Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Friday, September 23, 2016

 

Genesis 18 A visit from the Lord and two angels 

ปฐมกาล 18 เยี่ยมชมจากพระเจ้าและสองมลาอิกะ

Welcome to our tent Genesis 18:1-8

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เต็นท์ของเราปฐมกาล 18:1-8

1And the LORD appeared to him by the oaks of Mamre, as he sat at the door of his tent in the heat of the day.

1พระเจ้าทรงปรากฏแก่ท่านที่หมู่ต้นก่อหลวงที่มัมเร   ขณะที่ท่านนั่งอยู่ที่ประตูเต็นท์เวลาแดดร้อน

2He lifted up his eyes and looked, and behold, three men were standing in front of him. When he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the earth

2ท่านเงยหน้าขึ้นมองดู   เห็นชายสามคนยืนอยู่ข้างหน้าท่าน   เมื่อท่านเห็นเขาทั้งสามท่านก็วิ่งจากประตูเต็นท์ ไปต้อนรับเขากราบลงถึงดิน

3and said, “O Lord, if I have found favor in your sight, do not pass by your servant.

3พูดว่า   “เจ้านายของข้าพเจ้า   ถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่าน   ขออย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเสียเลย

4Let a little water be brought, and wash your feet, and rest yourselves under the tree,

4ข้าพเจ้าจะเอาน้ำมานิดหน่อยให้ท่านล้างเท้า  และพักใต้ต้นไม้

5while I bring a morsel of bread, that you may refresh yourselves, and after that you may pass on—since you have come to your servant.” So they said, “Do as you have said.”

5ข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารหน่อยหนึ่งมาให้   ท่านจะได้พักผ่อนหายเหนื่อยเสียก่อน   แล้วจึงค่อยเดินทางต่อไป   ไหนๆท่านก็มายังผู้รับใช้ของท่านแล้ว”   เขาทั้งสามจึงว่า   “ทำตามที่เจ้ากล่าวนี้เถิด”

6And Abraham went quickly into the tent to Sarah and said, “Quick! Three seahs of fine flour! Knead it, and make cakes.”

6อับราฮัมรีบเข้าไปในเต็นท์หานางซาราห์  กล่าวว่า   “เร็วๆหน่อยเอาแป้งละเอียดสามถังนวดแล้วทำขนม”

7And Abraham ran to the herd and took a calf, tender and good, and gave it to a young man, who prepared it quickly.

7แล้วอับราฮัมวิ่งไปที่ฝูงสัตว์  เอาลูกโคตัวหนึ่ง   ยังอ่อนและดี  มอบให้คนใช้รีบปรุงเป็นอาหาร

8Then he took curds and milk and the calf that he had prepared, and set it before them. And he stood by them under the tree while they ate.

8ท่านเอาเนย   น้ำนมและลูกโคที่เขาปรุงแล้วนั้นมาวางต่อหน้าเขาทั้งสาม   และท่านยืนอยู่ข้างเขาทั้งสามที่ใต้ต้นไม้   เมื่อเขาทั้งสามรับประทาน  

The Lord and two angels came to visit Abraham and Sarah.  Abraham was very pleased to see them. 

พระเจ้าและเทวดาทั้งสองมาเยี่ยมอับราฮัมและซาราห์ อับราฮัมมีความยินดีมากที่จะเห็นพวกเขา

Abraham was a very gracious, hospitable man. 

อับราฮัมเป็นพระคุณมากคนใจดี

I don’t know if Abraham knew immediately who it was that came to visit him. 

ผมไม่ทราบว่าถ้าอับราฮัมได้ทันทีที่รู้ว่ามันเป็นที่มาเยี่ยมเขา

I think he was the kind of man who liked to show kindness to people, invite them to his home and have a meal together. 

ผมคิดว่าเขาเป็นประเภทของคนที่ชอบที่จะแสดงความมีน้ำใจกับคนเชิญพวกเขาไปที่บ้านของเขาและมีอาหารกัน

The Lord promised again to give Abraham and Sarah a son and Sarah laughs Genesis 18:9-15

พระเจ้าทรงสัญญาไว้อีกครั้งเพื่อให้อับราฮัมและซาราห์บุตรชายและซาร่าห์ปฐมกาล หัวเราะ18:9-15

9They said to him, “Where is Sarah your wife?” And he said, “She is in the tent.”

9เขาทั้งสามถามท่านว่า   “ซาราห์ภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหน”   ท่านตอบว่า   “นางอยู่ที่ในเต็นท์”

10The LORD said, “I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife shall have a son.” And Sarah was listening at the tent door behind him.

10เขาว่า  “ปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอน   ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง”   นางซาราห์ฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ข้างหลังท่าน

11Now Abraham and Sarah were old, advanced in years. The way of women had ceased to be with Sarah.

11ฝ่ายอับราฮัมและซาราห์นั้นชราแล้ว   และประจำเดือนของซาราห์ก็หมดไปแล้ว

12So Sarah laughed to herself, saying, “After I am worn out, and my lord is old, shall I have pleasure?”

12นางซาราห์ก็หัวเราะอยู่แต่ในใจ  กล่าวว่า   “ฉันแก่แล้ว  สามีของฉันก็แก่แล้ว   ฉันยังจะยินดีอีกหรือ”

13The LORD said to Abraham, “Why did Sarah laugh and say, ‘Shall I indeed bear a child, now that I am old?’

13พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า   “ทำไมนางซาราห์หัวเราะ   และกล่าวว่า   'ฉันแก่แล้วจะคลอดบุตรชายจริงๆหรือ'

14Is anything too hard for the LORD? At the appointed time I will return to you about this time next year, and Sarah shall have a son.”

14มีสิ่งใดที่อัศจรรย์เกินฤทธิ์พระเจ้าจะทำได้   พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้า   ฤดูนี้ปีหน้า  และซาราห์จะมีบุตรชายคนหนึ่ง”

15But Sarah denied it, saying, “I did not laugh,” for she was afraid. He said, “No, but you did laugh.”

15แต่นางซาราห์ปฏิเสธว่า   “ข้าพระองค์มิได้หัวเราะพระเจ้าข้า”   เพราะนางกลัว  พระองค์ตรัสว่า  “อย่ามุสาเจ้าหัวเราะจริงๆ”

Again, the promise is given that Abraham and Sarah will have a son. 

อีกครั้งสัญญาว่าจะได้รับว่าอับราฮัมและซาราห์จะมีบุตร

It seems that Sarah had given up, God had promised this many times now and so far, there was no son and she was getting older and older.  So she laughed at the idea. 

ดูเหมือนว่าซาราห์ได้รับขึ้นตามพระสัญญาหลาย ๆ ครั้งนี้ในขณะนี้และเพื่อให้ห่างไกลมีลูกไม่และเธอก็เริ่มเก่าและเก่า ดังนั้นเธอหัวเราะเยาะความคิดที่

Perhaps she didn’t believe the three men were the Lord and two angels, and she didn’t believe the promise of God. 

บางทีเธอก็ไม่ได้เชื่อว่าทั้งสามคนถูกพระเจ้าและเทวดาทั้งสองและเธอไม่เชื่อคำสัญญาของพระเจ้า

But God kept His promise and the following year Isaac was born.  

แต่พระเจ้าทรงเก็บไว้สัญญาของพระองค์และในปีต่อไอแซคที่เกิด

Sometimes it seems that God is slow in answering our prayer. 

บางครั้งดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงเป็นความช้าในการตอบคำอธิษฐานของเรา

We might pray and pray for something or someone and it seems that nothing happens. 

เราอาจจะอธิษฐานและอธิษฐานขอบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนและดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้น

But don’t give up.  God definitely hears and answers our prayers according to His will and according to His timing. 

แต่ไม่ให้ขึ้น แน่นอนพระเจ้าได้ยินและตอบคำอธิษฐานของเราตามน้ำพระทัยของพระองค์และเป็นไปตามระยะเวลาของพระองค์

The Lord warns Abraham about the destruction of Sodom and Gomorrah Genesis 18:16-21

ที่พระเจ้าทรงเตือนเกี่ยวกับอับราฮัมทำลายของโสโดมและ Gomorrah ปฐมกาล 18:16-21

16Then the men set out from there, and they looked down toward Sodom. And Abraham went with them to set them on their way.

16แล้วบุรุษเหล่านั้นก็ออกจากที่นั่น   เดินไปจนเห็นเมืองโสโดม   และอับราฮัมก็ตามไปส่งด้วย

17The LORD said, “Shall I hide from Abraham what I am about to do,

17พระเจ้าตรัสว่า   “ควรหรือที่เราจะซ่อนสิ่ง ซึ่งเราจะกระทำนั้นมิให้อับราฮัมรู้

18seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?

18เพราะอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมาก   และประชาชาติทั้งหลายในโลกจะได้รับพรก็เพราะท่าน

19For I have chosen him, that he may command his children and his household after him to keep the way of the LORD by doing righteousness and justice, so that the LORD may bring to Abraham what he has promised him.”

19เพราะเราเลือกเขาแล้ว   เพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลาน  และครอบครัวที่สืบมา   ให้รักษาพระมรรคาของพระเจ้า   โดยทำความชอบธรรมและความยุติธรรม   เพื่อว่าพระเจ้าจะได้ประทานสิ่ง ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วให้แก่อับราฮัม”

20Then the LORD said, “Because the outcry against Sodom and Gomorrah is great and their sin is very grave,

20พระเจ้าได้ตรัสว่า   “เสียงร้องกล่าวโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ นั้นดังเหลือเกิน   และบาปของเขาก็หนักมาก

21I will go down to see whether they have done altogether according to the outcry that has come to me. And if not, I will know.”

21เราจะลงไปดูว่า พวกเขากระทำผิดจริงตามคำร้องทุกข์ที่มาถึงเรานั้นหรือไม่   ถ้าไม่เราก็จะรู้”  

Abraham walked out a way with these guests.  The Lord talked with the two angels and asked should I tell Abraham what I about to do to Sodom and Gomorrah? 

อับราฮัมเดินออกมาด้วยวิธีการกับบุคคลเหล่านี้ พระเจ้าได้พูดคุยกับทั้งสองลาอิกะฮ์และถามข้าพเจ้าควรจะบอกอับราฮัมสิ่งที่ข้าพเจ้าเกี่ยวกับการที่จะทำเพื่อโสโดมและ Gomorrah?

The Lord said the sin of those cities is very great. 

พระเจ้าตรัสว่าบาปของเมืองเหล่านั้นจะดีมาก

One of the terrible sins of the people of those cities was homosexuality.  

หนึ่งในบาปที่ร้ายแรงของผู้คนจากเมืองเหล่านั้นเป็นรักร่วมเพศ

Homosexuality is very common today in Thailand. 

ร่วมเพศเป็นเรื่องปกติมากในวันนี้ในประเทศไทย

These two cities were destroyed for that sin and yet many people today, want us to accept homosexuality and say that it is just a choice. 

ทั้งสองเมืองที่ถูกทำลายเพราะบาปที่และยังคนวันนี้หลายคนต้องการให้เรายอมรับการรักร่วมเพศและพูดว่ามันเป็นเพียงทางเลือก

In America there used to be many laws against homosexuality but now some of the states are allowing homosexual marriage. 

ในอเมริกามีการใช้เป็นกฎหมายหลายต่อคนรักร่วมเพศ แต่ตอนนี้บางส่วนของรัฐที่มีการอนุญาตให้การแต่งงานของรักร่วมเพศ

God designed marriage to be between one man and one woman, not man and man or woman and woman.

พระเจ้าออกแบบมาเพื่อการแต่งงานระหว่างชายคนหนึ่งและผู้หญิงหนึ่งคนที่ไม่ชายและชายหรือหญิงและหญิง

Abraham Intercedes for Sodom Genesis 18:22-33

อับราฮัมอธิษฐานขอเพื่อเมืองโสโดมปฐมกาล 18: 22-33

22So the men turned from there and went toward Sodom, but Abraham still stood before the LORD.

22บุรุษเหล่านั้นจึงออกจากที่นั่นเดินตรงไปยังเมืองโสโดม   แต่อับราฮัมยังยืนเฝ้าพระเจ้าอยู่

23Then Abraham drew near and said, “Will you indeed sweep away the righteous with the wicked?

23อับราฮัมได้เข้ามาใกล้  กราบทูลว่า   “พระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรือ

24Suppose there are fifty righteous within the city. Will you then sweep away the place and not spare it for the fifty righteous who are in it?

24สมมุติว่ามีคนชอบธรรมห้าสิบคนอยู่ในเมืองนั้น   พระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้นไม่ยับยั้งอาชญา เพราะเห็นแก่คนชอบธรรมห้าสิบคนที่อยู่ในเมืองนั้นหรือ

25Far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked! Far be that from you! Shall not the Judge of all the earth do what is just?”

25ขอพระองค์อย่าคิดที่จะกระทำเช่นนั้นเลย   อย่าคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรม   ทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรม   ขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลย   พระองค์ผู้พิพากษาสากลโลกจะไม่กระทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือ”

26And the LORD said, “If I find at Sodom fifty righteous in the city, I will spare the whole place for their sake.”

26พระเจ้าตรัสว่า   “ที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมืองห้าสิบคนเราจะ ไม่ลงอาชญาในเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่เขา”

27Abraham answered and said, “Behold, I have undertaken to speak to the Lord, I who am but dust and ashes.

27อับราฮัมทูลตอบว่า  “ขอประทานโทษ ที่ข้าพระองค์บังอาจกราบทูลต่อพระเจ้า   ข้าพระองค์ผู้เป็นเพียงผงคลีและขี้เถ้า

28Suppose five of the fifty righteous are lacking. Will you destroy the whole city for lack of five?” And he said, “I will not destroy it if I find forty-five there.”

28สมมุติว่าในห้าสิบคนนั้นขาดไปห้าคน   พระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้นทั้ง เมืองเพราะขาดห้าคนหรือ”   และพระองค์ตรัสว่า   “เราจะไม่ทำลาย   ถ้าเราพบคนชอบธรรมสี่สิบห้าคนที่นั่น”

29Again he spoke to him and said, “Suppose forty are found there.” He answered, “For the sake of forty I will not do it.”

29ท่านก็ทูลพระองค์อีกว่า   “สมมุติว่าพระองค์ทรงพบสี่สิบคนที่นั่น”   พระองค์ตรัสตอบว่า  “เพราะเห็นแก่สี่สิบคนเราจะไม่กระทำ”

30Then he said, “Oh let not the Lord be angry, and I will speak. Suppose thirty are found there.” He answered, “I will not do it, if I find thirty there.”

30ท่านจึงทูลว่า  “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าทรงพระพิโรธเลย   ข้าพระองค์จะขอกราบทูล   สมมุติพระองค์ทรงพบเพียงสามสิบคนที่นั่น”   พระองค์ตรัสตอบว่า  “เราจะไม่ลงอาชญา   ถ้าเราพบสามสิบที่นั่น”

31He said, “Behold, I have undertaken to speak to the Lord. Suppose twenty are found there.” He answered, “For the sake of twenty I will not destroy it.”

31ท่านทูลว่า   “ขอประทานโทษที่ข้าพระองค์บังอาจกราบทูล ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า   สมมุติว่าทรงพบเพียงยี่สิบคนที่นั่น”   พระองค์ตรัสตอบว่า   “เพราะเห็นแก่ยี่สิบคน   เราจะไม่ทำลายเมืองนั้น”

32Then he said, “Oh let not the Lord be angry, and I will speak again but this once. Suppose ten are found there.” He answered, “For the sake of ten I will not destroy it.”

32ท่านทูลว่า   “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าทรงพระพิโรธเลย   ข้าพระองค์ขอกราบทูลอีกครั้งนี้ครั้งเดียว   สมมุติว่า  ทรงพบเพียงสิบคนที่นั่น”  พระองค์ตรัสตอบว่า   “เพราะเห็นแก่สิบคนเราจะไม่ทำลายเมืองนั้น”

33And the LORD went his way, when he had finished speaking to Abraham, and Abraham returned to his place.

33เมื่อพระองค์ตรัสกับอับราฮัมจบลงแล้ว  พระเจ้าก็เสด็จไป   ส่วนอับราฮัมก็กลับไปบ้าน

Abraham was very concerned about the people of the two cities, especially his relatives – Lot and his family. 

อับราฮัมเป็นกังวลมากเกี่ยวกับคนของทั้งสองเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติของเขา -- มากและครอบครัวของเขา

Abraham asked the Lord if there are fifty righteous people in the cities, will the Lord spare the cities? 

อับราฮัมถามพระเจ้าว่าถ้ามีคนชอบธรรมห้าสิบในเมืองที่พระเจ้าจะทรงอะไหล่เมือง?

Then Abraham suggested a lower number and a lower number until he got down to ten people. 

จากนั้นอับราฮัมที่แนะนำตัวเลขที่ต่ำกว่าและเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าจนกว่าเขาจะได้ลงไปสิบคน

The Lord says He will not destroy those cities for the sake of ten people. 

พระเจ้าทรงกล่าวว่าเขาจะไม่ทำลายเมืองเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของคนที่สิบ

But ten righteous people were not found and those cities were destroyed.

แต่สิบคนชอบธรรมไม่พบและเมืองเหล่านั้นถูกทำลาย

I believe that there are cities today that are in danger because of homosexuality and other sinful behavior. 

ผมเชื่อว่ามีเมืองในวันนี้ว่าอยู่ในอันตรายเนื่องจากการรักร่วมเพศและพฤติกรรมของคนบาปอื่น

People need to repent and allow the Lord to change their hearts and lives before judgment comes.

คนต้องสำนึกผิดและยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนหัวใจและชีวิตของพวกเขาก่อนที่จะตัดสินใจมา

Genesis 18

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top