Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Tuesday, February 23, 2016

 


Question:  Can man live without God?

คำถาม: คนสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากพระเจ้าหรือ

Answer:  Contrary to the claims of atheists and agnostics through the centuries, man cannot live without God. Man can have a mortal existence without acknowledging God, but not without the fact of God.
คำตอบ: ตรงข้ามกับการกล่าวอ้างของพวกเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า และพวกนอสติคหลายศตวรรษมาแล้ว ที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้ โดยปราศจากพระเจ้า มนุษย์ สามารถดำรงชีวิตอยู่แบบตายไปโดยต้องยอมรับพระเจ้า แต่ไม่ใช่โดยไม่มี ความจริงเรื่องพระเจ้า

As the Creator, God originated human life.

ในฐานะที่เป็นพระ ผู้สร้าง พระเจ้าทรงให้กำเนิดชีวิตมนุษย์

To say that man can exist apart from God is to say that a watch can exist without a watchmaker or a story can exist without a storyteller.

เพื่อจะบอกว่าคนสามารถอยู่ห่างจากพระเจ้าคือการบอกว่านาฬิกาสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีช่าง นาฬิกาหรือเรื่องราวสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีผู้เล่า

We owe our being to the God in whose image we are made.

เราเป็นหนี้ชีวิตเราต่อพระเจ้าซึ่งเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระองค์

Genesis ปฐมกาล 1:27 27 So God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female He created them.

27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์   ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น   พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น   และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง  

Our existence depends on God, whether we acknowledge His existence or not.
การดำรงอยู่ของเราขึ้นอยู่กับพระเจ้า ไม่ว่าเราจะยอมรับการดำรงอยู่ของพระองค์หรือไม่
As the Sustainer, God continuously confers life

ในฐานะที่เป็น ผู้ค้ำจุน   พระเจ้าทรงประทานชีวิตให้เสมอ

Psalm เพลงสดุดี 104:10-32 10 You make springs gush forth in the valleys;

they flow between the hills;

10 พระองค์ทรงกระทำให้น้ำพุพลุ่งขึ้นมาในหุบเขา   น้ำนั้นก็ไหลไประหว่างเขา  

11 they give drink to every beast of the field; the wild donkeys quench their thirst.

11 ให้บรรดาสัตว์ป่าได้ดื่ม   และให้ลาป่าดับความกระหายของมัน  

12 Beside them the birds of the heavens dwell;

they sing among the branches.

12 ที่ริมน้ำนั้น  นกในอากาศจึงได้มีที่อาศัย   มันร้องอยู่ท่ามกลางกิ่งไม้  

13 From your lofty abode you water the mountains; the earth is satisfied with the fruit of your work.

13 พระองค์ทรงรดภูเขาจากที่ประทับอันสูงของพระองค์  แผ่นดินโลกก็อิ่มด้วยผลพระราชกิจของพระองค์  

14 You cause the grass to grow for the livestock and plants for man to cultivate, that he may bring forth food from the earth

14 พระองค์ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตว์เลี้ยง  และผัก  ให้มนุษย์ได้ดูแล  เพื่อเขาจะทำให้เกิดอาหารจากแผ่นดิน  

15 and wine to gladden the heart of man, oil to make his face shine and bread to strengthen man's heart.

15 และเหล้าองุ่น  ซึ่งให้ใจมนุษย์ยินดี    น้ำมัน  เพื่อทำให้หน้าของเขาทอแสง   และขนมปัง  ซึ่งเสริมกำลังใจมนุษย์  

16 The trees of the LORD are watered abundantly, the cedars of Lebanon that he planted.

16 บรรดาต้นไม้ของพระเจ้าได้อิ่มหนำ   คือต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอน   ซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้  

17 In them the birds build their nests;  the stork has her home in the fir trees.

17 นกสร้างรังของมันอยู่ในนั้น   ส่วนนกยางนั้น  ต้นสนสามใบ   เป็นบ้านของมัน  

18 The high mountains are for the wild goats; the rocks are a refuge for the rock badgers.

18 ภูเขาสูงนั้นเป็นของเลียงผา   หินเป็นที่ลี้ภัยของตัวกระจงผา  

19 He made the moon to mark the seasons; the sun knows its time for setting.

19 พระองค์ทรงจัดตั้งดวงจันทร์ให้กำหนดฤดู   ดวงอาทิตย์รู้จักเวลาตกของมัน  

20 You make darkness, and it is night, when all the beasts of the forest creep about.

20 พระองค์ทรงให้เกิดความมืดและเป็นกลางคืน   เป็นสัตว์ของป่าไม้คลานออกมา  

21 The young lions roar for their prey, seeking their food from God.

21 สิงห์หนุ่มคำรามหาเหยื่อของมัน  และแสวงหาอาหารของมันจากพระเจ้า  

22 When the sun rises, they steal away and lie down in their dens.

22 เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ไปเสีย   ไปนอนอยู่ในที่ของมัน  

23 Man goes out to his work and to his labor until the evening.

23 มนุษย์ก็ออกไปทำงานของเขา   ไปทำภารกิจของเขาจนเวลาเย็น  

24 O LORD, how manifold are your works!

In wisdom have you made them all; the earth is full of your creatures.

24 ข้าแต่พระเจ้า  พระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆ   พระองค์ทรงสร้างการงานนั้นทั้งสิ้นด้วยพระปัญญา   แผ่นดินโลกมีสิ่งที่ทรงสร้างเต็มหมด  

25 Here is the sea, great and wide, which teems with creatures innumerable, living things both small and great.

25 ทะเลอยู่ข้างโน้น  ทั้งใหญ่และกว้าง   ซึ่งในนั้นมีสิ่งเคลื่อนไหวนับไม่ถ้วน   คือสัตว์ที่มีชีวิตทั้งเล็กและใหญ่  

26 There go the ships, and Leviathan, which you formed to play in it.

26 กำปั่นแล่นไปโน่นแน่ะ และ เลวีอาธานที่พระองค์ สร้างไว้ให้เล่นในนั้น  

27 These all look to You, to give them their food in due season.

27 สิ่งเหล่านี้แหงนหาพระองค์   เพื่อให้พระองค์ประทานอาหารแก่มันตามเวลา  

28 When You give it to them, they gather it up; when You open your hand, they are filled with good things.

28 เมื่อพระองค์ประทานให้  มันก็เก็บไป  เมื่อพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออก   มันก็อิ่มหนำด้วยของดี  

29 When you hide your face, they are dismayed; when you take away their breath, they die and return to their dust.

29 เมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์เสีย   มันทั้งหลายก็ลำบากใจ  เมื่อพระองค์ทรงเอาลมหายใจมันไปเสีย   มันก็ตาย  และกลับเป็นผงคลี  

30 When you send forth your Spirit, they are created, and you renew the face of the ground.

30 เมื่อพระองค์ทรงส่งวิญญาณของพระองค์ออกไป  มัน ก็ถูกสร้างขึ้นมา  
และพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่  

31 May the glory of the LORD endure forever; may the LORD rejoice in His works,

31 ขอพระสิริของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิตย์   ขอพระเจ้าทรงเปรมปรีดิ์ในบรรดา   พระราชกิจของพระองค์  

32 who looks on the earth and it trembles, who touches the mountains and they smoke!

32 ผู้ทรงทอดพระเนตรโลก  มันก็สั่นสะท้าน   ผู้ทรงแตะต้องภูเขา  มันก็มีควันขึ้นมา  

He is life and all creation is held together by the power of Christ

พระองค์ทรงเป็นชีวิต และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดจะอยู่ใต้ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์

John ยอห์น 14:6 6 Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.

6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า   “ข้าพระองค์เป็นทางนั้น   เป็นความจริงและเป็นชีวิต   ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางข้าพระองค์

Colossians โคโลสี 1:1717 And He is before all things, and in him all things hold together.

17 พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง   และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์

Even those who reject God receive their sustenance from Him:

แม้ผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าได้รับการสนับสนุนค้ำจุนจากพระองค์

Matthew มัทธิว 5:4545 so that you may be sons of your Father who is in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.

45 ทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์   เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์   ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน   และให้ฝนตก   แก่คนชอบธรรมและคนอธรรม

To think that man can live without God is to suppose a sunflower can continue to live without light or a rose without water.
ที่จะคิดว่าคนสามารถอยู่ได้โดยปราศจากพระเจ้า คือการสมมุติว่าดอกทานตะวันยังคงสามารถ อยู่ได้โดยปราศจากแสงสว่าง  หรือกุหลาบปราศจากน้ำหล่อเลี้ยง

As the Savior, God gives eternal life to those who believe.

ในฐานะที่เป็นพระ ผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าทรงประทานชีวิต นิรันดร์แก่เหล่าคนที่เชื่อ

In Christ is life, which is the light of men

ในพระคริสต์มีชีวิตซึ่งเป็นความสว่างของมนุษย์

John ยอห์น 1:4 4 In Him was life, and the life was the light of men.

4 พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต   และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์

Jesus came that we may have life “and have it to the full”

พระเยซูเสด็จมาเพื่อเราจะมีชีวิต "และมีชีวิตเต็มบริบูรณ์"

John ยอห์น 10:10 10 The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly.

10 ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย   เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต   และจะได้อย่างครบบริบูรณ์

All who place their trust in Him are promised eternity with Him.

ทุกคนที่ ไว้วางใจในพระองค์ได้รับพระสัญญาชีวิตนิรันดร์ในพระองค์

John ยอห์น 3:15-1615 that whoever believes in him may have eternal life.

15 เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์”  

16 “For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.

16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก   จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์   เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์

For man to live—truly live—he must know Christ.

เพราะคนที่จะมีชีวิต—อยู่อย่างแท้จริง--เขาจะต้องรู้จักพระคริสต์


www.gotquestions.org/Thai     

 

Live Without God

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top