Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, July 7, 2016

 

backsliding Christian

คริสเตียนที่ถอยกลับรูปเดิม


Is a backsliding / backslidden Christian still saved? How far can a true Christian backslide?

คริสเตียนที่ถอยกลับรูปเดิมยังคงรอดไหม   คริสเตียนแท้สามารถที่ถอยกลับรูปเดิมได้แค่ไหน


Question: "Is a backsliding Christian still saved?"
คำถาม “คริสเตียนที่ถอยกลับรูปเดิมยังคงรอดไหม   "


Answer: This is a question that has been debated endlessly over the years.

คำตอบ: นี่คือคำถามที่มีการถกเถียงกันอย่างไม่จบสิ้นในหลายปีมานี้

The word “backslider” or “backsliding” does not appear in the New Testament and is used in the Old Testament primarily of Israel.

คำว่า “ถอยกลับรูปเดิม” หรือ“กำลังถอยกลับรูปเดิม” ไม่ปรากฏในพันธสัญญาใหม่  และมันถูกใช้ในพันธสัญญาเดิม  เกี่ยวกับอิสราเอลในเบื้องต้น

The Jews, though they were God’s chosen people, continually turned their backs on Him and rebelled against His Word

แม้ว่าชาวยิวจะเป็นประชากรของพระเจ้าที่ทรงเลือกสรร   พวกเขามักจะหันหลังให้กับพระองค์เสมอๆ  และขัดขืนไม่ทำตามพระวจนะของพระองค์

Jeremiah เยเรมีย์ 8:9 9The wise men shall be put to shame; they shall be dismayed and taken; behold, they have rejected the word of the LORD, so what wisdom is in them?

9คนมีปัญญาจะได้รับความอาย   เขาจะคร้ามกลัวและถูกจับตัวไป   นี่แน่ะ  เขาได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้า   และปัญญาอย่างใดมีในตัวเขาเล่า  

That is why they were forced to make sacrifices for sin over and over in order to restore their relationship with the God they had offended.

นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาถูกบังคับให้ถวายเครื่องสักการบูชาเพื่อชำระบาปซ้ำแล้วซ้ำอีก  เพื่อที่จะฟื้นความสัมพันธ์กลับคืนกับพระเจ้าที่พวกเขาได้ทำให้พระองค์ไม่พอพระทัย

The Christian, however, has availed himself of the perfect, once-and-for-all sacrifice of Christ and needs no further sacrifice for his sin.

อย่างไรก็ตาม  พวกคริสเตียน ได้เอาประโยชน์แก่ตัวเอง  จากการสละพระชนม์ของพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ   ครั้งเดียวเท่านั้นพอ  และไม่จำเป็นต้องมีการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปของเขาอีกต่อไป

God Himself has obtained our salvation for us and because we are saved by Him, a true Christian cannot fall away so as not to return.
พระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมความรอดให้แก่เรา    และเพราะเรารอดแล้วโดยพระองค์  คริสเตียนแท้  จะไม่ถอยห่างไปจนไม่หันกลับมา

2 Corinthians 2โครินธ์ 5:2121For our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God.

21เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป   เพราะเห็นแก่เรา   เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

Christians do sin, but the Christian life is not to be characterized by a life of sin.

พวกคริสเตียนทำบาป แต่ชีวิตคริสเตียนไม่ต้องถูกครอบงำโดยชีวิตที่เป็นบาป

1 John 1 ยอห์น 1:8 8If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

8ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป   เราก็ลวงตนเอง   และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย

Believers are new creations.

ผู้เชื่อทั้งหลายได้ถูกสร้างขึ้นเป็นคนใหม่แล้ว

2 Corinthians 2โครินธ์ 5:17 17Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come.

17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์   ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว   สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป   นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

We have the Holy Spirit in us who produces good fruit.

เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในเราซึ่งทำให้เราเกิดผลดี

Galatians กาลาเทีย 5:22-23 22But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,

22ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น   คือความรัก   ความปลาบปลื้มใจ   สันติสุข   ความอดกลั้นใจ   ความปรานี   ความดี   ความสัตย์ซื่อ

23gentleness, self-control; against such things there is no law.

23ความสุภาพอ่อนน้อม   การรู้จักบังคับตน   เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

A Christian life should be a changed life.

ชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นชีวิตที่ถูกเปลี่ยนใหม่แล้ว

Christians are forgiven no matter how many times they sin, but at the same time Christians should live a progressively more holy life as they grow closer to God and more like Christ.

คริสเตียนได้รับการอภัยไม่ว่ากี่ครั้งที่พวกเขาทำบาป  แต่ในเวลาเดียวกันคริสเตียนควรจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย   เมื่อพวกเขายิ่งใกล้ชิดกับพระเจ้าและเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น

We should have serious doubts about a person who claims to be a believer yet lives a life that says otherwise.

เราควรจะมีข้อสงสัยอย่างแรงเกี่ยวกับคนที่อ้างว่าเป็นผู้เชื่อ  แต่ยังใช้ชีวิตที่เป็นแบบอื่น

Yes, a true Christian who falls back into sin temporarily is still saved, but at the same time a person who lives a life controlled by sin is not truly a Christian.
ใช่   คริสเตียนแท้ที่หันกลับไปทำบาปชั่วคราวก็ยังคงรอดได้   แต่ในเวลาเดียวกันคนที่ใช้ชีวิตที่บาปครอบงำอยู่  ไม่ได้เป็นคริสเตียนแท้

What about a person who denies Christ? The Bible tells us that if a person denies Christ, he never truly knew Christ to begin with.

แล้วคนที่ปฏิเสธพระคริสต์ล่ะเป็นไงบ้าง    พระคัมภีร์บอกเราว่า  ถ้าคนใดปฏิเสธพระคริสต์   ข้อแรกคือแท้จริงเขาไม่รู้จักพระคริสต์

1 John 1 ยอห์น 2:19 19They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might become plain that they all are not of us.

19เขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเรา   แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พวกเรา   เพราะว่าถ้าเขาเป็นพวกของเรา   เขาก็จะอยู่กับเราต่อไป   แต่เขาได้ออกไปแล้ว   ซึ่งก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าเขาเหล่านั้นหาใช่พวกของเราไม่

A person who rejects Christ and turns his back on the faith is demonstrating that he never belonged to Christ.

คนที่ปฏิเสธพระคริสต์และหันหลังให้กับความเชื่อ    กำลังแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เคยเป็นของพระคริสต์เลย


Those who belong to Christ remain with Christ.

บรรดาผู้ที่เป็นของพระคริสต์ยังคงอยู่กับพระคริสต์

Those who renounce their faith never had it to begin with.

บรรดาผู้ที่ละทิ้งความเชื่อไปแล้ว  ข้อแรกคือพวกเขาไม่เคยมีความเชื่อ

2 Timothy 2 ทิโมธี 2:11-13 11The saying is trustworthy, for: If we have died with him, we will also live with him;

11ข้อนี้เป็นความจริง   คือถ้าเราตายกับพระองค์   เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์  

12if we endure, we will also reign with Him; if we deny Him, He also will deny us;

12ถ้าเรามีความอดทน   เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์   ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์   พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกัน  

13if we are faithless, He remains faithful—for He cannot deny Himself.

13ถ้าเราไม่มีความสัตย์จริง   พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริง   เพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้

ww mercy grace

พระคุณ ความเมตตา

What is the difference between mercy and grace? What does it mean that God is both gracious and merciful?

ความแตกต่างระหว่างความเมตตาและพระคุณคืออะไร มันหมายความว่าอะไรที่พระเจ้าทรงพระคุณและทรงเมตตา


Question: "What is the difference between mercy and grace?"
คำถาม: "ความแตกต่างระหว่างความเมตตาและพระคุณคืออะไร"

Answer: Mercy and grace are often confused.

คำตอบ: เรามักจะสับสนทั้งความเมตตาและพระคุณ

While the terms have similar meanings, grace and mercy are not the same.

ในขณะที่คำทั้งสองมีความหมายคล้ายกัน   พระคุณและความเมตตาก็ไม่เหมือนกัน

To summarize the difference: mercy is God not punishing us as our sins deserve, and grace is God blessing us despite the fact that we do not deserve it.

เพื่อสรุปความแตกต่าง: พระเมตตาคือพระเจ้าไม่ทรงลงโทษเราตามความผิดบาปที่เราสมควรได้รับ     และพระคุณคือพระพรที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราแม้ว่าที่จริงแล้วเราไม่สมควรได้รับมัน

Mercy is deliverance from judgment.

พระเมตตาเป็นการช่วยให้รอดพ้นจากการพิพากษา

Grace is extending kindness to the unworthy.
พระคุณขยายพระเมตตาไปยังคนที่ไม่คู่ควร
According to the Bible, we have all sinned.

ตามหลักพระคัมภีร์  เราทุกคนได้กระทำผิด

Ecclesiastes ปัญญาจารย์ 7:20 20Surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins.

20แน่ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก   ที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดี และไม่กระทำบาปเลย  

Romans โรม 3:23 23for all have sinned and fall short of the glory of God,

23เพราะว่าทุกคนทำบาป   และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

1 John 1 ยอห์น 1:8 8If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

8ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป   เราก็ลวงตนเอง   และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย

Romans โรม 6:23 23For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย   แต่ของประทานจากพระเจ้าคือ ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

As a result of that sin, we all deserve death and eternal judgment in the lake of fire

ผลจากความผิดบาปนั้น  เราทุกคนสมควรได้รับความตายและการพิพากษาให้ตกในบึงไฟชั่วนิรันดร์

Revelation วิวรณ์ 20:12-15 12Then I turned to see the voice that was speaking to me, and on turning I saw seven golden lampstands,

12ข้าพเจ้าจึงเหลียวมาทางพระสุรเสียงที่ตรัสแก่ข้าพเจ้านั้น   ครั้นแล้วข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีปทองคำเจ็ดคัน

13and in the midst of the lampstands one like a son of man, clothed with a long robe and with a golden sash around his chest.

13และในท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนกับบุตรมนุษย์   ทรงฉลองพระองค์กรอมพระบาท   และทรงคาดผ้ารัดประคดทองคำที่พระอุระ

14The hairs of his head were white like wool, as white as snow. His eyes were like a flame of fire,

14พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดุจขนแกะสีขาว   และดุจหิมะและพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิง

15His feet were like burnished bronze, refined in a furnace, and his voice was like the roar of many waters.

15พระบาทของพระองค์ดุจทองสัมฤทธิ์   เกลี้ยงเหมือนกับว่าได้หลอมให้บริสุทธิ์แล้ว   พระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ำมากหลาย

With that in mind, every day we live is an act of God's mercy.

โดยจำสิ่งนั้นในใจ    ทุกวันเรามีชีวิตอยู่โดยพระเจ้าทรงพระเมตตา

If God gave us all what we deserve, we would all be, right now, condemned for eternity.

ถ้าพระเจ้าทรงให้เราทุกอย่างที่เราสมควรได้รับ    ตอนนี้เราทั้งหมดจะถูกลงโทษชั่วนิรันดร์

Psalm เพลงสดุดี 51:1-2 1Have mercy on me, O God, according to your steadfast love;

according to your abundant mercy blot out my transgressions.

1ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด   เมื่อนาธันผู้เผยพระวจนะมาเฝ้าท่าน

ข้าแต่พระเจ้า   ขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคง ของพระองค์  
ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่ พระกรุณาอันอุดมของพระองค์  

2Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin!

2ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้น   และทรงชำระข้าพระองค์จาก บาปของข้าพระองค์  

A plea to God for mercy is asking Him to withhold the judgment we deserve and instead grant to us the forgiveness we in no way have earned.
คำวิงวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้า  คือการทูลขอให้ทรงระงับการพิพากษาที่เราสมควรได้รับ    และขอทรงโปรดประทานการให้อภัยโทษที่เราได้ทำไปแทนที่
We deserve nothing from God. God owes us nothing. Anything good that we experience is a result of the grace of God.

เราไม่สมควรได้รับอะไรจากพระเจ้า    พระเจ้าไม่ทรงเป็นหนี้อะไรต่อเรา    สิ่งใดที่ดีที่เราได้ประสบเป็นผลจากพระคุณของพระเจ้า

Ephesians เอเฟซัส 2:5 5even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ—by grace you have been saved—

5ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิต อยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)

Grace is simply unmerited favor.

พระคุณเป็นเพียงแค่ความกรุณาที่เราไม่สมควรได้รับ

God gives us good things that we do not deserve and could never earn.

พระเจ้าทรงประทานสิ่งดีๆแก่เรา   ที่เราไม่สมควรได้รับและไม่อาจหาได้เอง

Rescued from judgment by God's mercy, grace is anything and everything we receive beyond that mercy.

ได้รับการทรงช่วยให้ปลอดภัยจากการพิพากษาด้วยพระเมตตาของพระเจ้า   พระคุณคืออะไรก็ตามและทุกอย่างที่เราได้รับนอกเหนือพระเมตตานั้น

Romans โรม 3:2424and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus,

24แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม   โดยไม่คิดมูลค่า   โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว 

Common grace refers to the sovereign grace which God bestows on all of mankind regardless of their spiritual standing before Him, while saving grace is that special dispensation of grace whereby God sovereignly bestows unmerited divine assistance upon His elect for their regeneration and sanctification.
พระคุณธรรมดาหมายถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทานแก่มนุษยชาติทุกคนโดยไม่คำนึงถึงด้านฝ่ายวิญญาณของพวกเขาที่ยืนต่อพระพักตร์พระองค์    ในขณะที่พระคุณที่ช่วยให้รอดเป็นการแจกจ่ายพระคุณโดยวิธีที่พระเจ้าโดยอำนาจปกครองสูงสุด  ได้ทรงมอบความช่วยเหลือจากเบื้องบนที่เราไม่สมควรได้รับ  เพราะเราเป็นผู้ที่ทรงเลือกไว้เพื่อให้บังเกิดมีชีวิตใหม่และการชำระล้างให้บริสุทธิ์

Mercy and grace are best illustrated in the salvation that is available through Jesus Christ.

ความรอดแสดงให้เห็นชัดที่สุดในพระเมตตาและพระคุณที่ทรงประทานให้ทางพระเยซูคริสต์

We deserve judgment, but if we receive Jesus Christ as Savior, we receive mercy from God and we are delivered from judgment.

เราสมควรได้รับการพิพากษา แต่ถ้าเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  เราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าและเราพ้นจากการพิพากษา

John ยอห์น 10:10 10The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly.

10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย   เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต   และจะได้อย่างครบบริบูรณ์

Instead of judgment, we receive by grace salvation, forgiveness of sins, abundant life, and an eternity in heaven, the most wonderful place imaginable (Revelation 21-22).

แทนการพิพากษา   เราได้รับความรอดโดยพระคุณ  การอภัยบาป   ชีวิตที่บริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์    สถานที่อัศจรรย์ที่สุดที่พอจะจินตนาการได้ (วิวรณ์ 21-22)

Because of the mercy and grace of God, our response should be to fall on our knees in worship and thanksgiving. 

เพราะพระเมตตาและพระคุณของพระเจ้า   เราควรตอบสนองโดยยอมคุกเข่าของเราลงนมัสการและขอบพระคุณ

Hebrews ฮีบรู 4:16 16Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.

16ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย   จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ   เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา   และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ

www.gotquestions.org/Thai w.gotquestion.org/thai

 

Backsliding Christian and Grace and Mercy

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top