Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Tuesday, December 6, 2016

 

Genesis 46 Joseph Brings His Family to Goshen in Egypt

ปฐมกาลบทที่46 ญาติพี่น้องของโยเซฟไปอาศัยในเมืองโกเชนในประเทศอียิปต์

Jacob probably thought he and his family were going to Egypt with Joseph for only a short time.  But before he went he wanted to check with God first.  He then stayed there for the rest of his life.

ยาโคบอาจจะคิดว่าเขาและครอบครัวได้ไปอียิปต์กับโยเซฟเพียงระยะเวลาอันสั้น   แต่ก่อนที่เขาไปเขาต้องการตรวจสอบกับพระเจ้าก่อน แล้วเขาอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตของเขา

Jacob moves to Egypt verses 1-27

ยาโคบลงไปยังอียิปต์ข้อที่1-27

ยาโคบลงไปยังอียิปต์ข้อที่1-27

1So Israel took his journey with all that he had and came to Beersheba, and offered sacrifices to the God of his father Isaac.

1อิสราเอลเดินทางไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติทั้งหมด   เมื่อถึงตำบลเบเออร์เชบา   ก็ถวายเครื่องบูชาแก่พระเจ้าของอิสอัคบิดาของตน

2And God spoke to Israel in visions of the night and said, “Jacob, Jacob.” And he said, “Here am I.”

2พระเจ้าตรัสแก่อิสราเอลโดยนิมิตในเวลากลางคืนว่า   “ยาโคบ  ยาโคบเอ๋ย”   ยาโคบทูลว่า  “พระเจ้าข้า”

3Then he said, “I am God, the God of your father. Do not be afraid to go down to Egypt, for there I will make you into a great nation.

3พระองค์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าคือพระเจ้า  คือพระเจ้าของบิดาเจ้า   อย่ากลัวที่จะไปอียิปต์   เพราะข้าพเจ้าจะให้เจ้าเป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่น

4I myself will go down with you to Egypt, and I will also bring you up again, and Joseph's hand shall close your eyes.”

4ข้าพเจ้าจะไปกับเจ้าถึงอียิปต์ และข้าพเจ้าจะพาเจ้ากลับมาอีกด้วยแน่   และโยเซฟจะเอามือปิดตาเจ้า”

5Then Jacob set out from Beersheba. The sons of Israel carried Jacob their father, their little ones, and their wives, in the wagons that Pharaoh had sent to carry him.

5ยาโคบก็ยกไปจากเบเออร์เชบา   บรรดาบุตรอิสราเอลก็ให้ยาโคบ บิดาขึ้นรถที่ฟาโรห์ส่งมารับไปกับลูกหลานเล็กๆ   และภรรยาของเขา

6They also took their livestock and their goods, which they had gained in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob and all his offspring with him,

6เขาพาสัตว์และทรัพย์ที่เขาได้มาในแคว้นคานาอัน นั้นไปอียิปต์ด้วย   ทั้งยาโคบกับบรรดาพงศ์พันธุ์ของท่าน

7his sons, and his sons' sons with him, his daughters, and his sons' daughters. All his offspring he brought with him into Egypt.

7ท่านพาลูกหลานชายหญิงและพงศ์พันธุ์ทั้งหมดของ ท่านเข้าไปในอียิปต์ด้วย  

8Now these are the names of the descendants of Israel, who came into Egypt, Jacob and his sons. Reuben, Jacob's firstborn,

8ต่อไปนี้เป็นชื่อเชื้อสายของอิสราเอลที่เข้าไปในอียิปต์   ทั้งยาโคบและบุตรชายของท่าน คือรูเบนบุตรหัวปีของยาโคบ

9and the sons of Reuben: Hanoch, Pallu, Hezron, and Carmi.

9และบุตรของรูเบนคือ ฮาโนค  ปัลลู   เฮสโรน  และคารมี

10The sons of Simeon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, and Shaul, the son of a Canaanite woman.

10บุตรของสิเมโอน คือเยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน   และโศหาร์ กับชาอูล   บุตรของหญิงคนคานาอัน

11The sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.

11บุตรเลวีคือ  เกอร์โชน  โคฮาท  และเมรารี

12The sons of Judah: Er, Onan, Shelah, Perez, and Zerah (but Er and Onan died in the land of Canaan); and the sons of Perez were Hezron and Hamul.

12บุตรยูดาห์คือ  เอร์  โอนัน  เช-ลาห์  เปเรศ  เศ-ราห์   แต่เอร์และโอนันได้ถึงแก่กรรมในเมืองคานาอัน   บุตรเปเรศ  คือ  เฮสโรน  และฮามูล

13The sons of Issachar: Tola, Puvah, Yob, and Shimron.

13บุตรอิสสาคาร์  คือ  โทลา  ปูวาห์  โยบ  และชิมโรน

14The sons of Zebulun: Sered, Elon, and Jahleel.

14บุตรเศบูลุน  คือ  เสเรด  เอโลน  และยาเลเอล

15These are the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Paddan-aram, together with his daughter Dinah; altogether his sons and his daughters numbered thirty-three.

15(พวกเหล่านี้เป็นบุตรของนางเลอาห์   ซึ่งนางมีให้ยาโคบในปัดดานอารัม  กับบุตรีชื่อ  ดีนาห์   บุตรชายหญิงหมดด้วยกันมีสามสิบสามคน)

16The sons of Gad: Ziphion, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, and Areli.

16บุตรของกาด  คือ  ศิฟีโยน  ฮักกี  ชูนี  เอสโบน  เอรี  อาโรดี  และอาเรลี

17The sons of Asher: Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah, with Serah their sister. And the sons of Beriah: Heber and Malchiel.

17บุตรอาเชอร์คือ  อิมนาห์  อิชวาห์  และเบรีอาห์  กับเสราห์น้องสาว   บุตรเบรีอาห์คือ  เฮเบอร์  และมัลคีเอล

18These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter; and these she bore to Jacob—sixteen persons.

18(พวกเหล่านี้เป็นลูกหลานของศิลปาห์   ผู้ที่ลาบันยกให้แก่นางเลอาห์บุตรีของตน   และบุตรสิบหกคนนี้นางมีให้ยาโคบ)

19The sons of Rachel, Jacob's wife: Joseph and Benjamin.

19บุตรของนางราเชลภรรยายาโคบคือ โยเซฟและเบนยามิน

20And to Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath, the daughter of Potiphera the priest of On, bore to him.

20มนัสเสห์กับเอฟราอิมเกิดแก่โยเซฟในแผ่นดินอียิปต์   สองคนนี้นางอาเสนัท  บุตรีโปทิเฟรา   ปุโรหิตเมืองโอนมีให้ท่าน

21And the sons of Benjamin: Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim, and Ard.

21บุตรเบนยามิน คือเบลา เบเคอร์  อัชเบล  เก-รา  นาอามาน   เอไฮ  โรช  มัปปิม  หุปปิม  และอาร์ด

22These are the sons of Rachel, who were born to Jacob—fourteen persons in all.

22(พวกเหล่านี้เป็นลูกหลานของนางราเชล   ที่เกิดแก่ยาโคบมีสิบสี่คนด้วยกัน)

23The sons of Dan: Hushim.

23บุตรของดานคือ หุชิม

24The sons of Naphtali: Jahzeel, Guni, Jezer, and Shillem.

24บุตรของนัฟทาลีคือ  ยาเซเอล  กูนี  เยเซอร์  และชิลเลม

25These are the sons of Bilhah, whom Laban gave to Rachel his daughter, and these she bore to Jacob—seven persons in all.

25(พวกเหล่านี้เป็นลูกหลานของนางบิลฮาห์ผู้ที่ลาบันยกให้แก่   นางราเชลบุตรีของตนและบุตรเจ็ดคนนี้นางมีให้ยาโคบ)

26All the persons belonging to Jacob who came into Egypt, who were his own descendants, not including Jacob's sons' wives, were sixty-six persons in all.

26บรรดาคนของยาโคบซึ่งเป็นลูกหลานของท่านที่ลงไปอียิปต์นั้น   ไม่นับภรรยาของบุตรยาโคบมีหกสิบหกคนด้วยกัน

27And the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two. All the persons of the house of Jacob who came into Egypt were seventy.

27บุตรของโยเซฟซึ่งเกิดแก่ท่านในอียิปต์มีสองคน นับคนทั้งปวงในวงศ์ของยาโคบที่เข้ามาในอียิปต์ ได้เจ็ดสิบคน

Before Jacob, also known as Israel, moved to Egypt, he went first to Beersheba and went to God in prayer. 

ก่อนยาโคบเรียกว่าอิสราเอลย้ายไปอียิปต์เขาไปก่อนและไป Beersheba พระเจ้าในคำอธิษฐาน

He would be leaving the land promised to Abraham, Isaac and Jacob and moving to Egypt.

เขาจะออกจากที่ดินสัญญากับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบและย้ายไปยังอียิปต์

We too must go to God in prayer before making major decisions; we need to have wisdom and direction from God. 

เราก็ต้องไปที่พระเจ้าในคำอธิษฐานก่อนการตัดสินใจสำคัญ; เราต้องมีสติปัญญาและทิศทางจากพระเจ้า

I John ยอห์น 3:21-22 21Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God;

21ท่านที่รักทั้งหลาย   ถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรา   เราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า

22and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him.

22และเราขอสิ่งใดๆ   เราก็ได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์   เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์   และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์

James ยากอบ 1:5 If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา   ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า   ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ   แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

James ยากอบ 4:15 Instead you ought to say, “If the Lord wills, we will live and do this or that.”

แทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรจะพูดว่า   “ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด   เราจะมีชีวิตอยู่   และจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น”


God spoke to Jacob and told him that it was good for him to go to Egypt. 

พระเจ้าพูดกับยาโคบและบอกเขาว่าเป็นดีสำหรับเขาไปอียิปต์

All the relatives of Jacob and Joseph that came to Egypt were 70 persons. 

หมู่ญาติของยากอบและโยเซฟที่มาอียิปต์มี 70 คน

God said he would make the family of Israel a great nation of people while they were in Egypt.   God did what He said. 

พระเจ้ากล่าวว่าเขาจะทำให้ครอบครัวของอิสราเอลเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ของคนในขณะที่พวกเขาอยู่ในอียิปต์ พระเจ้าสิ่งที่เขากล่าวว่า

Exodus อพยพ1:7 7But the people of Israel were fruitful and increased greatly; they multiplied and grew exceedingly strong, so that the land was filled with them.

7ฝ่ายเชื้อสายอิสราเอลมีบุตรหลานมากและเพิ่มจำนวน

ขึ้นมาก   พวกเขาทวีมากขึ้น   และมีกำลังมากทีเดียว   แพร่หลายไปจนเต็มเมืองนั้น  

At the time of the Exodus there were 600,000 men not counting women and children.

Exodus อพยพ12:37 And the people of Israel journeyed from Rameses to Succoth, about six hundred thousand men on foot, besides women and children.

ชนชาติอิสราเอลยกเดินออก จากเมืองราเมเสสไปถึงเมืองสุคคท   นับแต่ผู้ชายได้ประมาณหกแสนคน   ผู้หญิงและเด็กต่างหาก


Jacob and Joseph Reunited verses 28-34

ยาโคบและโยเซฟรวมตัวกันใหม่ข้อที่28-34

28He had sent Judah ahead of him to Joseph to show the way before him in Goshen, and they came into the land of Goshen.

28ยาโคบให้ยูดาห์ล่วงหน้าไปหาโยเซฟ เพื่อจะนำไปยังเมืองโกเชน   แล้วพวกเขาก็มาถึงแคว้นโกเชน

29Then Joseph prepared his chariot and went up to meet Israel his father in Goshen. He presented himself to him and fell on his neck and wept on his neck a good while.

29โยเซฟก็จัดรถไปยังเมืองโกเชนรับอิสราเอลบิดาของตน   พอเห็นบิดาท่านก็กอดคอบิดาไว้   ร้องไห้เป็นเวลานาน

30Israel said to Joseph, “Now let me die, since I have seen your face and know that you are still alive.”

30อิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “พ่อจะตายก็ตามเถิด   เพราะพ่อได้เห็นหน้าเจ้าแล้ว   และรู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่”

31Joseph said to his brothers and to his father's household, “I will go up and tell Pharaoh and will say to him, ‘My brothers and my father's household, who were in the land of Canaan, have come to me.

31โยเซฟจึงบอกพี่น้องและครอบครัวของบิดาว่า   “ข้าพเจ้าจะขึ้นไปทูลฟาโรห์ว่า   'พี่น้องและครอบครัวของบิดาผู้เคยอยู่ในแคว้น คานาอันนั้นมาหาข้าพระบาทแล้ว

32And the men are shepherds, for they have been keepers of livestock, and they have brought their flocks and their herds and all that they have.’

32คนเหล่านั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะเคยเลี้ยงสัตว์   เขาพาฝูงแพะแกะฝูงวัวกับทรัพย์สมบัติของเขามาด้วย'

33When Pharaoh calls you and says, ‘What is your occupation?’

33เมื่อฟาโรห์จะรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าแล้วจะถามว่า   'พวกเจ้าเคยทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างไร'

34you shall say, ‘Your servants have been keepers of livestock from our youth even until now, both we and our fathers,’ in order that you may dwell in the land of Goshen, for every shepherd is an abomination to the Egyptians.”

34ท่านทั้งหลาย   จงทูลว่า   'ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เป็นเด็ก มาจนทุกวันนี้   ทั้งข้าพระบาทและบรรพบุรุษของข้าพระบาท'   เพื่อท่านทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ในเมืองโกเชน   เหตุว่าชาวอียิปต์เกลียดชังคนที่เลี้ยงแพะแกะยิ่งนัก”


Jacob and his sons were shepherds, caring for sheep. 

ยาโคบและบุตรชายของเขาถูกเลี้ยงแกะ, ดูแลแกะ

The Egyptians didn’t like shepherds so they gave the people of Israel their own land outside of the main part of Egypt in an area called Goshen. 

ชาวอียิปต์ไม่ชอบเลี้ยงแกะจึงให้คนของอิสราเอลที่ดินของตนนอกส่วนหลักของอียิปต์ในพื้นที่ที่เรียกว่า Goshen

Jesus is the Good Shepherd and we are His sheep.

พระเยซูเป็นที่ดีและเราต้อนฝูงแกะของพระองค์

John ยอห์น10:1-16 1“Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. 

1“ข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ท่านว่า   ผู้ที่มิได้เข้าไปในคอกแกะทางประตู   แต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจร

2But he who enters by the door is the shepherd of the sheep.

2แต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ

3To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out.

3นายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้น   แกะย่อมฟังเสียงของท่าน   ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน   และนำออกไป

4When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice.

4เมื่อท่านต้อนแกะของท่าน   ออกไปหมดแล้ว   ก็เดินนำหน้า   และแกะก็ตามท่านไป   เพราะรู้จักเสียงของท่าน

5A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers.”

5ส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลย   แต่จะหนีไปจากเขา   เพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่น”

6This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them.

6คำเปรียบนั้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทั้งหลาย   แต่เขาไม่เข้าใจความหมายของพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับเขาเลย

7So Jesus again said to them, “Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep.

7พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า   “ข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ท่านว่า   ข้าพเจ้าเป็นประตูของแกะทั้งหลาย

8All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them.

8บรรดาผู้ที่มาก่อนข้าพเจ้านั้นเป็นขโมยและโจร   แต่ฝูงแกะก็มิได้ฟังเขา

9I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture.

9ข้าพเจ้าเป็นประตู   ถ้าผู้ใดเข้าไปทางข้าพเจ้าผู้นั้นก็จะรอด   เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร

10The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly.

10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย   ข้าพเจ้าได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต   และจะได้อย่างครบบริบูรณ์

11I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.

11ข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดี   ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

12He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them.

12ผู้ที่รับจ้างมิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะ   และฝูงแกะไม่เป็นของเขา   เมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไป   สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสีย   และทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป

13He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep.

13เขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลย

14I am the good shepherd. I know my own and my own know me,

14ข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดี   ข้าพเจ้ารู้จักแกะของข้าพเจ้าและแกะของข้าพเจ้าก็รู้จักข้าพเจ้า

15just as the Father knows me and I know the Father; and I lay down my life for the sheep.

15ดังที่พระบิดาทรงรู้จักข้าพเจ้าและข้าพเจ้ารู้จักพระบิดา   และชีวิตของข้าพเจ้า   ข้าพเจ้าสละเพื่อแกะ

16And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd.

16แกะอื่นซึ่งมิได้เป็นของคอกนี้ข้าพเจ้าก็มีอยู่   แกะเหล่านั้นข้าพเจ้าก็ต้องพามาด้วย   และแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของข้าพเจ้า   แล้วจะรวมเป็นฝูงเดียว   และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว

Thank you, Jesus, for being our Good Shepherd please continue to watch over us and guide us.  Amen. 

ขอบคุณสำหรับพระเยซูถูกดีต้อนของเราโปรดไปที่นาฬิกาเหนือเราและเราอาเมน

gotquestions.org/Thai

Genesis 46

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top