเชีย

For one thing, such events shake our confidence in this life and force us to think about eternity.

สำหรับสิ่งหนึ่ง  เหตุการณ์ดังกล่าวสั่นคลอนความเชื่อมั่นของเราในชีวิตนี้  และบังคับให้เราต้องคิดถึงเกี่ยวกับนิรันดร์กาล

Churches are usually filled after disasters as people realize how fragile their lives really are and how life can be taken away in an instant.

คริสตจักรมักจะเต็มไปผู้คนหลังจากที่เกิดภัยพิบัติ    เพราะผู้คนตระหนักว่าแท้จริงชีวิตคนเราช่างเปราะบาง และเขาอาจเสียชีวิตฉับพลันได้

What we do know is this: God is good!

สิ่งที่เรารู้ชัดคือ: พระเจ้าทรงแสนดี

Many amazing miracles occurred during the course of natural disasters that prevented even greater loss of life.

การอัศจรรย์ที่น่าพิศวงมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงภัยพิบัติธรรมชาติ  ก็ได้ปกป้องชีวิตคนรอดจากการสูญเสียมากมาย

Natural disasters cause millions of people to reevaluate their priorities in life.

ภัยพิบัติธรรมชาติทำให้คนนับล้านประเมินค่าลำดับความสำคัญในชีวิตอีกครั้ง

Hundreds of millions of dollars in aid is sent to help the people who are suffering.

เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ถูกส่งไปให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ทรมาน

Christian ministries have the opportunity to help, minister, counsel, pray, and lead people to saving faith in Christ!

พันธกิจคริสเตียนมีโอกาสเข้ามาช่วย  ประกาศสั่งสอน ให้คำปรึกษา  อธิษฐานและนำคนมาเชื่อในพระคริสต์!

God can, and does, bring great good out of terrible tragedies.

พระเจ้าทรงสามารถและทรงนำสิ่งที่ดีๆ ออกจากโศกนาฏกรรมที่เลวร้าย

Romans โรม 8:28 28 And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to His purpose.

28 เรารู้ว่า   พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง   คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

Father God today we remember those who died tragically 10 years ago. 

พระเจ้าพระบิดาในวันนี้เราจำได้ว่าผู้ที่เสียชีวิตอนาถ 10 ปีที่ผ่านมา

Thank You God for those who came and helped. 

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรดาผู้ที่มาและช่วย

Thank You God for those who gave. 

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรดาผู้ที่ให้

Thank You God for the rebuilding and recovery that has taken place. 

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการบูรณะและการกู้คืนที่เกิดขึ้น

Please God continue to comfort those who lost loved ones. 

กรุณาพระเจ้ายังคงความสะดวกสบายของผู้ที่สูญเสียคนที่รัก

God help more people to know Jesus as Lord and Savior. 

พระเจ้าช่วยให้ผู้คนที่จะรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอด

In Jesus name, I pray amen.

ในชื่อของพระเยซูผมขออธิษฐานสาธุ

 

Tsunami Memorial

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top