Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, June 11, 2016

 

worship Holy Spirit

นมัสการพระวิญญาณบริสุทธิ์


Should we worship the Holy Spirit? Is it biblical to worship any of the three members of the Trinity?

ราควรนมัสการพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม  การนมัสการพระภาคใดในสามพระภาคของตรีเอานุภาพเป็นไปตามพระคัมภีร์ไหม


Question: "Should we worship the Holy Spirit?"
คำถาม: "เราควรนมัสการพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม"

Answer: We know that only God should be worshipped.

คำตอบ: เรารู้ว่าควรนมัสการพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น

Only God demands worship, and only God deserves worship.

พระเจ้าเท่านั้นที่ประสงค์ให้เรานมัสการ  และพระเจ้าเท่านั้นที่สมควรแก่การนมัสการ

The question of whether we should worship the Holy Spirit is answered simply by determining whether the Spirit is God.

คำถามที่ว่าเราควรนมัสการพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่   สามารถตอบได้ง่ายๆโดยการพิจารณาว่าพระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้าหรือเปล่า

Contrary to the ideas of some cults, the Holy Spirit is not merely a “force,” but a personality.

ตรงข้ามกับกับหลักความคิดของบางลัทธิ   พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ทรงเป็นเพียง "พลังอำนาจ" แต่ทรงมีพระลักษณะบุคคล

He is referred to in personal terms

ทรงถูกอ้างถึงในความหมายเชิงบุคคล


John ยอห์น15:26 26“But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me.

26แต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลาย   คือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว   พระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เรา

John ยอห์น16:7-8, 13-14

7Nevertheless, I tell you the truth: it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send Him to you.

7อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย   คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน   เพราะถ้าเราไม่ไป   องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน   แต่ถ้าเราไปแล้ว   เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน

8And when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment:

8เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว   พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิด   ความชอบธรรม   และการพิพากษา

13When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak, and He will declare to you the things that are to come.

13เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว   พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล   เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ   แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน   และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

14He will glorify Me, for He will take what is mine and declare it to you.

14พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ   เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย

He acts as a Being with personality would act—He speaks

ทรงกระทำกิจในสภาพบุคคลที่ทรงกระทำได้ -พระองค์ตรัสได้

1 Timothy 1 ทิโมธี 4:1 1Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons,

1พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า   ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ   โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง   และฟังคำสอนของพวกผีปีศาจ

He loves

พระองค์ทรงรัก

Romans โรม 15:30 30I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God on my behalf,

30พี่น้องทั้งหลาย   โดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรา   และโดยความรักของพระวิญญาณ   ข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้า

He teaches

พระองค์ทรงสอน

John ยอห์น 14:26 26But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.

26แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น   จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง   และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว

He intercedes

ทรงอธิษฐานให้ผู้อื่นได้

Romansโรม 8:26 26Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words.

26ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย   เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา นเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ
The Holy Spirit possesses the nature of deity—He shares the attributes of God.

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสภาพเป็นพระเจ้า- ทรงร่วมในพระลักษณะของพระเจ้า

He is neither angelic nor human in essence.

ไม่ได้ทรงเป็นทูตสวรรค์ และไม่ใช่เป็นมนุษย์โดยแก่นแท้

He is eternal

ทรงเป็นนิรันดร์

Hebrews ฮีบรู 9:14 14how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God.

14พระโลหิตของพระเยซูคริสต์   ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ   ก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใด   เพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย   หันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่  

He is everywhere present

ทรงประทับทุกหนแห่ง

Psalm เพลงสดุดี139:7-10 7Where shall I go from your Spirit?  Or where shall I flee from your presence?

7ข้าพระองค์จะไปไหน ให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้   หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักตร์ของพระองค์  

8If I ascend to heaven, you are there!  If I make my bed in Sheol, you are there!

8ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์   พระองค์ทรงสถิตที่นั่น   ถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนผู้ตาย พระองค์ทรงสถิตที่นั่น  

9If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea,

9ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณ   และอาศัยอยู่ที่ส่วนของทะเลไกลโพ้น  

10even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me.

10แม้ถึงที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์จะนำข้าพระองค์   และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้  

The Spirit is omniscient, i.e., He knows “all things, even the deep things of God”

พระวิญญาณทรงรอบรู้  นั่นคือ ทรงรู้ "ทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่ล้ำลึกของพระเจ้า"

1 Corinthians 1โครินธ์ 2:10-11 10these things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God.

10พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ   เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า

11For who knows a person's thoughts except the spirit of that person, which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God.

11อันความคิดของมนุษย์นั้น   ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้   เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใด   พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้   เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น

He taught the apostles “all things”

ทรงสอน "ทุกสิ่ง" แก่อัครสาวก

John ยอห์น14:26 26But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.

26แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว

He was involved in the creation process

ทรงมีส่วนร่วมในกระบวนการทรงสร้าง

Genesis ปฐมกาล 1:2 2The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.

2แผ่นดินก็ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าป กอยู่เหนือน้ำนั้น  

The Holy Spirit is spoken of in intimate association with both the Father and the Son

มีการกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทั้งพระบิดาและพระบุตร

Matthew มัทธิว 28:19 19Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,

19เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ   ให้เป็นสาวกของเรา   ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา   พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

John ยอห์น 14:16 16And I will ask the Father, and he will give you another Helper, to be with you forever,

16เราจะทูลขอพระบิดา   และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน   เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป

As a Person, He can be lied to

ทรงสภาพบุคคล  และทรงถูกกล่าวมุสาได้

Acts กิจการ 5:3-4 3But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land?

3ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย  เหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์  และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้

4While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to men but to God.”

4เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือ  เมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้ามิใช่หรือ   มีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่า   เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า”

He can be grieved

ทรงสามารถเศร้าเสียใจ

Ephesians เอเฟซัส 4:30 30And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.

30และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย   เพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้   เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด

Furthermore, some passages in the Old Testament that are attributed to God are applied to the Spirit in the New Testament

นอกจากนี้  พระธรรมบางตอนในพันธสัญญาเดิมที่ได้บรรยายพระลักษณะของพระเจ้า จะถูกนำมาใช้กับพระวิญญาณในพันธสัญญาใหม่

Isaiah อิสยาห์ 6:9 9And he said, “Go, and say to this people:“‘Keep on hearing, but do not understand; keep on seeing, but do not perceive.’

9และพระองค์ตรัสว่า “ไปเถอะและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่า   'ฟังแล้วฟังเล่า   แต่อย่าเข้าใจ   ดูแล้วดูเล่า แต่อย่ามองเห็น'  

Acts กิจการ 28:25-26 25And disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement: “The Holy Spirit was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet:

25เขาไม่เห็นพ้องกัน  จึงลาไป  เมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่า   “พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย  โดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะถูกต้องดีแล้วว่า  

26“‘Go to this people, and say, You will indeed hear but never understand, and you

will indeed see but never perceive.

26จงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่า   พวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริง   แต่จะไม่เข้าใจ   จะดูก็จริง แต่จะไม่สังเกต   

Exodus อพยพ 16:7 7and in the morning you shall see the glory of the LORD, because he has heard your grumbling against the LORD. For what are we, that you grumble against us?”

7ในเวลาเช้าพวกท่านจะได้เห็นพระสิริแห่งพระเจ้า   เพราะคำบ่นต่อว่าของพวกท่านต่อพระเจ้าทราบถึงพระองค์แล้ว   เราทั้งสองเป็นผู้ใดเล่า   พวกท่านจึงมาบ่นต่อว่าเรา”  

Hebrews ฮีบรู 3:7-9 7Therefore, as the Holy Spirit says, “Today, if you hear His voice,

7เหตุฉะนั้น   ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่า  วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์  

8do not harden your hearts as in the rebellion, on the day of testing in the wilderness,

8อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกบฏนั้น    เหมือนอย่างในวันที่ทดลองในถิ่นทุรกันดาร  

9where your fathers put me to the test and saw my works

9ซึ่งบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์   ถึงแม้ว่าเขาเห็นการกระทำของเราตลอดสี่สิบปี  
A divine Person is worthy of worship. God is “worthy of praise”

บุคคลที่ได้เสด็จจากสวรรค์สมควรแก่การเคารพบูชา   พระเจ้าทรง "สมควรแก่การสรร

เสริญ"

Psalm เพลงสดุดี 18:3 3I call upon the LORD, who is worthy to be praised, and I

am saved from my enemies.

3ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ทรง สมควรแก่การสรรเสริญ  และข้าพระองค์ได้ รับการช่วยให้พ้นจากศัตรูของข้าพระองค์  

God is great “most worthy of praise”

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ "สมควรแก่การสรรเสริญมากที่สุด"

Psalm เพลงสดุดี 48:1 1Great is the LORD and greatly to be praised in the city of our God!  His holy mountain,

1พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง   ในนครแห่งพระเจ้าของเรา  

We are commanded to worship God

เราได้รับพระบัญชาให้นมัสการพระเจ้า

Matthew มัทธิว 4:10 10Then Jesus said to him, “Be gone, Satan! For it is written,

“‘You shall worship the Lord your God and Him only shall you serve.’”

10พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “อ้ายซาตาน   จงไปเสียให้พ้น   เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า     จงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน   และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว”  

Revelation วิวรณ์19:10 10Then I fell down at his feet to worship him, but he said to me, “You must not do that! I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God.” For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

10แล้วข้าพเจ้าได้ทรุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่าน   แต่ท่านได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่าเลย   ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนกับท่าน   และพวกพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซู   จงนมัสการพระเจ้าเถิด”   เพราะว่าคำพยานกล่าวถึงพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะ

Revelation วิวรณ์ 22:9 9but he said to me, “You must not do that! I am a fellow servant with you and your brothers the prophets, and with those who keep the words of this book. Worship God.”

9แต่ท่านห้ามข้าพเจ้าว่า “อย่าเลย  ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เช่นเดียวกับท่านและพวกพี่น้องของท่าน  ซึ่งเป็นพวกผู้เผยพระวจนะ  และพวกที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้   ท่านจงนมัสการพระเจ้าเถิด”  

If, then, the Spirit is deity, the third Person of our triune God, He is worthy of worship.

แล้วถ้าพระวิญญาณทรงสภาพเป็นพระเจ้า  พระภาคที่สามของตรีเอกานุภาพ  พระองค์ทรงสมควรแก่การนมัสการ

Philippians ฟีลิปปี 3:3 3For we are the real circumcision, who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh—

3เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุหนัตแท้   เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ   และอวดพระเยซูคริสต์   และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนัง

This tells us that true believers, those whose hearts have been circumcised, worship God by the Spirit and glory and rejoice in Christ.

สิ่งนี้บอกเราว่าผู้เชื่อที่แท้จริง  บรรดาผู้ที่มีจิตใจได้รับการชำระล้างแล้ว  นมัสการพระเจ้าโดยพระวิญญาณและสง่าราศี   และชื่นชมยินดีในพระคริสต์

Here is a beautiful picture of worship of all three members of the Godhead.
นี่คือภาพที่สวยงามของการนมัสการทั้งสามพระภาคของตรีเอกานุภาพ
How do we worship the Holy Spirit?

เราจะนมัสการพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร

The same way we worship the Father and the Son. Christian worship is spiritual, flowing from the inward workings of the Holy Spirit to which we respond by offering our lives to Him

เช่นเดียวกับที่เรานมัสการพระบิดาและพระบุตร  คริสเตียนนมัสการด้วยจิตวิญญาณ   ไหลจากการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำกิจภายในเรา  ที่เราตอบสนองโดยมอบถวายชีวิตของเราแด่พระองค์

Romans โรม 12:1 1I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.

1พี่น้องทั้งหลาย   ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า   ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์   เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า   ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

We worship the Spirit by obedience to His commands.

เรานมัสการพระวิญญาณโดยการเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์

Referring to Christ, the Apostle John explains

อัครสาวกยอห์นอธิบาย โดยกล่าวอ้างถึงพระคริสต์

1 John 1 ยอห์น 3:24 24Whoever keeps His commandments abides in Him, and He in them. And by this we know that He abides in us, by the Spirit whom He has given us.

24และทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์   และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั้น   เหตุฉะนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณ   ซึ่งพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เรา


We see here the link between obeying Christ and the Holy Spirit who dwells within us, convicting us of all things—especially our need to worship by obedience—and empowering us to worship.
ที่นี่เราเห็นการเชื่อมโยงระหว่างการเชื่อฟังพระคริสต์   และพระวิญญาณบริสุทธิ์  ผู้ที่ทรงประทับอยู่ภายในตัวเรา   ทรงพิสูจน์เราว่าผิดทุกสิ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นที่เราต้องนมัสการโดยการเชื่อฟัง—และทรงให้อำนาจเราเพื่อนมัสการ
Worship is itself a function of the Spirit.

การนมัสการเองเป็นการทำงานของพระวิญญาณ

John ยอห์น 4:24 24God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.”

24พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ   และผู้ที่นมัสการพระองค์   ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

Those who are spiritual are those who are indwelt by the Spirit who testifies to us that we belong to Him

บรรดาผู้อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ   เป็นผู้ที่พระวิญญาณได้ทรงประทับภายใน  โดยทรงเป็นพยานแก่เราว่า  เราเป็นของพระองค์

Romans โรม 8:16 16The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God,

16พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่า   เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า

His presence in our hearts enables us to return worship to Him in the Spirit.

การทรงประทับภายในจิตใจของเรา   ช่วยให้เราสามารถกลับมานมัสการพระองค์ในพระวิญญาณ

We are in Him as He is in us, just as Christ is in the Father and the Father is in us through the Spirit.

เราอยู่ในพระองค์ เพราะทรงประทับในเรา  เช่นเดียวกับพระคริสต์ทรงอยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงอยู่ในเราโดยทางพระวิญญาณ

John ยอห์น 14:20 20In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you.

20ในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดา   และท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่าน

John ยอห์น 17:21 21that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me.

21เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   ดังที่พระองค์   คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์   และข้าพระองค์ในพระองค์   เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์   และกับข้าพระองค์ด้วย   เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา

www.gotquestions.org/Thai

Worship Holy Spirit

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top