Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Friday, July 8, 2016

 

second chance salvation

ความรอดโอกาสครั้งที่สอง


Will there be a second chance for salvation after death? Will we be given an opportunity to receive Christ as Savior after death?

จะมีความรอดโอกาสครั้งที่สองหลังความตายไหม  เราจะมีโอกาสที่จะต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดหลังความตายไหม


Question: "Will there be a second chance for salvation after death?"
คำถาม: "จะมีความรอดโอกาสครั้งที่สองหลังความตายไหม"

Answer: While the idea of a second chance for salvation is appealing, the Bible is clear that death is the end of all chances. 

คำตอบ: ขณะที่เรื่องโอกาสครั้งที่สองได้รับความรอดเป็นที่ดึงดูดความสนใจ   พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าความตายเป็นการสิ้นสุดโอกาสทั้งหมด

Hebrews ฮีบรู 9:27 27And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment,

27มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว   และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด

This tells us that we die and then face judgment.

สิ่งนี้บอกเราว่าเราตายแล้ว และต้องเผชิญกับการพิพากษา


So, as long as a person is alive, he has a second, third, fourth, fifth, etc., chance to accept Christ and be saved.

ดังนั้นตราบเท่าที่คนเรายังมีชีวิตอยู่   เขามีโอกาสครั้งที่สอง สาม สี่ ห้า ฯลฯ ที่จะยอมรับพระคริสต์และได้รับความรอด

John ยอห์น 3:1616“For God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life.

16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก   จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์   เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์ 

Romans โรม 10:9-10 9because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.

9คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า   พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า   และเชื่อในจิตใจว่า   พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย   ท่านจะรอด

10For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.

10ด้วยว่า   ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม   และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด

Acts กิจการ 16:3131And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.”

31เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า   และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย” 

Once a person dies, there are no more chances.

ทันทีที่คนเราตายไป  ก็ไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้ว

The idea of purgatory, a place where people go after death to pay for their sins, has no biblical basis but is rather a tradition of the Roman Catholic Church.
ความคิดเรื่องนรก    สถานที่ที่คนไปหลังความตาย   เพื่อชดใช้ความผิดบาปของพวกเขา   ไม่ได้มีพื้นฐานตามพระคัมภีร์   แต่เป็นธรรมเนียมของคริสตจักรโรมันคาทอลิกแทน
To understand what happens to nonbelievers after they die, we go to Revelation 20, which describes the Great White Throne Judgment.

เพื่อเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้ไม่เชื่อหลังจากที่พวกเขาตาย    เราดูในพระธรรมวิวรณ์ 20 ซึ่งอธิบายถึงการพิพากษาที่บัลลังก์ใหญ่สีขาว

Revelation วิวรณ์ 20:11-15 11Then I saw a great white throne and Him who was seated on it. From His presence earth and sky fled away, and no place was found for them.

11ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น   เมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไป   และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลย

12And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done.

12ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว   ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น   และหนังสือต่างๆก็เปิดออก   หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วย   คือหนังสือชีวิต   และผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมด   ก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น   และตามที่เขาได้กระทำ

13And the sea gave up the dead who were in it, Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done.

13ทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเล ความตายและแดนมรณาก็ส่งคืนคนทั้งหลาย ที่อยู่ในแดนนั้น   และคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคน

14Then Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire.

14แล้วความตาย   และแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ   บึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สอง

15And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.

15และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต   ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ

Here takes place the opening of the books, and “the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.”

ตรงนี้หนังสือต่างๆ ก็เปิดออก    และ “ผู้ที่ตายไปแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น ตามที่เขาได้กระทำ”

The books contain all the thoughts and deeds of those being judged.

หนังสือเหล่านั้นมีหลักความคิดและการกระทำของบรรดาผู้ที่ถูกพิพากษา

Romans โรม 3:20 20For by works of the law no human being*n20.2 will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin.

20เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้   เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปได้

Therefore, all who are judged by their works and thoughts are condemned to hell.

ดังนั้นทุกคนที่ถูกพิพากษาจากการประพฤติและความคิดของพวกเขา   จะถูกลงโทษให้ตกนรก


Believers in Christ, on the other hand, are not judged by the books of works, but their names are found written in another book—the “Lamb’s Book of Life”

อีกนัยหนึ่ง ผู้เชื่อในพระคริสต์  ไม่ได้ถูกพิพากษาโดยสมุดบันทึกผลงาน   แต่ชื่อของพวกเขาถูกจารึกในหนังสืออีกเล่ม  "หนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก"

Revelation วิวรณ์ 21:2727But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life.

27สิ่งใดที่เป็นมลทิน   หรือผู้ใดที่ประพฤติเป็นที่น่าสะอิดสะเอียน   หรือพูดมุสาจะเข้าไปในนครไม่ได้เลย   เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้ 

These are the ones who have believed on the Lord Jesus, and they alone will be allowed to enter heaven.

เหล่านี้เป็นบรรดาคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้า   และเฉพาะพวกเขาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สวรรค์
Anyone whose name is written in the Lamb’s Book of Life

ใครก็ตามที่ชื่อของเชาถูกจารึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก

Ephesians เอเฟซัส 1:4 4even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love

4ในพระเยซูคริสต์นั้น   พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก   เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจาก ตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์

Saved by God’s sovereign saving grace to be part of His Son’s bride, the church of Jesus Christ.

รอดได้โดยพระคุณแห่งความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าสาวของพระบุตรของพระองค์  คือคริสตจักรของพระเยซูคริสต์

These people need no “second chance” at salvation because their salvation has been secured by Christ.

คนเหล่านี้ไม่ต้องการ "โอกาสครั้งที่สอง" เพื่อจะรอด  เพราะความรอดของพวกเขาได้รับประกันแล้วโดยพระคริสต์

He chose them, He saved them, and He will keep them saved.

ได้ทรงเลือกพวกเขา   ทรงช่วยพวกเขาให้รอด  และทรงรักษาพวกเขาให้รอดปลอดภัย

Nothing can separate them from Christ.

ไม่มีสิ่งใดสามารถแยกพวกเขาออกจากพระคริสต์

Romans โรม 8:39 39nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.

39หรือซึ่งสูง   หรือซึ่งลึก   หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น   จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า   ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

Those for whom He died will be saved because Jesus will see to it.

บรรดาผู้ที่ทรงสิ้นพระชนม์แทนก็จะรอดได้เพราะพระเยซูจะทรงควบคุมดูแล

John ยอห์น 6:37 37All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out.

37สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เรา   จะมาสู่เรา   และผู้ที่มาหาเรา   เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย

John ยอห์น 10:28 28I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand.

28เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น   แกะนั้นจะไม่พินาศเลย   และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้

For believers, there is no need for a second chance because the first chance is sufficient.
สำหรับบรรดาผู้เชื่อ ไม่มีความจำเป็นสำหรับโอกาสครั้งที่สอง   เพราะโอกาสครั้งแรกก็เพียงพอแล้ว
What about those who do not believe?

บรรดาผู้ที่ไม่เชื่อจะเป็นอย่างไรบ้าง

Wouldn’t they repent and believe if they were given a second chance?

พวกเขาจะไม่กลับใจใหม่และเชื่อหรือ   ถ้าพวกเขาได้รับโอกาสครั้งที่สอง

The answer is no, they would not because their hearts are not changed simply because they die.

คำตอบคือไม่   พวกเขาจะไม่ได้   เพราะจิตใจของพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงเพียงเพราะพวกเขาตาย

Their hearts and minds “are at enmity” against God and won’t accept Him even when they see Him face to face.

จิตใจและความคิดของพวกเขา "มีความเป็นปฏิปักษ์" ต่อพระเจ้า  และจะไม่ยอมรับพระองค์  แม้เมื่อพวกเขาพบพระองค์หน้าต่อหน้า

This is evidenced in the story of the rich man and Lazarus.

มีหลักฐานปรากฏในเรื่องของเศรษฐีและลาซารัส

Luke ลูกา 16:19-3119“There was a rich man who was clothed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day.

19“ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดี   รับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันๆ

20And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores,

20และมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัส   เป็นแผลทั้งตัว   นอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐี

21who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores.

21และเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้น   แม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขา

22The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried,

22อยู่มาคนขอทานนั้นตาย   และเหล่าทูตสวรรค์ได้นำเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัม   ฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วย   และเขาก็ฝังไว้

23and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side.

23แล้วเมื่ออยู่ในแดนมรณาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนัก   เศรษฐีนั้นจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกล   และลาซารัสอยู่ที่อกของท่าน

24And he called out, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame.’

24เศรษฐีจึงร้องว่า   'อับราฮัมบิดาเจ้าข้า   ขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิด   ขอใช้ลาซารัสมา   เพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็น   ด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้'

25But Abraham said, ‘Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things; but now he is comforted here, and you are in anguish.

25แต่อับราฮัมตอบว่า   'ลูกเอ๋ย   เจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่   เจ้าได้ของดีสำหรับตัว   และลาซารัสได้ของเลว   แต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าโลม   แต่เจ้าได้รับความแสนระทม

26And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us.’

26นอกจากนั้น   ระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่   เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้   หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้'

27And he said, ‘Then I beg you, father, to send him to my father's house—

27เศรษฐีนั้นจึงว่า   'บิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้า

28for I have five brothers—so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.’

28เพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้องห้าคน   ให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขา   เพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้'

29But Abraham said, ‘They have Moses and the Prophets; let them hear them.’

29แต่อับราฮัมตอบเขาว่า   'เขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะนั้นแล้ว   ให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิด'

30And he said, ‘No, father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent.’

30เศรษฐีนั้นจึงว่า   'มิได้   อับราฮัมบิดาเจ้าข้า   แต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขา   เขาคงจะกลับใจเสียใหม่'

31He said to him, ‘If they do not hear Moses and the Prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead.’”

31อับราฮัมจึงตอบเขาว่า   'ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะ   แม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตาย   เขาก็จะยังไม่เชื่อ' ”

If ever there was someone who should have repented when given a second chance to see clearly the truth, it was the rich man.

ถ้าเคยมีใครสักคนที่ได้กลับใจใหม่เมื่อได้รับโอกาสครั้งที่สอง   จะเห็นจริงชัดเจน  นั่นคือเศรษฐีคนนั้น

But although he was in torment in hell, he only asked that Abraham send Lazarus back to earth to warn his brothers so they wouldn’t have to suffer the same fate.

แต่ถึงแม้ว่าเขาต้องทนทุกข์ทรมานในนรก    เขาเพียงแต่ขอร้องให้อับราฮัมส่งลาซารัสกลับไปยังโลก   เพื่อที่จะเตือนพี่น้องของเขา  เพื่อว่าพวกเขาจะไม่ต้องประสบชะตากรรมเดียวกันนี้

There was no repentance in his heart, only regret for where he found himself.

ไม่มีการกลับใจใหม่ในจิตใจของเขา    เขาเพียงเสียใจที่เขารู้สึกตัวเอง

Abraham’s answer says it all:

คำตอบของอับราฮัมทั้งหมดคือ:

Luke ลูกา 16:31 31He said to him, ‘If they do not hear Moses and the Prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead.’”

31อับราฮัมจึงตอบเขาว่า   'ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะ   แม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตาย   เขาก็จะยังไม่เชื่อ' ”

Here we see that the witness of Scripture is sufficient for salvation for those who believe it, and no other revelation will bring about salvation to those who do not. No second, third or fourth chances would be enough to turn a heart of stone into a heart of flesh.
ที่นี่เราเห็นว่าพยานของพระคัมภีร์ก็เพียงพอแล้วสำหรับความรอดสำหรับผู้ที่เชื่อ   และไม่มีการเปิดเผยอื่นใดที่จะนำความรอดมาแก่ผู้ที่ไม่ได้เชื่อ  ไม่มีโอกาสครั้งที่สอง  ที่สามหรือที่สี่   พอที่จะให้เขาเปลี่ยนใจหินไปเป็นใจเนื้อได้


Philippians ฟีลิปปี 2:10-11 10so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth,

10เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่า ในสวรรค์   ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก   จะคุกลงกราบ พระเยซู

11and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

11และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับ     ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า   อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า  

One day, everyone will bow before Jesus and recognize that He is the Lord and Savior.

วันหนึ่ง   ทุกคนจะก้มกราบลงเฉพาะพระพักตร์พระเยซูและยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

At that point, though, it is too late for salvation.

แม้ว่า  เมื่อมาถึงจุดนั้น  มันจะสายเกินไปที่จะได้รับความรอด

After death, all that remains for the unbeliever is judgment

หลังจากความตาย    เราทุกคนที่ยังคงไม่เชื่อก็จะถูกการพิพากษา

Revelation วิวรณ์ 20:14-15 14Then Death and Hades were thrown into the lake of fire.

This is the second death, the lake of fire.

14แล้วความตาย   และแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ   บึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สอง

15And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.

15และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต   ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ


That is why we must trust in Him in this life.

นั่นคือเหตุผลที่เราต้องเชื่อไว้วางใจในพระองค์ในชีวิตนี้

www.gotquestions.org/Thai

Second Chance Salvation

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top