Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, July 24, 2016

 

Bible inerrancy

พระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาด


Does the inerrancy of the Bible only apply to the original manuscripts? Can a translation of the Bible be considered inerrant? Has the inerrancy of the Bible been preserved through the copying process?

ความไม่มีข้อผิดพลาดของพระคัมภีร์ใช้ได้กับต้นฉบับที่เขียนด้วยมือฉบับดั้งเดิมได้ไหม  คำแปลของพระคัมภีร์ได้รับการพิจารณาว่าไม่มีข้อผิดพลาดหรือ  ความไม่มีข้อผิดพลาดของพระคัมภีร์ได้รับการรักษาไว้ตลอดขั้นตอนการคัดลอกสำเนาหรือไม่

Question: "Does the inerrancy of the Bible only apply to the original manuscripts?"
คำถาม: "ความไม่มีข้อผิดพลาดของพระคัมภีร์ใช้ได้กับต้นฉบับที่เขียนด้วยมือฉบับดั้งเดิมได้ไหม"

Answer: Only the original autographs (original manuscripts written by the apostles, prophets, etc.) are under the divine promise of inspiration and inerrancy.

คำตอบ: เฉพาะหนังสือที่เขียนด้วยตนเองฉบับดั้งเดิม (ต้นฉบับที่เขียนด้วยมือฉบับดั้งเดิมโดยอัครสาวก  ศาสดาพยากรณ์ ฯลฯ ) อยู่ภายใต้พระสัญญาของพระเจ้าผู้ทรงดลใจให้เขียนและความไม่มีข้อผิดพลาด

The books of the Bible, as they were originally written under the inspiration of the Holy Spirit were 100% inerrant, accurate, authoritative, and true.

พระธรรมหลายเล่มในพระคัมภีร์   เพราะได้ถูกเขียนขึ้นภายใต้การดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงไม่มีข้อผิดพลาด100 %  ถูกต้องแน่นอน เชื่อถือได้และเป็นความจริง

2 Timothy 2 ทิโมธี 3:16-17 16All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness,

16พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ เป็นประโยชน์ในการสอน   การตักเตือนว่ากล่าว   การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี   และการอบรมในทางธรรม

17that the man of God may be competent, equipped for every good work.

17เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

2 Peter 2 เปโตร 1:20-21 20knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation.

20ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อน คือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผย พระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้

21For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.

21เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์   แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า   ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา

There is no Biblical promise that copies of the original manuscripts would equally be inerrant or free from copyist errors.

ไม่มีพระสัญญาในพระคัมภีร์ว่าสำเนาต้นฉบับที่เขียนด้วยมือฉบับดั้งเดิมทั้งหลายจะไม่มีข้อผิดพลาด   หรือเท่ากับเป็นอิสระจากข้อผิดพลาดของผู้คัดลอกสำเนา

As the Bible has been copied thousands of times over thousands of years, some copyist errors have likely occurred.
ในเมื่อพระคัมภีร์ได้รับการคัดลอกหลายพันครั้ง   หลายพันปี   บางทีผู้คัดลอกสำเนาอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
How do we deal with this?

เราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร

First, it is important to remember that the biblical manuscripts we have today are in 99% agreement with one another.

ประการแรก  มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่า  ต้นฉบับพระคัมภีร์ที่เขียนด้วยมือฉบับดั้งเดิมหลายฉบับที่เรามีทุกวันนี้สอดคล้องกันและกัน99 %

Yes, there are some minor differences, but the vast majority of the biblical text is identical from one manuscript to another.

ใช่  มีบางส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อย  แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์นั้นเหมือนกันจากต้นฉบับคัดลอกด้วยมือฉบับหนึ่งงอีกฉบับหนึ่ง

Most of the differences are in punctuation, word endings, minor grammatical issues, word order, etc. – issues easily explainable as scribal mistakes.

ความแตกต่างส่วนใหญ่อยู่ที่เครื่องหมายวรรคตอน   คำลงท้าย  ปัญหาไวยากรณ์ เล็กน้อยระเบียบคำ ฯลฯ - ปัญหาทั้งหลายถูกอธิบายว่าเป็นความผิดพลาดด้านการจารึกเขียน

No important theological or biblical issue is thrown into doubt by any supposed error or contradiction.

ไม่มีปัญหาด้านพระคัมภีร์หรือศาสนศาสตร์ที่สำคัญใด   ที่เรามีข้อสงสัยจากความผิด

พลาดใด ๆ ที่สมมุติว่ามีหรือความขัดแย้ง

Biblical manuscripts from the 15th century agree completely with manuscripts from the 3rd century.

ต้นฉบับพระคัมภีร์ที่คัดลอกด้วยมือ จากศตวรรษที่ 15 สอดคล้องทั้งสิ้นกับต้นฉบับจากศตวรรษที่ 3

We can have absolute confidence that the Bible we have today is almost exactly

identical to what the apostles and prophets wrote 2000+ years ago.
เราสามารถมีความมั่นใจแน่นอนว่าพระคัมภีร์ที่เรามีทุกวันนี้เกือบจะเหมือนกันกับสิ่งที่อัครสาวกและศาสดาได้เขียน 2000 กว่าปีที่ผ่านมา
Second, we should not be quick to say “Oh, that is just a scribal error.”

ประการที่สอง  เราไม่ควรจะด่วนใจเร็วในการพูดว่า "โอ นั่นเป็นเพียงความผิดพลาดทางการจารึกเขียน"

The vast majority, if not all, of Bible “errors” can be explained in a logical and believable manner.

ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด  แต่ส่วนใหญ่ "ข้อผิดพลาด" ของพระคัมภีร์สามารถอธิบายได้ในเชิงตรรกะและเชื่อถือได้

Those that cannot be explained, or are very difficult to explain – could very well have an answer that we simply do not know at this point.

บรรดาสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้   หรือเป็นเรื่องยากมากที่จะอธิบาย – ก็อาจจะมีคำตอบที่ดีมากว่าเราก็ไม่ทราบประเด็นนี้

Just because we cannot find a solution does not mean that a solution doesn’t exist.

เพียงเพราะเราไม่สามารถหาคำตอบ    ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีคำตอบให้

Believing there to be a scribal error must be the absolute last resort in any supposed Bible “error.”
การที่เชื่อว่าจะมีข้อผิดพลาดด้านการเขียนจารึก   ต้องเป็นที่พึ่งสุดท้ายแน่นอนใน

"ข้อผิดพลาด" ใดๆถ้าหากมีในพระคัมภีร์


Ultimately, though, it is possible that errors have crept into our modern manuscripts and translations of the Bible.

ในที่สุด  แม้ว่ามันเป็นไปได้ว่าข้อผิดพลาดได้คืบคลานเข้ามาสู่เอกสารที่เขียนด้วยมือฉบับปัจจุบัน  และคำแปลของพระคัมภีร์

Copyists and translators are human beings and they make mistakes.

นักคัดลอกพระคัมภีร์และนักแปลเป็นมนุษย์ธรรมดาและพวกเขาก็ทำผิดพลาดได้

The fact that the Bible is incredibly accurate is a testimony to its inspiration and preservation by God.
ความจริงที่ว่าพระคัมภีร์นั้นถูกต้องแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ เป็นพยานหลักฐานว่าเป็นแรงดลใจและการสงวนรักษาโดยพระเจ้า
Can we still trust the Bible? Absolutely!

เราจะยังคงไว้วางใจพระคัมภีร์หรือไม่   แน่นอนเลย!

The Bible translations we have today are God’s Word.

ฉบับแปลพระคัมภีร์ที่เรามีทุกวันนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้า

The Bible today is just as authoritative as it was in the 1st century A.D.

พระคัมภีร์ทุกวันนี้มีหลักฐานพิสูจน์ได้อย่างที่มันเป็นใน ค.ศ. ศตวรรษที่ 1

We can completely trust the Bible as being God’s message to us today.

เราสามารถไว้วางใจในพระคัมภีร์ได้ทั้งสิ้นว่าเป็นข่าวสารของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกวันนี้

Yes, the biblical promises of inspiration and inerrancy only apply directly to the original manuscripts.

ใช่  พระสัญญาในพระคัมภีร์ว่าเป็นแรงดลใจและความไม่มีข้อผิดพลาด   นำไปใช้โดยตรงกับต้นฉบับที่คัดลอกด้วยมือฉบับดั้งเดิม

That does not impact, though, whether our modern Bibles are accurate and authoritative.

แม้ว่า นั่นไม่ได้ส่งผลกระทบ ไม่ว่าพระคัมภีร์ปัจจุบันของเราจะมีความถูกต้องแม่นยำและมีหลักฐานพิสูจน์ได้หรือไม่

God’s Word endures forever, despite the occasional failings and mistakes of copyists and translators.

พระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิตย์    แม้จะมีความล้มเหลวและความผิดพลาดของผู้คัดลอกสำเนาและผู้แปลบ้างเป็นครั้งคราว  

www.gotquestions.org/Radio

Bible Inerrancy

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top