Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Friday, July 22, 2016

 

young salvation

ความรอด  อายุน้อย


How young can you be and ask Jesus to be your Savior? How young can a person be and genuinely receive salvation?

คุณมีอายุน้อยขนาดไหนที่จะทูลขอให้พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด    คนอายุน้อยขนาดไหนที่สามารถได้รับความรอดเที่ยงแท้


Question: "How young can you be and ask Jesus to be your Savior?"
คำถาม: “คุณมีอายุน้อยขนาดไหนที่จะทูลขอให้พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด”


Answer: There is definitely no age requirement for salvation.

คำตอบ: ไม่มีกำหนดอายุแน่นอนสำหรับการได้รับความรอด

Matthew มัทธิว 19:14 14but Jesus said, “Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven.”

14ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา   อย่าห้ามเขาเลย   เพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น”

Romans โรม 3:2323for all have sinned and fall short of the glory of God,

23เพราะว่าทุกคนทำบาป   และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

Romansโรม 5:8 8but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.

8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย   คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

Romans โรม 6:23 23For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย   แต่ของประทานจากพระเจ้าคือ ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

John ยอห์น 3:16 16“For God so loved the world, that He gave his only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life.

16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก   จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์   เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์

As soon as children are old enough to understand that they have sinned, that Jesus died to pay the penalty for their sins, and that they must place their faith in Jesus for salvation, then they are old enough to be saved.
ทันทีที่เด็กๆโตพอที่จะเข้าใจว่าพวกเขาได้ทำผิดบาป   เข้าใจว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อชดใช้แทนความผิดบาปของพวกเขา    และที่พวกเขาต้องเชื่อวางใจในพระเยซูเพื่อได้รับความรอด   แล้วพวกเขาก็โตพอที่จะได้รับความรอด

A child does not have to understand all the complex issues that are part of the doctrine of salvation.

เด็กไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกปัญหาที่ซับซ้อน ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักคำสอนเรื่องความรอด

It is important that parents make sure that their children understand the basic issues (as described above), but the promise of Acts 16:31 is equally true with regard to an adult or a child:

มันสำคัญที่พ่อแม่แน่ใจว่าลูกๆ ของเขาเข้าใจปัญหาพื้นฐาน (ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น) แต่พระสัญญาในพระธรรมกิจการ16:31 เป็นความจริงเท่าเทียมกันทั้งผู้ใหญ่

หรือเด็ก:

Acts กิจการ 16:31 31And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.”

31เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า   และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย”
Little children, whether born of believers or unbelievers, may be chosen of God, redeemed by the blood of Christ, and have the work of the Holy Spirit in their hearts, and so enter into heaven.

พวกเด็กเล็กๆ ไม่ว่าเป็นผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่หรือผู้ไม่เชื่อ  พระเจ้าอาจทรงเลือกพวกเขามา  ทรงไถ่โดยพระโลหิตของพระคริสต์    และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำกิจในจิตใจพวกเขาและดังนั้นพวกเขาก็เข้าสู่สวรรค์

At what point in their lives they come to a realization of these things will vary from child to child.

พวกเขาสำนึกสิ่งเหล่านี้ได้ในระดับไหนในชีวิตของพวกเขา   จะผันแปรไปตามสภาพเด็กคนนี้คนนั้น

Some young children have especially tender hearts and, upon hearing that Jesus died for them, are immediately aware of their sinful natures and are compelled to respond.

เด็กหนุ่มสาวบางคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นพิเศษ   เมื่อได้ยินว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์แทนพวกเขา    ทันใดนั้นก็ตระหนักถึงธรรมชาติบาปของพวกเขาเอง   และได้รับแรงดลใจให้ตอบรับ

Others of more sanguine personalities may not come to this awareness until they are much older.

คนอื่น ๆ ที่มีบุคลิกลักษณะร่าเริงมากกว่า  อาจไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้  จนกระทั่งพวกเขาอายุมากขึ้น

Only the Lord knows the thoughts of the heart, and we trust Him according to His perfect will and timing.

พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ความคิดในจิตใจ   และเราวางใจในพระองค์ตามพระประสงค์ที่เวลากำหนดครบบริบูรณ์

Luke ลูกา 19:10 10For the Son of Man came to seek and to save the lost.”

10เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด”

www.gotquestions.rog/Thai


beatitudes

ความสุขอย่างยิ่ง


What are the beatitudes? What is the meaning of all the 'blessed be' statements at the beginning of the Sermon on the Mount?

อะไรคือความสุขอย่างยิ่ง  อะไรคือความหมายของคำตรัส 'ความสุขมีแด่” ทั้งหมด ในการเริ่มต้นของคำเทศนาบนภูเขา


Question: "What are the beatitudes?"
คำถาม: "อะไรคือความสุขอย่างยิ่ง "


Answer:  The beatitudes are the eight declarations of blessedness spoken by Jesus at the beginning of the Sermon on the Mount.

คำตอบ : ความสุขอย่างยิ่งเป็นคำประกาศอวยพรความสุขแปดประการโดยพระเยซู  ที่ทรงเริ่มต้นเทศนาบนภูเขา

Matthew มัทธิว 5:3-12 3“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

3“บุคคลผู้ใด   รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ   ผู้นั้นเป็นสุข   เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา  

4“Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.

4“บุคคลผู้ใดโศกเศร้า   ผู้นั้นเป็นสุข   เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม  

5“Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.

5“บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน   ผู้นั้นเป็นสุข   เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก  

6“Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.

6“บุคคลผู้ใดหิวกระหาย   ความชอบธรรม   ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรง ให้อิ่มบริบูรณ์  

7“Blessed are the merciful, for they shall receive mercy.

7“บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา   ผู้นั้นเป็นสุข   เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ  

8“Blessed are the pure in heart, for they shall see God.

8“บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์   ผู้นั้นเป็นสุข   เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า  

9“Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.

9“บุคคลผู้ใดสร้างสันติ   ผู้นั้นเป็นสุข   เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร  

10“Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.

10“บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม   ผู้นั้นเป็นสุข   เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา  

11“Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.

11“เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหง   และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา   ท่านก็เป็นสุข

12Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you.

12จงชื่นชมยินดี   เพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์   เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย   ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน

Each beatitude beginning with "Blessed are..."

ความสุขอย่างยิ่งทุกประการเริ่มต้นด้วย "ความสุขมีแด่ ...”


It is debated as to exactly how many beatitudes there are. Some speak of seven, nine, or ten beatitudes, but the number appears to be eight (verses 10-12 of Matthew 5 being one beatitude).
มันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันว่าแท้จริงมีความสุขอย่างยิ่งกี่ประการ  บางคนพูดว่าความสุขอย่างยิ่งมีเจ็ด  เก้าหรือสิบประการ แต่ดูจำนวนน่าจะเป็นแปดประการ (มัทธิว 5:10-12   เป็นความสุขอย่างยิ่งประการหนึ่ง)
The Greek word translated “blessed” means "spiritual well-being and prosperity."

คำภาษากรีกที่แปลว่า "เป็นสุข" หมายถึง "ความสบายฝ่ายจิตวิญญาณและความเจริญมั่งคั่ง"

It is a word that refers to the deep joy of the soul.

มันเป็นคำที่หมายถึงความสุขลึกๆ ฝ่ายจิตวิญญาณ

Those who experience the first part of a beatitude (poor, mourn, meek, hungry for righteousness, merciful, pure, peacemakers, and persecuted) will also experience the second part of the beatitude (kingdom of heaven, comfort, inherit the earth, filled, mercy, see God, called sons of God, inherit the kingdom of heaven).

บรรดาผู้ที่ประสบความสุขอย่างยิ่งในส่วนแรก (คนยากจน  คนโศกเศร้า คนถ่อมตัว คนหิวโหยความชอบธรรม   คนเมตตากรุณา  คนบริสุทธิ์ คนสร้างสันติ  และคนที่ถูกข่มเหง) จะได้สัมผัสกับความสุขอย่างยิ่งส่วนที่สอง (อาณาจักรแห่งสวรรค์ ความสะดวกสบาย   การรับมรดกแผ่นดิน    เต็มเปี่ยมไปด้วย    ความเมตตา  ได้เห็นพระเจ้า  ถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้า   รับมรดกแผ่นดินสวรรค์)The blessed have a share in salvation and have entered the kingdom of God, experiencing a foretaste of heaven.

คนที่มีความสุขเข้าส่วนในความรอด   และได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า  ได้ประสบการณ์ของสวรรค์ล่วงหน้าก่อน

Another possible rendering of each beatitude is an exclamation of "O the bliss [or blessedness] of..."
การถอดความอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ของความสุขอย่างยิ่งทุกประการ   เป็นคำเปล่งเสียงอุทานว่า "โอ ความสุข [หรือความสุข] ของ ... "
The beatitudes describe the ideal disciple and his rewards, both present and future.

ความสุขอย่างยิ่งบรรยายลักษณะศิษย์ที่เป็นแบบอย่าง   และบำเหน็จตอบแทนของเขาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

The person whom Jesus describes in this passage has a different quality of character and lifestyle than those still "outside the kingdom."

คนที่พระเยซูอธิบายในพระธรรมตอนนี้    มีลักษณะคุณสมบัติและการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป มากกว่าบรรดาผู้ที่ยังคงอยู่ "นอกแผ่นดิน"

As a literary form, the beatitude is also found in the Old Testament, especially in the Psalms.

ตามรูปแบบด้านวรรณกรรม    เรายังพบความสุขอย่างยิ่งในพันธสัญญาเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมสดุดีด้วยเช่นกัน

Psalms เพลงสดุดี 1:1 1Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked,

nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers;

1ความสุขเป็นของบุคคล   ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม   หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป   หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย  

Psalms เพลงสดุดี 34:8 8Oh, taste and see that the LORD is good!  Blessed is the man who takes refuge in Him!

8ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า   พระเจ้าประเสริฐ   คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข  

Psalms เพลงสดุดี 65:4 4Blessed is the one you choose and bring near, to dwell in your courts!  We shall be satisfied with the goodness of your house, the holiness of your temple!

4สุขจริงหนอ ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนำมาใกล้ ให้พำนักอยู่ในบริเวณ พระนิเวศของพระองค์   ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอิบด้วยความดี แห่งพระนิเวศของพระองค์   คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์  

Psalms เพลงสดุดี 128:1 1Blessed is everyone who fears the LORD, who walks in His ways!

1ทุกคนที่เกรงกลัวพระเจ้า ก็เป็นสุข   คือผู้ที่ดำเนินในมรรคาของพระองค์  

Beatitudes are also found elsewhere in the New Testament.

ความสุขอย่างยิ่งพบได้ในที่อื่น ๆ ในพันธสัญญาใหม่

John ยอห์น 20:29 29Jesus said to him, “Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed.”

29พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เ ป็นสุข”

John ยอห์น 14:22 22Judas (not Iscariot) said to him, “Lord, how is it that you will manifest yourself to us, and not to the world?”

22ยูดาส (มิใช่อิสคาริโอท) ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า  เหตุใดพระองค์จึงจะสำแดง พระองค์แก่พวกข้าพระองค์   แต่ไม่ทรงสำแดงแก่โลก”

James ยากอบ 1:12 12Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him.

12คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข   เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว   เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต   ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์

Revelation วิวรณ์ 14:13 13And I heard a voice from heaven saying, “Write this: Blessed are the dead who die in the Lord from now on.” “Blessed indeed,” says the Spirit, “that they may rest from their labors, for their deeds follow them!”

13และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า   ตั้งแต่นี้ต่อไป   คนทั้งหลายที่ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข” และพระวิญญาณตรัสว่า “จริงอย่างนั้น   เขาได้หยุดพักจากการงานของเขา   เพราะการงานที่เขาได้กระทำนั้นจะติด ตามเขาไป”

www.gotquestions.org/Thai

Young Salvation and Beatitudes

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top