Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, September 18, 2016

 

Genesis 16 Sarai and Hagar

ปฐมกาล 16 สาหร่ายและฮาการ์

1Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children. She had a female Egyptian servant whose name was Hagar.

1ฝ่ายนางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่าน   นางมีหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮาการ์

2And Sarai said to Abram, “Behold now, the LORD has prevented me from bearing children. Go in to my servant; it may be that I shall obtain children by her.” And Abram listened to the voice of Sarai.

2นางซารายจึงพูดกับอับรามว่า   “ดูเถิด  พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ฉันมีบุตร   ขอจงเข้าไปหาคนใช้ของฉันเถิด   บางทีฉันจะได้บุตรโดยนางนั้น”   อับรามก็ฟังเสียงนางซาราย

3So, after Abram had lived ten years in the land of Canaan, Sarai, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her servant, and gave her to Abram her husband as a wife.

3เมื่ออับรามอยู่ในแคว้นคานาอันได้สิบปีแล้ว   นางซารายภรรยาก็ยกฮาการ์คนอียิปต์หญิงคนใช้ ของตนให้เป็นภรรยาของอับรามสามีของนาง

4And he went in to Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, she looked with contempt on her mistress.

4อับรามเข้าไปหานางฮาการ์  นางก็ตั้งครรภ์   เมื่อนางรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วก็ดูหมิ่นนายผู้หญิง

5And Sarai said to Abram, “May the wrong done to me be on you! I gave my servant to your embrace, and when she saw that she had conceived, she looked on me with contempt. May the LORD judge between you and me!”

5นางซารายจึงบ่นต่ออับรามว่า   “ให้ความทุกข์ของฉันตกอยู่กับท่านเถิด   ฉันให้หญิงคนใช้ไว้ในอ้อมอกของท่าน   แต่เมื่อหญิงนั้นรู้ว่าตัวตั้งครรภ์แล้ว   ก็ดูหมิ่นฉัน  ขอพระเจ้าทรงตัดสินเรื่องของฉันกับท่านเถิด”

6But Abram said to Sarai, “Behold, your servant is in your power; do to her as you please.” Then Sarai dealt harshly with her, and she fled from her.

6อับรามพูดกับนางซารายว่า   “ดูเถิด   หญิงคนใช้ของเจ้าอยู่ในอำนาจของเจ้า   จงกระทำแก่เขาตามที่เจ้าเห็นควรเถิด”   นางซารายเคี่ยวเข็ญหญิงนั้น  จนนางหนีไปให้พ้นหน้า  

7The angel of the LORD found her by a spring of water in the wilderness, the spring on the way to Shur.

7ทูตพระเจ้าพบหญิงนั้นที่น้ำพุในถิ่นทุรกันดาร   ข้างทางที่จะไปเมืองชูร์

8And he said, “Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going?” She said, “I am fleeing from my mistress Sarai.”

8จึงถามว่า  “ฮาการ์  หญิงคนใช้ของนางซาราย   เจ้ามาจากไหนและเจ้าจะไปไหน”   นางทูลตอบว่า   “ข้าพระองค์หนีมาให้พ้นหน้านางซาราย   นายของข้าพระองค์”

9The angel of the LORD said to her, “Return to your mistress and submit to her.”

9ทูตของพระเจ้าจึงสั่งว่า   “กลับไปหานายผู้หญิงของเจ้า  และยอมอยู่ใต้บังคับเขาเถิด”

10The angel of the LORD also said to her, “I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude.”

10ทูตพระเจ้ากล่าวแก่หญิงนั้นว่า   “เราจะให้พงศ์พันธุ์ของเจ้าทวีมากขึ้นจนนับไม่ถ้วน”

11And the angel of the LORD said to her,“Behold, you are pregnantand shall bear a son.

You shall call his name Ishmael, because the LORD has listened to your affliction.

11ทูตพระเจ้ากล่าวแก่นางอีกว่า   “นี่แน่ะเจ้ามีครรภ์แล้ว  จะคลอดบุตรชาย   และจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่า อิชมาเอล   เพราะพระเจ้าทรงรับฟังความทุกข์ร้อนของเจ้า

12He shall be a wild donkey of a man,his hand against everyoneand everyone's hand against him,

and he shall dwell over against all his kinsmen.”

12บุตรนั้นจะเป็นดังลาป่า  มือเขาจะต่อสู้คนทั้งปวง   และมือคนทั้งปวงจะต่อสู้เขา   เขาจะอาศัยตรงหน้าพี่น้องของเขา”

13So she called the name of the LORD who spoke to her, “You are a God of seeing,” for she said, “Truly here I have seen him who looks after me.”

13นางฮาการ์จึงเรียกพระนามพระเจ้าผู้ตรัสแก่ตนว่า   “พระองค์เป็นพระเจ้า  ผู้ให้เห็น”   และพูดว่า  “ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ที่นี่   แล้วยังมีชีวิตอยู่ได้อีกจริงหรือ”

14Therefore the well was called Beer-lahai-roi; it lies between Kadesh and Bered.

14เหตุฉะนี้จึงเรียกชื่อบ่อน้ำนั้นว่าเบเออลาไฮรอยอยู่ระหว่างเมืองคาเดช กับเมืองเบเรด  

15And Hagar bore Abram a son, and Abram called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael.

15นางฮาการ์มีบุตรชายกับอับราม   อับรามตั้งชื่อบุตรที่นางฮาการ์คลอดนั้นว่าอิชมาเอล

16Abram was eighty-six years old when Hagar bore Ishmael to Abram.

16เมื่อนางฮาการ์คลอดอิชมาเอลให้แก่อับรามนั้น   อายุอับรามได้แปดสิบหกปี

God told Abram that he and Sarai would have a son, in fact, their descendants would be as many as the sand of the sea and the stars of the sky. 

พระเจ้าบอกอับรามว่าเขาและสาหร่ายจะมีบุตรในความเป็นจริงลูกหลานของพวกเขาจะได้มากเท่าที่ทรายของทะเลและดาวของท้องฟ้า

Abram is going about it, by man’s ways rather than God ways. 

อับรามเป็นไปเกี่ยวกับมันโดยวิธีการของมนุษย์มากกว่าวิธีการของพระเจ้า

His wife Sarai, suggested that he have sex with her servant from Egypt Hagar to have a child through her, and Abram listened to his wife and did that. 

ภรรยาของสาหร่ายที่เขาแนะนำว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับคนรับใช้ของเธอจากอียิปต์ ฮาการ์ที่จะมีลูกผ่านของเธอและอับรามฟังภรรยาของเขาและไม่ว่า

This was not God’s plan, and not God’s best. 

นี้ไม่ได้แผนการของพระเจ้าและไม่ของพระเจ้าที่ดีที่สุด

Sometimes we take matters into our own hands, trying to do things in our own strength, and in our own way, rather than trusting God. 

บางครั้งเราจะใช้เรื่องในมือของเราเองพยายามที่จะทำในสิ่งที่ความแข็งแรงของเราเองและในทางของเราเองมากกว่าที่จะไว้วางใจในพระเจ้า

This son Ishmael is the father of the Arabs and the Israelites and Arabs have been in conflict through the centuries. 

อิสมาเอลบุตรชายคนนี้เป็นพ่อของชาวอาหรับและชาวอิสราเอลและชาวอาหรับที่ได้รับในความขัดแย้งหลายศตวรรษที่ผ่าน

Sarai sees that she has done wrong. Abram and Sarai are not really trusting God as they should. 

สาหร่ายเห็นว่าเธอได้ทำผิด อับราฮัมและสาหร่ายไม่ได้จริงๆไว้วางใจในพระเจ้าที่พวกเขาควร

Abram at this time is nearly ninety years old and Sarai eighty.

อับรามในเวลานี้คือเกือบเก้าสิบปีและสาหร่ายแปดสิบ

They have come to the conclusion that they are not going to have a child.

พวกเขาได้มาสรุปว่าพวกเขาจะไม่ได้ไปมีบุตร

Sarai maybe thought this is the way God wants us to do it, for this is the custom of the day. 

สาหร่ายอาจจะคิดว่านี้เป็นวิธีที่พระเจ้าต้องการให้เราทำมันนี้เป็นที่กำหนดเองของวันที่

It was the custom of that day, but it was contrary to God's way of doing things.

เป็นแบบกำหนดเองของวันนั้น แต่มันก็ขัดกับวิธีการของพระเจ้าในการทำสิ่ง

We get the wrong impression if we think that just because something is recorded in the Bible God approves of it.

เราได้รับการแสดงผลที่ผิดถ้าเราคิดว่าบางสิ่งบางอย่างเพียงเพราะจะถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าได้รับการอนุมัติของมัน

The Bible is an accurate historical record as well as a teaching book, but there are many things God does not approve of that are recorded in His Word.

พระคัมภีร์ที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องเช่นเดียวกับหนังสือการเรียนการสอน แต่มีหลายสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้อนุมัติจากที่มีการบันทึกไว้ในพระวจนะของพระองค์

Abram and Sarai were brought up in Ur where this was a common practice, and the concubine or second wife, is not the major issue, the more important error on their parts is unbelief.  

อับราฮัมและสาหร่ายถูกนำขึ้นใน Ur ที่นี้เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปและภรรยานางสนมหรือสองไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ข้อผิดพลาดที่สำคัญมากขึ้นในส่วนของพวกเขาจะไม่เชื่อ

How gracious God is to Hagar! It is not her sin, so God very graciously deals with her.

วิธีการที่พระเจ้าทรงโปรดปรานคือการ ฮาการ์  มันไม่ได้เป็นบาปของเธอเพื่อให้พระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯมากกับเธอ

It could be the Angel of the Lord described here is none other than the Lord Jesus Christ. "And she called the name of the LORD that spake unto her, You God see me."

อาจจะเป็นเทวทูตของพระเจ้าอธิบายไว้ที่นี่ที่เป็นใครอื่นนอกจากองค์พระเยซูคริสต์ "และเธอเรียกชื่อของพระเจ้าที่ตรัสแก่เธอ  พระเจ้าเห็นฉันที่"

This is something new to her that she did not realize before.

นี่คือสิ่งใหม่ที่เธอว่าเธอไม่ได้ตระหนักถึงก่อน

"For she said, Have I also here looked after him that sees me?" She is overwhelmed by the fact that she is seen by God. 

"สำหรับเธอกล่าวว่าฉันยังมีที่นี่มองหลังเขาที่เห็นฉัน?" เธอเป็นคนจมโดยข้อเท็จจริงที่ว่าเธอจะเห็นพระเจ้า

It is a wonderful thought isn’t it, that we are in God’s care.  He sees us, He knows our needs. 

เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมไม่มันว่าเราอยู่ในการดูแลของพระเจ้า เขาเห็นเราเขารู้ความต้องการของเรา

Genesis 15 and 16

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top