Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, March 17, 2016

 

Day 22: Why Pray?

วันที่ 22: ทำไมต้องอธิษฐาน

By God Life

โดยชีวิตในพระเจ้า

Part 22 from the series New Believer's Guide

ตอนที่ 22 จากชุดคู่มือผู้เชื่อใหม่

What is the point of prayer?

อะไรคือจุดมุ่งหมายของการอธิษฐาน

Why take time out of your day to talk with God who you can’t see or necessarily hear out loud?

ทำไมคุณจึงหาช่วงเวลาพักเพื่อสนทนากับพระเจ้า ผู้ที่คุณไม่สามารถมองเห็น หรือจำเป็นต้องได้ยินเสียง

The main reason we pray is because it’s what God wants.

เหตุผลหลักที่เราอธิษฐานเป็นเพราะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์

Why does God want you to call out to Him?

ทำไมพระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณร้องทูลต่อพระองค์

Think of the relationship between a father and son.

คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและบุตรชาย

A good father wants his son to come to him with his feelings and needs; it is his desire to provide for his son and let him know he can be trusted.

พ่อที่ดีต้องการให้บุตรชายมาหาเขาด้วยอารมณ์และความต้องการ  มันเป็นความปรารถนาที่อยากพบบุตรชายของตน และให้เขารู้ว่าพ่อเป็นผู้ที่เขาเชื่อถือได้

This is even truer of God!

ในพระเจ้านี่ก็เป็นจริงยิ่งกว่าอีก

Listen to what Jesus said about praying to God:

จงฟังสิ่งที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับการอธิษฐานต่อพระเจ้า :

Matthew มัทธิว 7:9-11 9 Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone?

9 ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตร   เมื่อเขาขอขนมปัง

10 Or if he asks for a fish, will give him a serpent?

10 หรือให้งูเมื่อบุตรขอปลา

11 If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him!

11 เหตุฉะนั้น   ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาป   ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน   ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด   พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์   จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์

Psalm บทเพลงสดุดี 6:9 9 The LORD has heard my plea; the LORD accepts my prayer.

9 พระเจ้าทรงสดับคำวิงวอนของข้า   พระองค์ทรงรับคำอธิษฐานของข้า  

Philippians ฟีลิปปี 4:6-7 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.

6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย   แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า   ด้วยการอธิษฐาน   การวิงวอน   กับการขอบพระคุณ

7 And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ   จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

Prayer Pleases God

พระเจ้าทรงพอพระทัยคำอธิษฐาน

Have you ever had a friend who wants to hear about your problems? Probably not.

คุณเคยมีเพื่อนสักคนที่อยากรับฟังปัญหาของคุณหรือไม่    อาจจะไม่

But it makes God happy when you talk to Him about your thoughts and needs, because it shows Him that you trust Him.

แตนั่นทำให้พระเจ้าทรงเป็นสุขเมื่อคุณสนทนากับพระองค์  เกี่ยวกับความคิด และความต้องการ ของคุณ   เพราะแสดงให้เห็นว่าคุณไว้วางใจพระองค์

Hebrews ฮีบรู11:6 6And without faith it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him.

6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว   จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย   เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น   ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่   และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์

Faith just means that you believe God is who He says He is in the Bible.

ความเชื่อ ก็หมายความว่าคุณเชื่อว่า  พระเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสว่าทรงเป็นในพระคัมภีร์

For example, you can ask God what to do in a certain situation and believe He will guide you

ตัวอย่างเช่น  คุณสามารถทูลถามพระเจ้าว่าจะต้องทำอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆ  และเชื่อว่า พระองค์จะทรงแนะนำคุณ

James ยากอบ 1:5 5 If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.

5 ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา   ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า   ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ   แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

Why don’t you take some time today to tell God a pressing need or thought that has been weighing you down?

ทำไมคุณไม่หาเวลาสักหน่อยในวันนี้ ที่จะทูลพระเจ้าว่าคุณมีความจำเป็นเร่งด่วน หรือมีเรื่องคิดหนักที่ทำให้คุณเป็นภาระ

Relying on your Heavenly Father will both please Him and build your faith as you see Him respond to your request.

การที่คุณพึ่งพิงพระบิดาในสวรรค์จะทำให้พระองค์ทรงโปรดและเพิ่มความเชื่อคุณให้เข้มแข็งเมื่อคุณเห็นพระองค์ทรงตอบคำร้องทูลขอนั้น

James ยากอบ 5:13 13 Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise.

13 มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ   จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน   มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ   จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญ

Take a Quiz

ทำแบบทดสอบ

1. When you are worried about something, what does the Bible say you should do?

1  เมื่อคุณกังวลใจบางสิ่งบางอย่าง  พระคัมภีร์สอนว่าคุณควรทำอย่างไร

2. How often do you pray about the needs in your life?

2. คุณมักจะอธิษฐานเกี่ยวกับความต้องการในชีวิตคุณบ่อยแค่ไหน

a) Often b) Sometimes c) Not often d) Never

) บ่อยครั้ง ข) บางครั้ง ค) ไม่บ่อย ง) ไม่เคย

Part 23: When to Pray

ตอนที่ 23: เมื่อไหร่จะอธิษฐาน

Day 23: When to Pray

วันที่ 23: เมื่อไหร่จะอธิษฐาน

By God Life

โดยชีวิตในพระเจ้า

Part 23 from the series New Believer's Guide

ตอนที่ 23 จากชุดคู่มือผู้เชื่อใหม่

Have you ever needed something really badly from the store and found it closed?

คุณเคยต้องการของบางสิ่งอย่างที่สุดจากร้านค้าและพบว่าร้านปิดแล้วบ้างไหม

It used to be that many stores were closed on Sundays.

เคยปรากฎว่าร้านค้าจำนวนมากปิดร้านในวันอาทิตย์

If you needed something, you would just have to wait until Monday to get it.

หากคุณ ต้องการบางสิ่ง   คุณก็จะต้องรอจนกระทั่งถึงวันจันทร์ที่จะได้รับมัน

God is not like that. His ears are always open to hear what you have to say.

พระเจ้าไม่ทรงเป็นแบบนั้น   พระกรรณของพระองค์เปิดรับฟังคำที่คุณทูลเสมอ

Psalm บทเพลงสดุดี 121:3-4 3 He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber;  4 indeed, he who watches over Israel  will neither slumber nor sleep.

3 พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เท้าของท่านลื่นไถล พระองค์ผู้ทรงพิทักษ์รักษาท่านจะไม่เคลิ้มไป4 แน่ทีเดียว พระองค์ผู้ทรงพิทักษ์รักษาอิสราเอลจะไม่เคลิ้มหรือหลับไป

You can know that you can come to God at any time and have His full attention.                    คุณจะรู้ว่าคุณสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าในเวลาใดก็ได้ และพระองค์ทรงเอาใจใส่คุณเต็มที่

And your prayers don’t have to be especially long.

และ คำอธิษฐานของคุณไม่ต้องยาวเป็นพิเศษ

You can shoot up an "arrow" prayer to God anytime: "God I need your peace," or "Please comfort me right now." He loves you that much.

คุณจะอธิษฐานแบบยิง "ลูกศร " ตรงถึงพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้  " พระเจ้าข้า  ลูกต้องการสันติสุขจากพระองค์”  “โปรดทรงปลอบโยนลูกด้วยตอนนี้ " " พระเจ้าทรงรักคุณมาก

Colossians โคโลสี 4:2 2Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful.                         2 จงอุทิศตนในการอธิษฐาน จงเฝ้าระวังและมีใจขอบพระคุณ

Isaiah อิสยาห์ 65:24 Before they call I will answer; while they are still speaking I will hear 24 ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ ขณะที่เขาพูดอยู่ เราจะฟัง                                                       You Can Talk to God Anytime!                                                                                                 คุณสามารถสนทนากับพระเจ้าเวลาใดก็ได้

But how much should you pray?

แต่คุณควรอธิษฐานกี่มากน้อยล่ะ

Should you pray every hour on the hour or just once a week?

คุณควรอธิษฐานทุกชั่วโมง ทุกชั่วโมง หรือเพียงแค่ สัปดาห์ละครั้ง

The Bible does not give a specific amount to pray.

พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวเฉพาะเจาะจงเรื่องปริมาณเวลาที่อธิษฐาน

Instead, it tells us to pray continually.

แต่ พระคัมภีร์สอนให้เราอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง

1 Thessalonians 1 เธสะโลนิกา 5:16-18 16Be joyful always; 17pray continually; 18give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus.                                                     16 จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ 17 จงอธิษฐานอยู่เสมอ 18 จงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์

Does this mean you can’t ever sleep? No, no:                                                                             หมายความว่าคุณจะไม่หลับไม่นอนเลยหรือ ไม่ใช่เลย:

Think of prayer like water. Health experts tell us to drink water continually.

คิดถึงว่าการอธิษฐานเหมือนน้ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ บอกให้เรา ดื่มน้ำ อย่างสม่ำเสมอ

This doesn’t mean you have to drink water at all moments of the day; the point is to stay hydrated by frequently drinking water.

นี้ไม่ได้ หมายความว่าคุณต้องดื่มน้ำทุกวินาทีตลอดวัน ; ประเด็นคืออยู่มีน้ำมีนวลโดยการดื่มน้ำบ่อย ๆ

It’s the same with prayer. You can keep spiritually hydrated by communicating with God throughout the day, telling Him your needs, asking him for guidance, and thanking Him for all of His many blessings.

ก็เหมือนกับการอธิษฐาน คุณสามารถรักษาจิตวิญญาณให้ชุ่มชื่นเสมอ โดยการสื่อสารกับพระเจ้าตลอดทั้งวัน  ทูลความต้องการของคุณ ทูลขอคำแนะนำจากพระองค์ และขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรมากมาย

You can talk to Him at work, while you drive in the car, even when you are talking with other people!

คุณสามารถสนทนากับพระองค์ในที่ทำงาน ในขณะที่คุณขับรถ  แม้เมื่อคุณกำลังพูดคุยกับคน อื่น

Practice close communication with God today and see the difference that it makes.

หมั่นสนทนาใกล้ชิดกับพระเจ้าวันนี้และคุณจะเห็นผลที่เกิดขึ้นแตกต่าง

Psalm สดุดี 55:17 Evening, morning and noon I cry out in distress, and he hears my voice.   ยามเย็น ยามเช้า และยามเที่ยง ข้าพเจ้าร้องทูลด้วยความทุกข์ลำเค็ญ  และพระองค์ทรงได้ยินเสียงของข้าพเจ้า

Take a Quiz                                                                                                                                 ทำแบบทดสอบ

1. What changes can you make to increase the amount of time you spend praying to God?

1  คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร  ในการที่คุณเพิ่มเวลามากขึ้นที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้า

2. How much time are you spending each day in prayer with God?

2 คุณใช้เวลามากน้อยท่าไหร่แต่ละวันในการอธิษฐานต่อพระเจ้า

a) Little or none b) 5 minutes or less c) more than 10 minutes

) เล็กน้อย หรือไม่มี  ข) 5 นาทีหรือน้อยกว่า  ค) เกินกว่า 10 นาที

Part 24: Where to Pray

ตอนที่ 24: อธิษฐานที่ไหน

Day 24: Where to Pray

วันที่ 24: อธิษฐานที่ไหน

By God Life

โดยชีวิตในพระเจ้า

Part 24 from the series New Believer's Guide

ตอนที่ 24 จากชุดคู่มือผู้เชื่อใหม่

Prayer can happen anytime, anywhere.

การอธิษฐานสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่  ที่ไหนก็ได้

Have you ever had a cell phone conversation cut off because you lost your signal?

คุณเคยสนทนาทางโทรศัพท์มือถือแล้วขาดไป เพราะสัญญาณของคุณหายไปหรือไม่

That will never happen with prayer, because God’s Spirit is everywhere and even lives inside of you!

นั่นจะไม่เกิดขึ้นในการอธิษฐาน  เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ทุกแห่ง และแม้กระทั่งภายในชีวิตคุณ !

2 Chronicles  2พงศาวดาร 16:9 9 For the eyes of the LORD run to and fro throughout the whole earth, to give strong support to those whose heart is blameless toward Him. You have done foolishly in this, for from now on you will have wars.”

9 เพราะว่าพระเนตรของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น   เพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์   ในเรื่องนี้ท่านได้กระทำการอย่างโง่เขลา   เพราะตั้งแต่นี้ไปท่านจะมีการศึกสงคราม”

So wherever you are—whether it’s the grocery store, your room, or your job—God always hears you.

ดังนั้นไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน   ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำ  ที่ห้องพักของคุณ   หรือที่ทำงานของคุณ พระเจ้าทรงได้ยินคุณเสมอ

Proverbs สุภาษิต 15:29 29 Because they hated knowledge and did not choose the fear of the LORD,

29 เพราะว่าเขาเกลียดความรู้  และไม่เลือกเอาความยำเกรงพระเจ้า  

Ephesians เอเฟซัส 6:18 18 praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints,

18 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง   จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา   ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง   จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน

Jesus knew this better than anyone else.

พระเยซูทรงทราบเรื่องนี้ดีกว่าคนอื่น

John ยอห์น 11:42 42 I knew that you always hear me, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent Me.”

42 ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ   แต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่   เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา”

As a Christian, you have the same assurance as Jesus to know that God hears your every prayer.

คุณเป็นคริสเตียน คุณมีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูทรงรู้ว่าพระเจ้าทรงฟังทุกคำอธิษฐานของคุณ

This is a great source of comfort, as God is never more than a prayer away.

นี้เป็นแหล่งพำนักสุขสบายที่สุด  เพราะพระเจ้าไม่ทรงเลิกฟังคำอธิษฐานเลย

He is ready to hear you at all times, but sometimes to hear clearly from Him, you have to go somewhere without distraction.

พระองค์ทรงพร้อมที่จะรับฟังคุณตลอดเวลา   แต่บางครั้งเพื่อจะได้ยินอย่างชัดเจนจากพระองค์  คุณต้องอยู่ที่บางแห่งโดยไม่มีอะไรรบกวนใจ

Have you ever tried to have an important conversation with a friend in a very loud restaurant? Not easy.

คุณเคยพยายามที่จะสนทนาเรื่องสำคัญกับเพื่อนในร้านอาหารที่เสียงดังมากไหม ไม่ใช่เรื่องง่าย

Just the same, often we need to find a quiet place to pray and connect with God.

เช่นเดียวกัน บ่อยครั้งที่เราจำเป็นต้องหาสถานที่เงียบสงบ ที่จะอธิษฐาน และติดต่อกับพระเจ้า

Listen to what Jesus did:

จงฟังสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ :

Mark มาระโก 1:35 35 ESV: And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there He prayed.

35 ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว  และทรงอธิษฐานที่นั่น

Do you have a special place you can meet with God?

คุณมีสถานที่เฉพาะที่คุณสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าไหม

If not, find a place to get away from the noise of your life and spend time there with God today.

ถ้าไม่มี  จงหาสถานที่ห่างจากเสียงดังรบกวนชีวิตของคุณ และจงใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าที่นั่นวันนี้

You will feel refreshed and find it easier to connect with God.

คุณจะรู้สึกสดชื่นและพบว่ามันสะดวกขึ้นในการสื่อสารกับพระเจ้า

Luke ลูกา 6:12 12 In these days He went out to the mountain to pray, and all night He continued in prayer to God.

12 คราวนั้นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน  และได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่ง

Take a Quiz

ทำแบบทดสอบ

1. Do you have a quiet place you can go to be alone with God?

1 คุณมีสถานที่เงียบสงบที่คุณสามารถไปเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยลำพังหรือไม่

2. How often do you take time out to spend quality time with God alone daily?

2 คุณหาเวลาหยุดพักเพื่อสนทนากับพระเจ้าตามลำพังทุกวันบ่อยไหม

a) More than an hour b) 30 minutes c) 15 minutes d) Never

) มากกว่าชั่วโมง   ข) 30 นาที   ค) 15 นาที  ง) ไม่เคย

Part 25: How to Pray

ตอนที่ 25: อธิษฐานอย่างไร

 

New Believers Guide 22, 23, abd 24

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top