Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, February 18, 2016

 

Question:  What are seraphim? Are seraphim angels?

คำถาม : อะไรคือเสราฟิม    เสราฟิมเป็นทูตสวรรค์ไหม


Answer:  The seraphim (fiery, burning ones) are angelic beings associated with the prophet Isaiah's vision of God in the Temple when God called him to his prophetic ministry.

คำตอบ: เสราฟิม (ตัวที่ไฟกำลังลุกไหม้) เป็นทูตสวรรค์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ ที่มีนิมิตเห็นพระเจ้าในพระวิหาร   เมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านกระทำพันธกิจด้านพยากรณ์

Isaiah อิสยาห์ 6:1-7 1 In the year that King Uzziah died I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up; and the train of His robe filled the temple.

1 ในปีที่กษัตริย์อุสซียาห์สิ้นพระชนม์   ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ   ณ พระที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้น   และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร

2 Above Him stood the seraphim. Each had six wings: with two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew.

2 เหนือพระองค์มีเสราฟิมยืนอยู่   แต่ละตนมีปีกหกปีก   ใช้สองปีกบังหน้า   และสองปีกคลุมเท้า  และด้วยสองปีกบินไป

3 And one called to another and said: “Holy, holy, holy is the LORD of hosts; the whole earth is full of His glory!”

3 ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่า   “บริสุทธิ์  บริสุทธิ์  บริสุทธิ์  พระเจ้าจอมโยธา    แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์”  

4 And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke.

4 และรากฐานของธรณีประตูทั้งหลาย   ก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้อง   และพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมด

5 And I said: “Woe is me! For I am lost; for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips; for my eyes have seen the King, the LORD of hosts!”

5 และข้าพเจ้าว่า  “วิบัติแก่ข้าพเจ้า  เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว  เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด   และข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด  เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์   คือพระเจ้าจอมโยธา”  

6 Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar.

6 แล้วตนหนึ่งในเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้า   ในมือมีถ่านเพลิง   ซึ่งเขาเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชา

7 And he touched my mouth and said: “Behold, this has touched your lips; your guilt is taken away, and your sin atoned for.”

7 และเขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่า   “ดูเถิด   สิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้ว   กรรมชั่วของเจ้าก็ถูกยกเสีย   และเจ้าก็จะรับการลบมลทินบาป”

Seraphim are angels who worship God continually.
เสราฟิม เป็นทูตสวรรค์ที่นมัสการพระเจ้าอย่างไม่หยุดเลย
Isaiah chapter 6 is the only place in the Bible that specifically mentions the seraphim.

อิสยาห์ บทที่ 6 เป็นเล่มเดียวในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงเสราฟิมโดยเฉพาะ

Each seraph had six wings. They used two to fly, two to cover their feet, and two to cover their faces (Isaiah 6:2).

เสราฟิมแต่ละตนมีหกปีก พวกเขาใช้ปีกสองอันในการบิน  ปีกอีกสองอันเพื่อปกคลุมเท้า และปีกสองอันจะปกคลุมใบหน้าของพวกเขา (อิสยาห์ 6:2 )

The seraphim flew about the throne on which God was seated, singing His praises as they called special attention to God’s glory and majesty.

เสราฟิมบินรอบพระที่นั่งที่พระเจ้าทรงประทับ   พากันร้องเพลงสรรเสริญพระองค์    ในขณะที่พวกเขาตั้งใจเป็นพิเศษถวายพระสิริแด่พระเจ้า และสรรเสริญพระบารมี

These beings apparently also served as agents of purification for Isaiah as he began his prophetic ministry.

สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนว่ายังทำหน้าที่รับใช้   เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์เพื่ออิสยาห์ ในขณะที่ท่านเริ่มพันธกิจด้านพยากรณ์

One placed a hot coal against Isaiah's lips with the words, “See, this has touched your lips; your guilt is taken away and your sin atoned for” (Isaiah 6:7).

ตนหนึ่งได้วางถ่านหินร้อนแตะริมฝีปากของอิสยาห์กับมีคำกล่าวว่า " ดูเถิด สิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้ว กรรมชั่วของเจ้าก็ถูกยกเสียและเจ้าก็จะรับการลบมลทินบาป” ( อิสยาห์ 6:7 )

Similar to the other types of holy angels, the seraphim are perfectly obedient to God.

คล้ายกับทูตสวรรค์บริสุทธิ์ประเภทอื่น ๆ เสราฟิม เชื่อฟัง พระเจ้าอย่างสมบูรณ์

Similar to the cherubim, the seraphim are particularly focused on worshipping God.

คล้ายกับเครูบ  เสราฟิมเน้นเป็นพิเศษเฉพาะเรื่องการนมัสการพระเจ้า


www.gotquestions.org/Thai     


Question:  What does it mean that we are fearfully and wonderfully made (Psalm 139:14)?

คำถาม: มันหมายความว่าอะไรที่เราถูกสร้างอย่างน่าอํศจรรย์และน่าหวาดเสียว  (เพลงสดุดี 139:14 )?

Answer: คำตอบ

Psalm เพลงสดุดี139:14 14 I praise You, for I am fearfully and wonderfully made.  Wonderful are Your works; my soul knows it very well.

14 ข้าพระองค์โมทนาพระคุณ พระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทำ ให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่าหวาดเสียว   พระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์    พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี  

The context of this verse is the incredible nature of our physical bodies.

บริบทของข้อนี้เป็นธรรมชาติที่น่าทึ่งมากของร่างกายคนเรา

The human body is the most complex and unique organism in the world, and that complexity and uniqueness speaks volumes about the mind of its Creator.

ร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สลับซับซ้อนมากที่สุด และเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ซ้ำกันในโลก และความซับซ้อน และความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงพระปัญญาของพระผู้สร้าง

Every aspect of the body, down to the tiniest microscopic cell, reveals that it is fearfully and wonderfully made.

ทุกส่วนของร่างกาย  ด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์มองลงไปถึงเซลล์เล็กจิ๋วที่สุด เปิดเผยให้เห็นว่ามันถูกสร้างอย่างน่าอัศจรรย์และน่าหวาดเสียว

Engineers understand how to design strong yet light beams by putting the strong material toward the outside edges of a cross-section and filling the inside with lighter, weaker material.

วิศวกร เข้าใจวิธีการออกแบบคานับน้ำหนักเบางที่แข็งแกร่ง โดยการใส่วัสดุที่แข็งแกร่งที่ขอบด้านนอกของด้านหน้าตัดขวาง และบรรจุภายในด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักเบาที่อ่อนตัวลง

This is done because the greatest amounts of stress occur on the surfaces of a structure when handling common bending or stresses.

นี้จะทำได้เพราะปริมาณแรงกดดันมากที่สุดเกิดขึ้นบนพื้นผิวของโครงสร้าง  เมื่อจัดการยึดความโค้งงอตัวหรือแรงกดดันร่วมกัน

A cross section of a human bone reveals that the strong material is on the outside and the inside is used as a factory for blood cells of various kinds.

ส่วนด้านหน้าตัดขวางของกระดูกมนุษย์ เผยให้เห็นว่าวัสดุที่แข็งแกร่งอยู่ด้านนอก และด้านในจะใช้เป็นเหมือนโรงผลิต เซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ

When you examine a sophisticated camera with its ability to let in more or less light as needed and its ability to focus automatically over a vast range of field, you find repeated imitations of the operation of the human eye.

เมื่อคุณตรวจสอบสมรรถนะกล้องที่มีความซับซ้อนเพื่อปล่อยให้แสง มากหรือน้อยแสงตามความจำเป็น  และความสามารถในการโฟกัสโดยอัตโนมัติต่อแนวกว้างใหญ่  คุณพบการการทำงานของดวงตามนุษย์ที่ลอกแบบซ้ำกันได้

And yet, having two eyeballs, we also have depth perception which gives us the ability to judge how far away an object is.

และอย่างไรก็ตาม ยังมีดวงตา 2 ดวง เรายังมี การรับรู้ในเชิงลึกซึ่งจะทำให้ เราสามารถที่จะ ตัดสินว่า วัตถุที่ อยู่ไกลออกไปเป็นอะไร
The human brain is also an amazing organ, fearfully and wonderfully made.

สมองของมนุษย์ เป็นอวัยวะถูกสร้างอย่างน่าทึ่ง น่าหวาดเสียว และน่าอัศจรรย์มาก

It has the ability to learn, reason, and control so many automatic functions of the body such as heart rate, blood pressure, and breathing, and to maintain balance to walk, run, stand, and sit, all while concentrating on something else.

แต่ก็มี ความสามารถในการเรียนรู้ เหตุผล และการควบคุม ฟังก์ชั่น อัตโนมัติ จำนวนมาก ของ ร่างกายเช่น อัตราการเต้นหัวใจ ความดันโลหิต และการหายใจ และ การรักษาสมดุล ในการเดิน วิ่ง ยืน และนั่งทั้งหมดในขณะที่มุ่งเน้นที่ สิ่งอื่น

Computers can outdo the human brain in raw calculating power but are primitive when it comes to performing most reasoning tasks.

คอมพิวเตอร์ สามารถเอาชนะสมองของมนุษย์ ที่อยู่ในอำนาจการคำนวณ ดิบ แต่ ดั้งเดิม เมื่อมันมาถึงการปฏิบัติงานในการให้เหตุผลมากที่สุด

The brain also has an amazing ability to adapt.

สมองยังมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ

In an experiment, when people put on glasses that made the world seem upside down, their brains quickly reinterpreted the information they were being given to perceive the world as “right-side-up.

ในการทดลองเมื่อคนใส่แว่นตาที่ทำให้โลกดูเหมือนคว่ำสมองของพวกเขา ได้อย่างรวดเร็ว reinterpreted ข้อมูลที่พวกเขา กำลังได้รับการรับรู้โลกขณะที่ "ด้านขวา ขึ้น”

When others were blindfolded for long periods of time, the “vision center” of the brain soon began to be used for other functions.

เมื่อคนถูกปิดตาเป็นระยะเวลานานของเวลา"ศูนย์ วิสัยทัศน์" ของสมองช้าก็เริ่มที่จะใช้สำหรับ ฟังก์ชั่น อื่น ๆ

When people move to a house near a railroad, soon the sound of the trains is filtered out by their brains, and they lose conscious thought of the noise.
เมื่อมีคน ย้ายไปอยู่บ้านใกล้ทางรถไฟไม่นานเสียงของรถไฟถูกกรองออก โดย สมองของพวกเขา และพวกเขาสูญเสียความคิดจิตสำนึกของเสียง
When it comes to miniaturization, the human body is also a marvel fearfully and wonderfully made.

เมื่อมันมาถึง miniaturization  ร่างกายของมนุษย์ยังเป็นประหลาดใจ ตระหนก และ ทำ อย่างน่าพิศวง

For instance, information needed for the replication of an entire human body, with every detail covered, is stored in the double-helix DNA strand found in the nucleus of each of the billions of cells in the human body.

ตัวอย่างเช่นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจำลองแบบของร่างกายมนุษย์ ทั้ง ที่มีรายละเอียด ที่ครอบคลุม ทุก ถูกเก็บไว้ในดีเอ็นเอ เกลียว คู่ ที่พบในนิวเคลียสของแต่ละพันล้านของเซลล์ใน ร่างกายมนุษย์

And the system of information and control represented by our nervous system is amazingly compact in comparison to man’s clumsy inventions of wires and optical cables.

และระบบข้อมูล และการควบคุมการ แสดงโดย ระบบประสาทของเรามีขนาดเล็กที่น่าอัศจรรย์ใจ ในการเปรียบเทียบกับสิ่งประดิษฐ์ ของมนุษย์ เงอะงะของสายไฟและสายออปติคอล

Each cell, once called a “simple” cell, is a tiny factory not yet fully understood by man.

แต่ละเซลล์ที่เรียกว่า ครั้งหนึ่งเคยเป็น เซลล์ "ง่าย" เป็นโรงงาน เล็ก ๆ ที่ยังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่โดยชายคนหนึ่ง

As microscopes become more and more powerful, the incredible vistas of the human cell begin to come into focus.

เป็นกล้องจุลทรรศน์มากขึ้นและ มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ทิวทัศน์ ของเซลล์ ของมนุษย์จะเริ่มเข้ามาในโฟกัส


Consider the single fertilized cell of a newly conceived human life.

พิจารณาเซลล์ เพาะ เดียวของชีวิตมนุษย์ คิด ขึ้นใหม่

From that one cell within the womb develop all the different kinds of tissues, organs, and systems, all working together at just the right time in an amazingly coordinated process. An example is the hole in the septum between the two ventricles in the heart of the newborn infant.

จาก ที่ หนึ่งเซลล์ ภายใน มดลูก พัฒนาทุกชนิดที่แตกต่างกันของเนื้อเยื่อ อวัยวะและ ระบบ ทั้งหมดทำงานร่วมกัน ที่ เพียงเวลาที่เหมาะสมในการประสานงานกระบวนการที่น่าอัศจรรย์ใจ ตัวอย่างคือ หลุม ใน กะบังระหว่างสอง โพรงในหัวใจของ ทารก แรกเกิด

This hole closes up at exactly the right time during the birth process to allow for the oxygenation of the blood from the lungs, which does not occur while the baby is in the womb and is receiving oxygen through the umbilical cord.
หลุมนี้จะปิด ขึ้นที่ ตรงเวลาที่เหมาะสม ในระหว่างขั้นตอน การเกิดเพื่อให้ออกซิเจนของเลือดจากปอดซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่ ทารก ที่อยู่ใน ครรภ์และ ได้รับออกซิเจน ผ่าน สายสะดือ
Further, the body’s immune system is able to fight off so many enemies and restore itself from the smallest repair (even repairing bad portions of DNA) to the largest (mending bones and recovering from major accidents).

นอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีความสามารถใน การต่อสู้กับ ศัตรู มากมายและ ฟื้นฟู ตัวเองจากการซ่อมแซมที่เล็กที่สุด (แม้จะ ซ่อม ส่วน ที่ไม่ดีของ ดีเอ็นเอ ) เพื่อ ที่ใหญ่ที่สุด( แก้ไข กระดูกและ ฟื้นตัวจาก การเกิดอุบัติเหตุ ที่สำคัญ)

Yes, there are diseases that will eventually overcome the body as we age, but we have no idea how many times through a lifetime that our immune systems have saved us from certain death.
ใช่มี โรค ที่ในที่สุดจะ เอาชนะ ร่างกาย ขณะที่เราอายุ แต่เรา มีความคิด ว่าหลายครั้งที่ ผ่านมาทั้งชีวิตว่าระบบ ภูมิคุ้มกันของเรา ได้ ช่วยให้เรารอด จากความตายบาง

The functions of the human body are also incredible.

การทำงานของร่างกายมนุษย์นอกจากนี้ยังมีอย่างไม่น่าเชื่อ

The ability to handle large, heavy objects and to also carefully manipulate a delicate object without breaking it is also amazing.

ความสามารถในการจัดการขนาดใหญ่หนัก และยังจัดการอย่างระมัดระวังวัตถุ ที่ละเอียดอ่อน โดยไม่ทำลาย มันยัง เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ

We can shoot a bow with the arrow repeatedly hitting a distant target, peck away quickly at a computer keyboard without thinking about the keys, crawl, walk, run, twirl around, climb, swim, do somersaults and flips, and perform “simple” tasks such as unscrewing a light bulb, brushing our teeth, and lacing up our shoes—again without thinking.

เราสามารถ ยิง ธนู ที่มีลูกศรซ้ำ ๆ ตี เป็นเป้าหมาย ที่ห่างไกล ออกไป ได้อย่างรวดเร็ว ถากถาง ที่ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องคิด เกี่ยวกับคีย์คลาน เดิน วิ่ง เกลียว รอบ ปีน , ว่ายน้ำ , ทำ ตีลังกา และ พลิก และดำเนินการ "ง่าย" งานต่างๆเช่นการ ถอดสกรูหลอดไฟ , การแปรงฟัน ของเราและ การปัก ขึ้น ของเรา รองเท้า อีกครั้ง โดยไม่ต้องคิด

Indeed, these are “simple” things, but man has yet to design and program a robot that is able to perform such a vast range of tasks and motions.
อันที่จริง เหล่านี้เป็นสิ่ง "ง่าย" แต่ คนที่ ยังไม่ได้ ในการออกแบบและ เขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ที่ จะสามารถดำเนินการ ดังกล่าวหลากหลาย ของงาน และการเคลื่อนไหว
The function of the digestive tract and the related organs, the longevity of the heart, the formation and function of nerves and of blood vessels, the cleansing of the blood through the kidneys, the complexity of the inner and middle ear, the sense of taste and smell, and so many other things we barely understand—each one is a marvel and beyond man’s ability to duplicate.

การทำงานของระบบทางเดินอาหาร และอวัยวะ ที่เกี่ยวข้องกับ การมีอายุยืนยาว ของหัวใจ, การสร้างและการ ทำงานของ เส้นประสาทและ เส้นเลือด ทำความสะอาด ของเลือดผ่านทางไต , ความซับซ้อนของ หูชั้น กลางและความรู้สึกของ การลิ้มรส และกลิ่น และ สิ่งอื่น ๆ มากมาย ที่เรา แทบจะไม่ เข้าใจ แต่ละคนเป็น ประหลาดใจและ เกินความสามารถ ของมนุษย์ที่จะ ทำซ้ำ

Truly, we are fearfully and wonderfully made.

แท้จริง เราจะ ตระหนก และทำอย่างน่าพิศวง

How grateful we are to know the Creator—through His Son, Jesus Christ—and to marvel not only at His knowledge but also at His love

วิธีขอบคุณเราจะ รู้ว่าผู้สร้างผ่านพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ และ ประหลาดใจ ที่ ไม่เพียง แต่ ความรู้ของเขา แต่ในความรักของพระองค์

Psalm เพลงสดุดี139:17-24 17 How precious to me are your thoughts, O God!

How vast is the sum of them!

17 ข้าแต่พระเจ้า  พระดำริของ พระองค์ประเสริฐแก่ข้าพระองค์จริงๆ   รวมกันเข้าก็ไพศาลนักหนา  

18 If I would count them, they are more than the sand. I awake, and I am still with you.

18 ถ้าข้าพระองค์จะนับก็มากกว่าเม็ดทราย   เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น  ข้าพระองค์ก็จะยังอยู่กับพระองค์  

19 Oh that you would slay the wicked, O God!  O men of blood, depart from me!

19 ข้าแต่พระเจ้า  อยากให้พระองค์สังหารคนชั่วเสีย  และอยากให้คนกระหายเลือดพรากไปจากข้าพระองค์  

20 They speak against you with malicious intent;  your enemies take your name in vain!

20 คนที่กล่าวต่อต้านพระองค์ด้วยมุ่งร้าย   ผู้ซึ่งยกตนขึ้นต่อสู้พระองค์เพื่อความชั่ว  

21 Do I not hate those who hate you, O LORD?  And do I not loathe those who rise up against you?

21 ข้าแต่พระเจ้า  ข้าพระองค์มิได้เกลียดผู้ที่เกลียด พระองค์หรือ และข้าพระองค์มิได้สะอิดสะเอียนคนเหล่านั้นผู้ลุกขึ้น ต่อสู้พระองค์ดอกหรือ  

22 I hate them with complete hatred; I count them my enemies.

22 ข้าพระองค์เกลียดเขาเข้ากระดูกดำ   และนับเขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์  

23 Search me, O God, and know my heart!  Try me and know my thoughts!

23 ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบ จิตใจของข้าพระองค์  
ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์  

24 And see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting!

24 และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ   ในข้าพระองค์หรือไม่   และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์

www.gotquestions.org/Thai     

 

Seraphim and fearfully and wonderfully madeเทวดาและทำอย่างน่ากลัวและเยี่ยมยอด

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top