Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, September 24, 2016

 


Genesis 19 Lot made bad choices yet God in His mercy rescued him.

ปฐมกาล 19 โลท ทำให้ตัวเลือกที่เลวร้าย แต่พระเจ้าทรงพระเมตตาของพระองค์ในการช่วยเหลือเขา

Genesis ปฐมกาล 13:12-13 12Abram settled in the land of Canaan, while Lot settled among the cities of the valley and moved his tent as far as Sodom.

12อับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอัน   ส่วนโลทอาศัยอยู่ท่ามกลางหัวเมืองในที่ลุ่มแม่น้ำ   และย้ายเต็นท์ไปตั้งถึงเมืองโสโดม

13Now the men of Sodom were wicked, great sinners against the LORD.

13ชาวเมืองโสโดมเป็นคนชั่วช้าทำบาปผิดต่อพระเจ้าเป็นอันมาก

Lot  made a bad choice, that affected the lives of his children. 

โลททำให้เป็นทางเลือกที่ดีที่ได้รับผลกระทบชีวิตของเด็กของเขา

Often the choices you make, especially if you are the leader of your family, affects others, not just yourself. 

บ่อยครั้งเลือกที่คุณทำโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้นำของครอบครัวของคุณมีผลกระทบต่อคนอื่น ๆ ไม่เพียง แต่ตัวเอง

Lot was more concerned about the foreign guest who came to visit him, than he was in his own family. 

โลทได้มากขึ้นความกังวลเกี่ยวกับผู้เข้าพักต่างประเทศที่มาเยี่ยมเขามากกว่าที่เขาอยู่ในครอบครัวของเขา

We will see in this chapter he was willing to give his daughters over to the homosexuals of that city.

เราจะได้เห็นในบทนี้เขาก็ยินดีที่จะให้ลูกสาวของเขามากกว่าที่จะรักร่วมเพศของเมืองที่

Angels come to rescue Lot from Sodom Genesis 19:1-8

ทูตสวรรค์มาช่วยเหลือโลทจากเมืองโสโดมปฐมกาล 19:1-8

1The two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and bowed himself with his face to the earth

1ฝ่ายทูตสวรรค์สององค์นั้นมาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น   โลทกำลังนั่งอยู่ที่ประตูเมืองโสโดม   เมื่อโลทเห็นท่านทั้งสอง  เขาก็ลุกขึ้นไป ต้อนรับและกราบลงถึงดิน

2and said, “My lords, please turn aside to your servant's house and spend the night and wash your feet. Then you may rise up early and go on your way.” They said, “No; we will spend the night in the town square.”

2กล่าวว่า   “เจ้านายของข้าพเจ้า   ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน   ขอท่านแวะไปบ้านข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านค้างสักคืนหนึ่ง     ล้างเท้าของท่าน  แล้วค่อยลุกขึ้นแต่เช้าเดินทางต่อไป”   ท่านทั้งสองตอบว่า   “อย่าเลย   เราจะค้างคืนที่ลานเมือง”

3But he pressed them strongly; so they turned aside to him and entered his house. And he made them a feast and baked unleavened bread, and they ate.

3แต่โลทก็รบเร้าชักชวนท่านทั้งสอง   ท่านจึงไปกับเขาเข้าไปในบ้านของเขา   โลทก็จัดการเลี้ยง  ปิ้งขนมไร้เชื้อ  ท่านทั้งสองก็รับประทาน

4But before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old, all the people to the last man, surrounded the house.

4ท่านทั้งสองยังไม่ทันเข้านอน   พวกผู้ชายเมืองนั้น   คือชายชาวเมืองโสโดมทั้งหนุ่มและแก่หมดทั้งเมือง จนถึงคนสุดท้ายพากันมาล้อมเรือนนั้นไว้

5And they called to Lot, “Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us, that we may know them.”

5พวกเขาร้องเรียกโลทว่า   “ชายที่เข้ามาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหน   จงนำเขาออกมาให้เรา   เราจะได้สมสู่กับเขา”

6Lot went out to the men at the entrance, shut the door after him,

6โลทก็ออกทางประตูไปหาชายเหล่านั้น  แล้วปิดประตูเสีย

7and said, “I beg you, my brothers, do not act so wickedly.

7กล่าวว่า   “พี่น้องของข้าเอ๋ย  ข้าขอเสียทีเถอะ   อย่ากระทำการโหดร้ายเช่นนี้เลย

8Behold, I have two daughters who have not known any man. Let me bring them out to you, and do to them as you please. Only do nothing to these men, for they have come under the shelter of my roof.”

8ดูเถิด  ข้ามีลูกสาวสองคนยังไม่เคยสมสู่กับชายเลย   ข้าจะนำออกมาให้ท่าน   ท่านจะทำแก่เขาอย่างไรก็ได้ตามใจชอบเถิด   แต่ขออย่าทำอะไรกับชายเหล่านี้เลย   เพราะเขามาอยู่ใต้ร่มชายคาของข้าแล้ว”

The men of the city want to attack Lot but the angels take Lot and his family out of the city Genesis 19:9-23

ผู้ชายของเมืองต้องการโจมตี โลท แต่ทูตสวรรค์ใช้เวลามากและครอบครัวของเขาออกจากเมืองปฐมกาล 19:9-23

9But they said, “Stand back!” And they said, “This fellow came to sojourn, and he has become the judge! Now we will deal worse with you than with them.” Then they pressed hard against the man Lot, and drew near to break the door down.

9แต่พวกนั้นร้องว่า   “ถอยไป”   และขู่ว่า   “เจ้าคนนี้มาขออาศัยอยู่   แล้วยังมาตั้งตัวเป็นตุลาการ   เราจะทำกับเจ้าให้เจ็บเสียยิ่งกว่าทำแก่คนเหล่านั้นอีก”      พวกนั้นผลักโลทโดยแรง   และเข้ามาใกล้จะพังประตู

10But the men reached out their hands and brought Lot into the house with them and shut the door.

10แต่แขกทั้งสองนั้นยื่นมือออกไปดึงตัวโลทเข้ามาใน บ้านแล้วปิดประตูเสีย

11And they struck with blindness the men who were at the entrance of the house, both small and great, so that they wore themselves out groping for the door.

11ท่านทั้งสองทำให้พวกคนที่อยู่หน้าประตูบ้านนั้นตาบอดหมด   ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็เที่ยวคลำหาประตูจนอ่อนใจ  

12Then the men said to Lot, “Have you anyone else here? Sons-in-law, sons, daughters, or anyone you have in the city, bring them out of the place.

12แล้วแขกทั้งสองจึงพูดกับโลทว่า   “ที่นี่เจ้ามีใครอีกหรือ   บุตรเขย  บุตรชาย  บุตรหญิง   คนของเจ้าในเมืองนี้  จงนำออกไปจากที่นี้ให้หมด

13For we are about to destroy this place, because the outcry against its people has become great before the LORD, and the LORD has sent us to destroy it.”

13เรากำลังจะทำลายเมืองนี้แล้ว   เพราะเสียงร้องกล่าวโทษประชาชนของเมืองนี้ ต่อพระเจ้าดังนักหนา   และ

14So Lot went out and said to his sons-in-law, who were to marry his daughters, “Up! Get out of this place, for the LORD is about to destroy the city.” But he seemed to his sons-in-law to be jesting.

14โลทจึงออกไปพูดกับบุตรเขย   ผู้ที่จะแต่งงานกับบุตรหญิงของตนว่า   “ลุกขึ้นออกจากที่นี้เถิด   เพราะพระเจ้ากำลังจะทำลายเมืองนี้”   แต่บุตรเขยของเขากลับหาว่าโลทล้อเล่น  

15As morning dawned, the angels urged Lot, saying, “Up! Take your wife and your two daughters who are here, lest you be swept away in the punishment of the city.”

15ครั้งเวลารุ่งเช้า  ทูตสวรรค์จึงชักชวนโลทว่า   “ลุกขึ้นพาภรรยาของเจ้า   และบุตรหญิงทั้งสองของเจ้าผู้อยู่ที่นี่ไปเสีย   เกรงว่าเมื่อเมืองนี้ถูกลงอาชญาให้พินาศ   เจ้าจะเสียชีวิตไปด้วย”

16But he lingered. So the men seized him and his wife and his two daughters by the hand, the LORD being merciful to him, and they brought him out and set him outside the city.

16แต่โลทยังรีรอ  ดังนั้นชายทั้งสองจึงคว้ามือเขาและภรรยา   และบุตรหญิงทั้งสอง   ด้วยพระกรุณาคุณของพระเจ้าที่มีต่อเขา   ท่านทั้งสองนำเขาออกมาเสียนอกเมือง

17And as they brought them out, one said, “Escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills, lest you be swept away.”

17เมื่อท่านทั้งสองพาเขาออกมาแล้ว  ท่านพูดว่า   “หนีเอาชีวิตรอดเถิด   อย่าเหลียวหลังหรือหยุด ณ ที่ใดในลุ่มน้ำ   หนีไปที่เนินเขา  มิฉะนั้นเจ้าจะเสียชีวิต”

18And Lot said to them, “Oh, no, my lords.

18โลทเรียนท่านทั้งสองว่า   “อย่าเลยนาย

19Behold, your servant has found favor in your sight, and you have shown me great kindness in saving my life. But I cannot escape to the hills, lest the disaster overtake me and I die.

19ดูเถิด  ผู้รับใช้ของท่านเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านแล้ว   และท่านได้สำแดงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ ในการช่วยชีวิตของข้าพเจ้า   ข้าพเจ้าจะหนีไปที่เนินเขาไม่ได้   เกรงว่าภัยพิบัตินั้นจะตามทัน  และข้าพเจ้าจะตายเสีย

20Behold, this city is near enough to flee to, and it is a little one. Let me escape there—is it not a little one?—and my life will be saved!”

20ดูซิเมืองโน้นอยู่ใกล้พอที่จะหนีไปถึงได้  และเป็นเมืองเล็ก   ขอให้ข้าพเจ้าหนีไปที่นั่น   เมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆ  แล้วชีวิตของข้าพเจ้าจะรอด”

21He said to him, “Behold, I grant you this favor also, that I will not overthrow the city of which you have spoken.

21ทูตสวรรค์พูดกับเขาว่า   “เราอนุญาตเรื่องนี้   คือเราจะไม่ทำลายเมืองที่เจ้าพูดถึงนั้นเสีย

22Escape there quickly, for I can do nothing till you arrive there.” Therefore the name of the city was called Zoar.

22รีบเถิด  หนีไปที่นั่น   เพราะเราจะทำอะไรไม่ได้จนกว่าเจ้าจะไปถึงที่นั่น”   ฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่าโศอาร์

God Destroys Sodom Genesis 19:23-29

พระเจ้าทำลายเมืองโสโดมปฐมกาล 19:23-29

23The sun had risen on the earth when Lot came to Zoar.

23เมื่อโลทมาถึงเมืองโศอาร์ตะวันก็ขึ้นแล้ว  

24Then the LORD rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the LORD out of heaven.

24แล้วพระเจ้าทรงให้กำมะถันและไฟจากพระเจ้า ตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์

25And he overthrew those cities, and all the valley, and all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground.

25และพระองค์ทรงขยี้เมืองเหล่านั้น      ลุ่มน้ำทั้งหมด  ชาวเมืองทั้งสิ้นและพืชต่างๆ

26But Lot's wife, behind him, looked back, and she became a pillar of salt.

26ส่วนภรรยาของโลท   ผู้อยู่ข้างหลังโลท   เหลียวกลับไปมองดู   นางจึงกลายเป็นเสาเกลือไป

27And Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the LORD.

27เวลาเช้ามืดอับราฮัมออกไปยังที่ที่ท่านยืนเฝ้าพระเจ้า

28And he looked down toward Sodom and Gomorrah and toward all the land of the valley, and he looked and, behold, the smoke of the land went up like the smoke of a furnace.

28ท่านมองลงไปทางเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์   และตรงดินแดนในลุ่มน้ำ   ก็เห็นแผ่นดินลุกเป็นควันพลุ่งขึ้นเหมือนควันเตาไฟใหญ่  

29So it was that, when God destroyed the cities of the valley, God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow when he overthrew the cities in which Lot had lived.

29ดังนั้น  เมื่อพระเจ้าทรงทำลายหัวเมืองในลุ่มน้ำ   พระเจ้าจึงทรงระลึกถึงอับราฮัม   และส่งโลทออกไปจากเมืองที่ถูกขยี้   เมื่อพระองค์ทรงขยี้เมืองที่โลทอาศัยอยู่

Lot and His Daughters Genesis 19:30-38

โลทและลูกสาวของเขาปฐมกาล 19:30-38

30Now Lot went up out of Zoar and lived in the hills with his two daughters, for he was afraid to live in Zoar. So he lived in a cave with his two daughters.

30โลทก็ออกจากเมืองโศอาร์   และขึ้นไปอาศัยอยู่บนเนินเขากับบุตรหญิงสองคนของตน   เพราะเขากลัวที่จะอยู่ในเมืองโศอาร์   เขาจึงเข้าไปอยู่ในถ้ำกับบุตรหญิงสองคนของเขา

31And the firstborn said to the younger, “Our father is old, and there is not a man on earth to come in to us after the manner of all the earth.

31คนหัวปีพูดกับน้องว่า   “พ่อของเราก็แก่แล้ว ไม่มีชายใดในใต้หล้าจะมาสู่ขอเราตามประเพณีทั่วโลก

32Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve offspring from our father.”

32ให้เราชวนพ่อของเราดื่มเหล้าองุ่น  แล้วเราจะนอนกับท่าน   เพื่อเราจะสงวนพงศ์พันธุ์โดยอาศัยพ่อของเรา”

33So they made their father drink wine that night. And the firstborn went in and lay with her father. He did not know when she lay down or when she arose.

33ในคืนวันนั้นนางก็ให้บิดาดื่มเหล้าองุ่น   แล้วคนหัวปีก็เข้าไปนอนกับบิดาของนาง   บิดาไม่ทราบว่านางมานอนด้วยเมื่อไรและลุกขึ้นไปเมื่อไร

34The next day, the firstborn said to the younger, “Behold, I lay last night with my father. Let us make him drink wine tonight also. Then you go in and lie with him, that we may preserve offspring from our father.”

34วันรุ่งขึ้นคนหัวปีจึงพูดกับน้องว่า   “เมื่อคืนนี้ข้านอนกับพ่อของข้า   ให้เราทำให้ท่านดื่มเหล้าองุ่นคืนนี้อีก   แล้วเจ้าจงเข้าไปนอนกับท่าน   เพื่อเราจะได้สงวนพงศ์พันธุ์โดยอาศัยพ่อของเรา”

35So they made their father drink wine that night also. And the younger arose and lay with him, and he did not know when she lay down or when she arose.

35นางทั้งสองจึงให้บิดาของเขาดื่มเหล้าองุ่นในคืนนั้นด้วย   น้องก็ไปนอนกับท่าน   ท่านก็ไม่ทราบว่า  นางมานอนด้วยเมื่อไร  และลุกขึ้นไปเมื่อไร

36Thus both the daughters of Lot became pregnant by their father.

36ดังนั้นบุตรหญิงทั้งสองของโลทก็ตั้งครรภ์กับบิดาของนางเอง

37The firstborn bore a son and called his name Moab. He is the father of the Moabites to this day.

37คนหัวปีคลอดบุตรชายคนหนึ่ง  และตั้งชื่อว่าโมอับ   เขาเป็นบรรพบุรุษของคนโมอับจนทุกวันนี้

38The younger also bore a son and called his name Ben-ammi. He is the father of the Ammonites to this day.

38 ส่วนน้องเขาก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งด้วย  และตั้งชื่อว่า   เบน-อัมมี  เขาเป็นบรรพบุรุษของคนอัมโมนจนทุกวันนี้

Lot’s daughters were going to marry men who had no heart for the things of God. 

ลูกสาวของคนโลทกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายที่มีหัวใจสำหรับสิ่งที่ไม่มีของพระเจ้า

The Bible teaches us to not be unequally yoked. 

พระคัมภีร์สอนให้เราไม่ถูกกันอย่างไม่มีที่เปรียบเทียม

It is important if you are a Christian believer and not married, that you would only marry a Christian.

เป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณเป็นคริสเตียนและเชื่อไม่ได้แต่งงาน   คุณจะแต่งงานกับคริสเตียน

Lot’s future son in laws thought he was crazy when he wanted all the family to leave the city. 

ลูกชายในอนาคตโลทในกฎหมายคิดว่าเขาบ้าเมื่อเขาต้องการทุกคนในครอบครัวที่จะออกจากเมือง

Lot lost his wife.  She looked back, wanting to still be in the city, and turned into a pillar of salt. 

โลทที่ภรรยาของเขาหายไป เธอมองกลับมาที่ต้องการจะยังคงเป็นในเมืองและกลายเป็นเสาหลักของเกลือ

Sometimes Christians are like that, we have left our old way of life, but sometimes some of us look back and may return to alcohol or a false religion, whatever it was that we left behind. 

บางครั้งคริสตชนเป็นเช่นนั้นเรามีวิธีการแบบเก่าที่ยังเหลือของชีวิต แต่บางครั้งบางส่วนของเรามองย้อนกลับไปและอาจกลับไปที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือศาสนาเทียมเท็จ, สิ่งที่มันเป็นที่เราทิ้งไว้เบื้องหลัง

Then later Lot became drunk and committed incest with his two daughters. 

แล้วต่อมากลายเป็น โลทการร่วมประเวณี เมาและมุ่งมั่นกับลูกสาวสองคนของเขา

Their sons were the fathers of the Moabites and the Ammonites, who would be enemies with the people of Israel. 

บุตรชายของพวกเขาถูกบิดาของโมอับและอัมโมนที่จะเป็นศัตรูกับคนอิสราเอล

All of this was the result of Lot making a bad choice. 

ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจาก โลท ที่ทำให้เป็นทางเลือกที่ไม่ดี

We must be very careful about the choices we make.

เราจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับทางเลือกที่เราทำ

 

Genesis 19

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top