Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, December 4, 2016

 

Genesis 45 Joseph Provides for His Brothers and Family

ปฐมกาลบทที่45โยเซฟจัดหาให้สำหรับพี่น้องและครอบครัว

Judah made a confession that it is because of their sin that this problem has happened to them now. 

ยูดาห์ทำให้สารภาพว่าเป็นเพราะบาปของพวกเขาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นแก่พวกเขาแล้ว

Joseph wanted to test their love for their brother. He says that Benjamin is the guilty one; so it is Benjamin who must stay.  But Judah offers to take his place. 

โยเซฟต้องการทดสอบความรักของพวกเขาให้พี่ชายของพวกเขา เขากล่าวว่าเบนจามินเป็นความผิดหนึ่ง; จึงเบนจามินที่ต้องอยู่ แต่ยูดาห์ข้อเสนอขึ้นมา

Just like Jesus, who comes from the tribe of Judah, took our place by dying on the cross for us.  

เช่นเดียวกับพระเยซูผู้มาจากเผ่ายูดาห์ให้เอาสถานที่ของเราโดยการตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา


Joseph identifies himself to his brothers verses 1-8

โยเซฟแสดงตนกับพี่น้องข้อที่1-8

1Then Joseph could not control himself before all those who stood by him. He cried, “Make everyone go out from me.” So no one stayed with him when Joseph made himself known to his brothers.

1โยเซฟอดกลั้นต่อหน้าบรรดา ผู้ที่ยืนอยู่ต่อไปอีกมิได้ก็ร้องสั่งว่า   “ให้ทุกคนออกไปเสียเถิด”   จึงไม่มีผู้ใดยืนอยู่ด้วย   เมื่อโยเซฟแจ้งให้พี่น้องรู้จักตัวท่าน

2And he wept aloud, so that the Egyptians heard it, and the household of Pharaoh heard it.

2แล้วโยเซฟร้องไห้เสียงดัง   จนคนอียิปต์ทั้งหลายได้ยิน   และคนในสำนักพระราชวังฟาโรห์ได้ยิน

3And Joseph said to his brothers, “I am Joseph! Is my father still alive?” But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence.

3โยเซฟบอกพวกพี่น้องว่า   “เราคือโยเซฟ บิดาเรายังมีชีวิตอยู่หรือ” ฝ่ายพวกพี่น้องไม่รู้ที่จะตอบประการใด   เพราะตกใจกลัวที่เผชิญหน้ากับโยเซฟ  

4So Joseph said to his brothers, “Come near to me, please.” And they came near. And he said, “I am your brother, Joseph, whom you sold into Egypt.

4โยเซฟจึงบอกพี่ชายว่า “เชิญเข้ามาใกล้เราเถิด”   เขาก็เข้ามาใกล้   แล้วโยเซฟว่า   “เราคือโยเซฟน้องที่พี่ขายมายังอียิปต์

5And now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life.

5แต่บัดนี้อย่าเสียใจไปเลย   อย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่   เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้มาก่อนหน้าพี่   เพื่อจะได้ช่วยชีวิต

6For the famine has been in the land these two years, and there are yet five years in which there will be neither plowing nor harvest.

6เพราะมีการกันดารอาหารในแผ่นดินสองปีแล้ว   ยังอีกห้าปีจะไถนาหรือเกี่ยวข้าวไม่ได้เลย

7And God sent me before you to preserve for you a remnant on earth, and to keep alive for you many survivors.

7พระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่   เพื่อสงวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ให้พี่   และช่วยชีวิตของพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้อันใหญ่หลวง

8So it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh, and lord of all his house and ruler over all the land of Egypt.

8ฉะนั้นมิใช่พี่เป็นผู้ให้เรามาที่นี่ แต่พระเจ้าทรงให้มา   พระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนตัวบิดาฟาโรห์   เป็นเจ้าในราชวังทั้งสิ้น   และเป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั้งหมด

This time Joseph could not get out of the room. He begins to weep. He says, “I am your brother Joseph.”

เวลานี้โยเซฟไม่สามารถออกจากห้อง เขาเริ่มร้องไห้ เขากล่าว"ผมพี่ชายของโยเซฟ.

The Lord Jesus Christ is going to make Himself known unto His brothers, the Jews. When He came the first time, they didn’t recognize Him. 

พระเยซูคริสต์เป็นไปให้ทรงทราบแก่พี่น้องประชาชนจิ    เมื่อพระองค์มาครั้งแรกที่พวกเขาไม่รู้จักพระองค์

John ยอห์น1:11  He came to his own, and his own people did not receive him.

11พระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์   และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์

The first time Jesus countrymen delivered Him up to be crucified. But when He comes the second time, He will make Himself known to His own people.

ครั้งแรกที่พระเยซูคนประเทศส่งพระองค์ขึ้นจะถูกตรึง    แต่เมื่อพระองค์มาครั้งที่สองพระองค์จะทรงเรียกคนของพระองค์


Joseph wants his father Jacob to come verses 9-15

โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบบิดาของตนข้อที่9-15

9Hurry and go up to my father and say to him, ‘Thus says your son Joseph, God has made me lord of all Egypt. Come down to me; do not tarry.

9รีบไปหาบิดาเราบอกท่านว่า   'โยเซฟบุตรของท่านพูดดังนี้ว่า   พระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าเหนืออียิปต์ทั้งสิ้น   ขอไปหาลูก  อย่าได้ช้า

10You shall dwell in the land of Goshen, and you shall be near me, you and your children and your children's children, and your flocks, your herds, and all that you have.

10พ่อจะได้อาศัยอยู่ในเมืองโกเชน และพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูก   ทั้งตัวพ่อกับลูกหลาน   และฝูงแพะแกะฝูงโค และทรัพย์ทั้งหมดของพ่อ

11There I will provide for you, for there are yet five years of famine to come, so that you and your household, and all that you have, do not come to poverty.’

11ลูกจะบำรุงรักษาพ่อที่นั่น ด้วยยังจะกันดารอาหารอีกห้าปี   มิฉะนั้นพ่อและครอบครัวของพ่อและผู้คนที่พ่อมีอยู่จะ ยากจนไป'

12And now your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin see, that it is my mouth that speaks to you.

12นี่แน่ะนัยน์ตาพี่และนัยน์ตาของเบนยามินน้องของฉัน ได้เห็นว่าเป็นปากของฉันเองที่ได้พูดกับพี่

13You must tell my father of all my honor in Egypt, and of all that you have seen. Hurry and bring my father down here.”

13พี่จงเล่าให้บิดาของเราฟังถึงยศศักดิ์ที่ฉันมีอยู่ในอียิปต์   และที่พี่ได้เห็นนั้นทุกประการ   พี่จงรีบพาบิดาเรามาที่นี่เถิด”

14Then he fell upon his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin wept upon his neck.

14โยเซฟกอดคอเบนยามินผู้น้องแล้วร้องไห้   เบนยามินก็กอดคอโยเซฟร้องไห้เหมือนกัน

15And he kissed all his brothers and wept upon them. After that his brothers talked with him.

15โยเซฟจึงจุบพี่ชายทั้งปวงและร้องไห้   พี่น้องก็สนทนากับโยเซฟ  


Joseph wanted to bring his family down to the land of Goshen which is actually the best part of Egypt.

โยเซฟต้องการนำครอบครัวของเขาลงไปที่ดินของ เมืองโกเชน ที่เป็นจริงส่วนที่ดีที่สุดของอียิปต์

It is in that land that God is going to make them into a nation of people.  

อยู่ในที่ดินที่ว่าพระเจ้าเป็นไปเพื่อให้เป็นชาติของคน


How surprised the brothers were when Joseph identified himself. 

วิธีแปลกใจพี่น้องถูกเมื่อโยเซฟตัวเอง

They had lived with guilt for many years over what they had done to their brother. 

พวกเขาอาศัยอยู่กับความผิดเป็นเวลาหลายปีกว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทำเพื่อพี่ชายของพวกเขา

They made their father think that Joseph was dead and probably thought as a slave in Egypt that he had died. 

พวกเขาทำให้พ่อของพวกเขาคิดว่าโยเซฟตายและคิดว่าอาจเป็นทาสในอียิปต์ว่าเขาเสียชีวิต

It is very difficult to live with guilt, we need to confess our sins.

มันยากมากที่จะอยู่กับความผิดเราต้องสารภาพบาปของเรา

I John ยอห์น1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา   พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม   ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา   และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

Psalms เพลงสดุดี32:1-5 1Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered.

1บุคคลผู้ซึ่งได้รับอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุข    คือผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้นั้น  

2Blessed is the man against whom the LORD counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit.

2บุคคลซึ่งพระเจ้ามิได้ทรงถือโทษก็เป็นสุข   คือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขา  

3For when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.

3เมื่อข้าพระองค์ไม่แจ้งบาปของข้าพระองค์   ร่างกายของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไป   โดยการคร่ำครวญวันยังค่ำของข้าพระองค์  

4For day and night your hand was heavy upon me; my strength was dried up as by the heat of summer. Selah

4พระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืน   กำลังของข้าพระองค์ก็เหี่ยวแห้งไปอย่างความร้อนใน หน้าแล้ง  

5I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity; I said, “I will confess my transgressions to the LORD,” and you forgave the iniquity of my sin. Selah

5ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์   และข้าพระองค์มิได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองค์ไว้   ข้าพระองค์ทูลว่า   “ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของ ข้าพระองค์ต่อพระเจ้า”    แล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์  
The pharaoh ruling Egypt at this time had great respect for Joseph and was glad that his brothers had come to Egypt and encouraged Joseph to bring all the rest of the family to Goshen in Egypt.

ฟาโรห์ ปกครองอียิปต์ในเวลานี้มีความเคารพสำหรับโยเซฟและได้ดีใจที่พี่ชายของเขามา อียิปต์และสนับสนุนโยเซฟเพื่อนำส่วนที่เหลือทั้งหมดของครอบครัวที่เมืองโก เชนในอียิปต์


Joseph sent wagons to pick up his father Jacob and family verses 16-28

โยเซฟส่งรถถึงคานาอันไปรับยาโคบและครอบครัวข้อที่16-28

16When the report was heard in Pharaoh's house, “Joseph's brothers have come,” it pleased Pharaoh and his servants.

16ข่าวว่า “พี่น้องของโยเซฟมา” ไปถึงราชวังฟาโรห์ ฟาโรห์กับข้าราชการก็พากันยินดี

17And Pharaoh said to Joseph, “Say to your brothers, ‘Do this: load your beasts and go back to the land of Canaan,

17ฟาโรห์รับสั่งกับโยเซฟว่า “พูดกับพี่น้องของท่านว่า 'ทำดังนี้   คือเอาของบรรทุกสัตว์กลับไปแคว้นคานาอัน

18and take your father and your households, and come to me, and I will give you the best of the land of Egypt, and you shall eat the fat of the land.’

18พาบิดาและครอบครัวของเจ้ามาหาเรา   เราจะประทานของดีที่สุดในแผ่นดินอียิปต์ให้พวกเจ้า   พวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมบริบูรณ์ของประเทศนี้'

19And you, Joseph, are commanded to say, ‘Do this: take wagons from the land of Egypt for your little ones and for your wives, and bring your father, and come.

19ส่วนท่านจงสั่งเขาด้วยว่า   'ทำดังนี้ เอารถจากประเทศอียิปต์ไปรับเด็กเล็กๆ   และภรรยาของพี่กับนำบิดามา

20Have no concern for your goods, for the best of all the land of Egypt is yours.’”

20อย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเลย   เพราะของดีที่สุดทั่วประเทศอียิปต์เป็นของพี่แล้ว' ”  

21The sons of Israel did so: and Joseph gave them wagons, according to the command of Pharaoh, and gave them provisions for the journey.

21บรรดาบุตรของอิสราเอลก็ทำตาม   โยเซฟจัดรถให้เขาตามรับสั่งของฟาโรห์   กับให้เสบียงรับประทานตามทาง

22To each and all of them he gave a change of clothes, but to Benjamin he gave three hundred shekels of silver and five changes of clothes.

22โยเซฟให้เสื้อมีราคาคนละสำรับ   แต่ให้เงินแก่เบนยามินสามร้อยเหรียญ กับเสื้อมีราคาห้าสำรับ

23To his father he sent as follows: ten donkeys loaded with the good things of Egypt, and ten female donkeys loaded with grain, bread, and provision for his father on the journey.

23โยเซฟฝากของต่อไปนี้ให้บิดา   คือลาสิบตัวบรรทุกของดีที่สุดในประเทศอียิปต์   และลาตัวเมียอีกสิบตัวบรรทุกข้าวกล้อง ขนมปัง และเสบียงอาหารสำหรับให้บิดารับประทานตามทาง

24Then he sent his brothers away, and as they departed, he said to them, “Do not quarrel on the way.”

24แล้วโยเซฟก็ส่งพี่น้องไป เมื่อเขาจะจากไป โยเซฟสั่งเขาว่า “อย่าเดือดดาลกันตามทาง”

25So they went up out of Egypt and came to the land of Canaan to their father Jacob.

25พวกพี่น้องก็พากันออกจากอียิปต์   ไปเมืองคานาอันไปหายาโคบบิดา

26And they told him, “Joseph is still alive, and he is ruler over all the land of Egypt.” And his heart became numb, for he did not believe them.

26บอกบิดาว่า   “โยเซฟยังมีชีวิตอยู่   เป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั้งหมด”   แต่ยาโคบงงงันเพราะยังไม่เชื่อเขา

27But when they told him all the words of Joseph, which he had said to them, and when he saw the wagons that Joseph had sent to carry him, the spirit of their father Jacob revived.

27เขาจึงเล่าคำของโยเซฟให้บิดาฟังทุกประการ   เมื่อยาโคบเห็นรถที่โยเซฟส่งมารับตน   จิตใจของท่านก็ฟื้นแช่มชื่นขึ้น

28And Israel said, “It is enough; Joseph my son is still alive. I will go and see him before I die.”

28อิสราเอลจึงว่า “เราอิ่มใจแล้ว โยเซฟลูกเรายังมีชีวิตอยู่ เราจะไปเห็นลูกก่อนเราตาย”

Jacob didn’t believe his sons at first when they told him that Joseph is alive and they are all invited to live with him in Egypt. 

ยากอบไม่เชื่อว่าบุตรที่แรกเมื่อพวกเขาบอกเขาว่าโยเซฟมีชีวิตอยู่และพวกเขาทั้งหมดเชิญไปอยู่กับเขาในอียิปต์ของเขา

The news seemed too good to be true.  Sometimes people think that the good news about Jesus is too good to be true too, but it is true. 

ข่าวดูเหมือนดีเกินไปที่จะเป็นจริง บางคนคิดว่าข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูดีเกินจริงด้วย แต่มันเป็นความจริง

John ยอห์น 3:14-21 14And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up,

14โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด   บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น

15that whoever believes in him may have eternal life.

15เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์”  

16“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.

16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก   จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์   เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์

17For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him.

17เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก   มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก   แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น

18Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God.

18ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ   ส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว   เพราะเขามิได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า

19And this is the judgment: the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light because their deeds were evil.

19หลักการพิพากษามีอย่างนี้   คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้ว   แต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่าง   เพราะกิจการของเขาเลวทราม

20For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed.

20เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่าง   และไม่มาถึงความสว่าง   ด้วยกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏ

21But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his deeds have been carried out in God.”

21แต่ผู้ที่ประพฤติชอบก็มาสู่ความสว่าง   เพื่อให้เห็นว่า   การกระทำของเขานั้นได้กระทำโดยพึ่งพระเจ้า

www.gotquestions.org/Thai

Genesis 45

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top