Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, June 19, 2016

 

Holy Spirit gender

เพศ  พระวิญญาณบริสุทธิ์


Is the Holy Spirit a 'He,' 'She,' or 'It,' male, female, or neuter? Does the Holy Spirit have a gender?

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น 'เขา' 'เธอ' หรือ 'มัน' เพศชาย เพศหญิงหรือไร้เพศ  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีเพศหรือไม่


Question: "Is the Holy Spirit a "He," "She," or “It,” male, female, or neuter?"
คำถาม: "พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น" เขา "" เธอ "หรือ" มัน " เพศชาย เพศหญิงหรือไร้เพศ"

Answer: A common mistake made with regard to the Holy Spirit is referring to the Spirit as "it," something the Bible never does.

คำตอบ: ข้อผิดพลาดทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์  คือการเรียกพระวิญญาณว่า "มัน"  บางสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้ทำ

The Holy Spirit is a person.

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคล

He has the attributes of personhood, performs the actions of persons, and has personal relationships.

ทรงมีพระลักษณะความเป็นบุคคล   สำแดงการกระทำของบุคคล    และมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

He has insight

ทรงมีความเข้าใจ

1 Corinthians 1โครินธ์ 2:10-11 10these things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God.

10พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า

11For who knows a person's thoughts except the spirit of that person, which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God.

11อันความคิดของมนุษย์นั้น   ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเอง ฉันใด   พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้   เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น

He knows things, which requires an intellect

ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ซึ่งต้องการพระปัญญา

Romansโรม 8:27 27And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God.

27และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์   ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่า พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า

He has a will

ทรงมีพระประสงค์

1 Corinthians 1โครินธ์ 12:11 11All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as he wills.

11สิ่งสารพัดเหล่านี้   พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่ แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์

He convicts of sin

ทรงตัดสินโทษความบาป

John ยอห์น 16:8 8And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment:

8เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว   พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิด   ความชอบธรรม   และการพิพากษา

He performs miracles

ทรงสำแดงการอัศจรรย์

Acts กิจการ 8:39 39And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch saw him no more, and went on his way rejoicing.

39เมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไปเสีย   และขันทีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีก   จึงเดินทางต่อไปด้วยความพอใจ

He guides

ทรงแนะนำ

John ยอห์น 16:13 13When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak, and He will declare to you the things that are to come.

13เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความ จริงทั้งมวล   เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรง ได้ยิน   และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

He intercedes between persons

ทรงเข้าช่วยวิงวอนระหว่างบุคคล

Romans โรม 8:26 26Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.

26ในทำนองเดียวกัน   พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย   เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร   แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา   ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ

He is to be obeyed

ทรงต้องเป็นที่เชื่อฟัง

Acts กิจการ 10:19-20 19And while Peter was pondering the vision, the Spirit said to him, “Behold, three men are looking for you.

19เมื่อเปโตรตริตรองเรื่องนิมิตนั้น   พระวิญญาณก็ตรัสกับท่านว่า “ดูเถิด ชายสามคน มาหาเจ้า

20Rise and go down and accompany them without hesitation, for I have sent them.”

20จงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิด   อย่าลังเลใจเลย   เพราะว่าเราได้ใช้เขามา”

He can be lied to

ทรงถูกการมุสาได้

Acts กิจการ 5:3 3But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land?

3ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย   เหตุไฉนซาตาน จึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์   และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้

He can be resisted

ทรงถูกต่อต้านได้

Acts กิจการ 7:51 51“You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you.

51“โอ   คนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึง   ท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณ บริสุทธิ์อยู่เสมอ   บรรพบุรุษของท่านทำอย่างไร   ท่านก็ทำอย่างนั้นด้วย

He can be grieved

ทรงเสียพระทัยได้

Ephesians เอเฟซัส 4:30 30And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.

30และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย   เพราะโดยพระวิญญาณนั้น ท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้   เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด

He can be blasphemed

ทรงถูกสบประมาทได้

Matthew มัทธิว 12:31 31Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven.

31เพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า   ความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่าง จะโปรดยกให้มนุษย์ได้   เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยก ให้มนุษย์ไม่ได้

He can be insulted

ทรงถูกดูหมิ่นได้

Hebrews ฮีบรู 10:29. 29How much worse punishment, do you think, will be deserved by the one who has spurned the Son of God, and has profaned the blood of the covenant by which he was sanctified, and has outraged the Spirit of grace?

29ท่านทั้งหลายคิดดูซิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้า   และดูหมิ่นพระโลหิตแห่งพันธสัญญา   ซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งชั่วช้า   และขัดขืนพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณนั้น   ควรจะถูกลงโทษมากยิ่งกว่าคนเหล่านั้นสักเท่าใด

He relates to the apostles

ทรงสัมพันธ์กับเหล่าสาวก


Acts กิจการ 15:28 28For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements:

28เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นชอบ   ที่จะไม่วางภาระบนท่านทั้งหลาย   เว้นไว้แต่สิ่งเหล่านั้นที่จำเป็น

He relates to each member of the Trinity

ทรงสัมพันธ์กับทุกพระภาคของตรีเอกานุภาพ

John ยอห์น 16:14 14He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you.

14พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ   เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรา มาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย

Matthew มัทธิว 28:19 19Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,

19เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ   ให้เป็นสาวกของเรา   ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา   พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

2 Corinthians 2โครินธ์ 13:14 14The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

14ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า   ความรักแห่งพระเจ้า   และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์   จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด
The personhood of the Holy Spirit is presented without question in the Bible, but what about gender?

ความเป็นบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกแสดงให้เห็น  ปราศจากคำถามในพระคัมภีร์  แต่เกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นยังไง
Linguistically, it is clear that masculine theistic terminology dominates the Scriptures.

ตามหลักภาษาศาสตร์ ปรากฏชัดว่าศัพท์เฉพาะศาสนาที่เชื่อพระเจ้าองค์เดียว  ว่าทรงเป็นเพศชาย   มีอำนาจครอบงำในพระคัมภีร์

Throughout both testaments, references to God use masculine pronouns.

ตลอดพันธสัญญาทั้งสองฉบับ คำอ้างอิงถึงพระเจ้าใช้สรรพนามเพศชาย

Specific names for God (e.g., Yahweh, Elohim, Adonai, Kurios, Theos, etc.) are all in the masculine gender.

พระนามเฉพาะสำหรับพระเจ้า (เช่น ยาเวห์ อโลฮิม อโดนาย  คิวริออส  เทออส ฯลฯ ) ทั้งหมดเป็นเพศชาย

God is never given a feminine name, or referred to using feminine pronouns.

พระเจ้าไม่เคยทรงได้รับพระนามเป็นเพศหญิงหรือเรียกเป็นคำสรรพนามเพศหญิง

The Holy Spirit is referred to in the masculine throughout the New Testament, although the word for "spirit" by itself (pneuma) is actually gender-neutral.

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงถูกกล่าวถึงเป็นเพศชายตลอดพันธสัญญาใหม่    แม้แต่คำว่า "พระวิญญาณ" เอง (pneuma) แท้จริงเป็นเพศกลาง

The Hebrew word for "spirit" (ruach) is feminine in Genesis 1:2.

คำภาษาฮิบรู "พระวิญญาณ" (พระวิญญาณ) เป็นเพศหญิงในปฐมกาล 1: 2

But the gender of a word in Greek or Hebrew has nothing to do with gender identity.
แต่เพศของคำในภาษากรีกหรือภาษาฮิบรูไม่มีอะไรเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางเพศ
Theologically speaking, since the Holy Spirit is God, we can make some statements about Him from general statements about God.

พูดตามหลักศาสนศาสตร์  เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้า   เราสามารถใช้ประโยคเกี่ยวกับพระองค์  จากประโยคทั่วไปเกี่ยวกับพระเจ้า

God is spirit as opposed to physical or material.

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ   ตรงข้ามกับทางกายภาพหรือด้านวัตถุ

God is invisible and spirit (i.e., non-body) –

เราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าและพระวิญญาณ ได้(เช่น ไม่มีพระกาย) -

John ยอห์น 4:24 24God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.”

24พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ   และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณ

และความจริง”

Luke ลูกา 24:39 39See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me, and see. For a spirit does not have flesh and bones as you see that I have.”

39จงดูมือของเราและเท้าของเราว่าเป็นเราเอง   จงคลำตัวเราดู   เพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้น”

Romans โรม 1:20 20For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.

20ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว   สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น   คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์   ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่ พระองค์ได้ทรงสร้าง   ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย

Colossians โคโลสี 1:15 15He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.

15พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า   ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา   ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง

1 Timothy 1 ทิโมธี 1:17 17To the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen.

17พระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์   ผู้ทรงเป็นองค์อมตะ   ซึ่งมิได้ปรากฏพระองค์   ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียว สืบๆไปเป็นนิตย์   อาเมน  

This is why no material thing was ever to be used to represent God

นี่คือเหตุผลที่ไม่มีสิ่งวัสดุที่เคยถูกนำมาใช้เพื่อแทนองค์พระเจ้า

Exodus อพยพ 20:4 4“You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.

4“อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน   เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง   หรือในน้ำใต้แผ่นดิน

If gender is an attribute of the body, then a spirit does not have gender.

ถ้าเพศบอกคุณลักษณะของร่างกาย   แล้วพระวิญญาณก็ทรงไร้เพศ

God, in His essence, has no gender.
พระเจ้า โดยแก่นแท้ของพระองค์ ทรงไร้เพศ
Gender identifications of God in the Bible are not unanimous.

การระบุเพศของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไม่ใช่ไม่มีข้อโต้แย้ง


Many people think that the Bible presents God in exclusively male terms, but this is not the case.

คนมากมายคิดว่าพระคัมภีร์นำเสนอพระเจ้าในรูปเพศชายโดยเฉพาะ  แต่นี้ไม่ใช่ประเด็น

God is said to give birth in the book of Job and portrays Himself as a mother in Isaiah.

มีคนพูดว่าพระเจ้าทรงให้กำเนิดในพระธรรมโยบ   และแสดงภาพพระองค์เองเป็นแม่ในพระธรรมอิสยาห์

Jesus described the Father as being like a woman in search of a lost coin in Luke 15 and Himself as a "mother hen"

พระเยซูทรงบรรยายถึงพระบิดา   เหมือนพระองค์ทรงเป็น "แม่ไก่" ในเรื่องผู้หญิงที่ค้นหาเหรียญที่สูญหายไป  ในพระธรรมลูกาบทที่ 15

Matthew มัทธิว 23:37 37“O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it! How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you would not!

37“โอ   เยรูซาเล็มๆที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะ   และเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้า ถึงตาย   เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆ   เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน   แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ

Genesis ปฐมกาล 1:26-27 26Then God said, “Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.”

26แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา   ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์   ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน”

27So God created man in His own image, in the image of God He created him;

male and female He created them.

27พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์   ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น   พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น   และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง  

Thus, the image of God was male and female - not simply one or the other.

ดังนั้น พระฉายของพระเจ้าเป็นเพศชายและเพศหญิง - ไม่ใช่เพียงเพศเดียวหรือเพศอื่น

This is further confirmed in Genesis 5:2, which can be literally translated as "He created them male and female; when they were created, he blessed them and named them Adam."

นี่ได้ถูกยืนยันเพิ่มขึ้นในปฐมกาล 5: 2, ซึ่งสามารถแปลตามตัวอักษรว่า "ทรงสร้างพวกเขาเป็นเพศชายและเพศหญิง   เมื่อพวกเขาถูกสร้างขึ้น  ทรงอวยพรพวกเขาและตั้งชื่อเขาว่าอดัม"

The Hebrew term "adam" means "man" - the context showing whether it means "man" (as opposed to woman) or "mankind" (in the collective sense).

คำภาษาฮีบรูว่า "อดัม" หมายถึง "ผู้ชาย" - บริบทที่แสดงว่ามันหมายความว่า "ผู้ชาย" (ตรงข้ามกับผู้หญิง) หรือว่า "มนุษย์" (ในความหมายรวม)

Therefore, to whatever degree humanity is made in the image of God, gender is not an issue.
ดังนั้น ไม่ว่ายังไงก็ตาม มนุษย์เราถูกสร้างตามแบบพระฉายของพระเจ้า ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่เพศ
Masculine imagery in revelation is not without significance, however.

อย่างไรก็ตาม มโนภาพเป็นเพศชายในการแสดงให้เห็นความจริงไม่ใช่ว่าไม่สำคัญเลยA second time that God was specifically said to be revealed via a physical image was when Jesus was asked to show the Father to the disciples in John chapter 14.

ครั้งที่สองที่พระเจ้าทรงถูกกล่าวเจาะจงให้ทรงเปิดเผย   ผ่านทางภาพฝ่ายกาย  คือเมื่อพระเยซูทรงถูกขอให้สำแดงพระบิดาแก่เหล่าสาวก ในยอห์นบทที่ 14

He responds in verse 8 by saying, “The person who has seen me has seen the Father!"

ทรงตอบในข้อ 8 โดยตรัสว่า "บุคคลที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา"

Paul makes it clear that Jesus was the exact image of God in Colossians 1:15 calling Jesus "the image of the invisible God."

เปาโลกล่าวชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็นพระฉายที่แท้จริงของพระเจ้า  ในพระธรรมโคโลสี 1:15 เรียกพระเยซูว่า "พระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา"

This verse is couched in a section that demonstrates Christ's superiority over all creation.

ข้อพระคัมภีร์นี้ถูกแสดงออก   ตอนที่แสดงให้เห็นภาพว่า  พระคริสต์ทรงอยู่เหนือกว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมด

Most ancient religions believed in a pantheon - both gods and goddesses - that were worthy of worship.

ศาสนาเก่าแก่ส่วนใหญ่เชื่อในโบสถ์ใหญ่ของเทพเจ้าทั้งหลาย - ทั้งเทพเจ้าและเทพธิดา - ที่มีค่าควรแก่การบูชา

But one of Judeo-Christianity's distinctives is its belief in a supreme Creator. Masculine language better relates this relationship of creator to creation.

แต่หนึ่งในความโดดเด่นของศาสนาคริสต์-จูดิโอ  เป็นความเชื่อในพระผู้สร้างองค์สูงสุด เป็นการดีกว่าที่ใช้ภาษาเพศชายเชื่อมโยงความสัมพันธ์นี้    ของพระผู้สร้างกับสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง

As a man comes into a woman from without to make her pregnant, so God creates the universe from without rather than birthing it from within . . .

เมื่อผู้ชายเข้าหาผู้หญิงจากความว่างเปล่าเพื่อทำให้เธอตั้งครรภ์   ดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลจากความว่างเปล่า   แทนที่จะมีการกำเนิดจากภายใน . .

As a woman cannot impregnate herself, so the universe cannot create itself.

เพราะผู้หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้  ดังนั้นจักรวาลไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้

Paul echoes this idea in when he refers to the creation order as a template for church order.

เปาโลสะท้อนความคิดนี้เมื่อท่านพูดถึงระบบการทรงสร้าง  เป็นแม่แบบสำหรับระเบียบคริสตจักร
1 Timothy 1ทิโมธี 2:12-14 12I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man; rather, she is to remain quiet.

12ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชาย   แต่ให้เขานิ่งๆอยู่

13For Adam was formed first, then Eve;

13ด้วยว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดัมขึ้นก่อน   แล้วจึงถึงเอวา

14and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor.

14และอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง   แต่ผู้หญิงนั้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้กระทำบาป
In the end, whatever our theological explanation, the fact is that God used exclusively masculine terms to refer to Himself and almost exclusively masculine terminology even in metaphor.

ในตอนสุดท้าย  ไม่ว่าคำอธิบายด้านศาสนศาสตร์ของเราจะเป็นไง  ความจริงก็คือว่าพระเจ้าทรงใช้เพศชายโดยเฉพาะ เพื่อกล่าวถึงพระองค์เอง   และใช้คำศัพท์เฉพาะผู้ชายเกือบทั้งหมดแม้ในคำอุปมา

Through the Bible He taught us how to speak of Him, and it was in masculine relational terms.

ตลอดพระคัมภีร์ทรงสอนให้เรารู้ว่าจะพูดถึงพระองค์อย่างไร   และมันก็เป็นคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับเพศชาย
So, while the Holy Spirit is neither male nor female in His essence, He is properly referred to in the masculine by virtue of His relation to creation and biblical revelation.

ดังนั้นในขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงเป็นเพศชายหรือเพศหญิงโดยแก่นแท้ของพระองค์      พระองค์จะทรงถูกกล่าวถึงในรูปเพศชาย    โดยคุณค่าแห่งความสัมพันธ์ของพระองค์    ในการทรงสร้างและการเปิดเผยตามพระคัมภีร์

There is absolutely no biblical basis for viewing the Holy Spirit as the “female” member of the Trinity.

แน่นอนว่าไม่มีพื้นฐานในพระคัมภีร์ที่จะมองว่า   พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระภาค "เพศหญิง" ของตรีเอกานุภาพ

www.gotquestions.org/Thai

Holy Spirit Gender

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top