Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, September 8, 2016

 

Genesis ปฐมกาล 10 Generations of the sons of Noah – Japheth, Shem, and Ham

ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์บุตรทั้งหลายของโนอาห์  คือ  เชม  ฮาม  และยาเฟท

All the people of the world since the Flood have descended from the three sons of Noah. They pass from the one family to the seventy nations.

ทุกคนที่จากโลกตั้งแต่น้ำท่วมที่มีการสืบเชื้อสายมาจากบุตรชายทั้งสามของโนอาห์ พวกเขาผ่านจากที่หนึ่งไปยังครอบครัวของประเทศที่เจ็ดสิบ

This great process covers the space of time from Noah to Abraham.

กระบวนการนี้ที่ดีครอบคลุมพื้นที่ของเวลาจากโนอาห์กับอับราฮัม

Seventy descendants of Noah’s sons are listed, including 14 from Japheth, 30 from Ham, and 26 from Shem. 

เจ็ดลูกหลานของบุตรของโนอาห์มีการระบุไว้รวมถึง 14 จาก ยาเฟท  30 จากแฮม  และ 26 จากเช็ม

The chapter shows political, geographical, and ethnic connections among tribes.

บทที่แสดงการเชื่อมต่อทางการเมืองทางภูมิศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่ชนเผ่า

Following chapter 10, the Old Testament focuses primarily on the Hebrew people.

ต่อไปนี้ 10 บทในพระคัมภีร์เดิมเน้นหลักในการที่คนฮิบรู

1 These are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. Sons were born to them after the flood.

1  ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์บุตรทั้งหลายของโนอาห์   คือ  เชม  ฮาม  และยาเฟท   ซึ่งมีบุตรสืบมาหลังน้ำท่วม  

2 The sons of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.

2 บุตรของยาเฟทชื่อโกเมอร์   มาโกก  มาดัย  ยาวาน  ทูบัล  เมเชค  และทิราส

3 The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.

3 บุตรของโกเมอร์ชื่อ  อัชเคนัส  รีฟาท  และโทการมาห์

4 The sons of Javan: Elishah, Tarshish, Kittim, and Dodanim.

4 บุตรของยาวานชื่อเอลีชาห์  ทารชิช  คิทธิม  และโดดานิม

5 From these the coastland peoples spread in their lands, each with his own language, by their clans, in their nations.

5 จากพงศ์พันธุ์เหล่านี้ประชาชนตามฝั่ง ทะเลแผ่ไพศาลออกไปในแผ่นดินของเขา   ตามภาษาตามตระกูลตามชาติของเขา  

These verses listed the descendants of Japheth, who settled in an area that stretched across Europe and Asia from the Black Sea and Caspian Sea to Spain.

โองการเหล่านี้ไว้ลูกหลานของ ยาเฟท ผู้ตัดสินในพื้นที่ที่ขยายทั่วยุโรปและเอเชียจากทะเลสีดำและทะเลแคสเปียนไปยังสเปน

Gomer is an eastern part of Turkey.

โกเมอร์ เป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันออกของตุรกี

Magog is an area now occupied by Russia. 

มากอกเป็นพื้นที่ครอบครองในขณะนี้โดยรัสเซีย

Tarshish. is south of Spain.

ทารชิช คือทางตอนใต้ของสเปน

6 The sons of Ham: Cush, Egypt, Put, and Canaan.

6 บุตรของฮามชื่อคูช  อียิปต์  พูต  และคานาอัน

7 The sons of Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, and Sabteca. The sons of Raamah: Sheba and Dedan.

7 บุตรของคูชชื่อเส-บา  ฮาวิลาห์  สับทาห์  ราอามาห์  และสับเทคา   ส่วนบุตรของราอามาห์ชื่อเชบาและเดดาน

8 Cush fathered Nimrod; he was the first on earth to be a mighty man.

8 คูชมีบุตรชื่อนิมโรด  นิมโรดเริ่มเป็นคนแกล้วกล้าบนแผ่นดิน

9 He was a mighty hunter before the LORD. Therefore it is said, “Like Nimrod a mighty hunter before the LORD.”

9 นิมโรดเป็นพรานใหญ่ยิ่งต่อพระพักตร์พระเจ้า   เพราะฉะนั้นจึงมีคำสุภาษิตว่า   “เหมือนกับนิมโรดพรานใหญ่ยิ่งต่อพระพักตร์พระเจ้า”

10 The beginning of his kingdom was Babel, Erech, Accad, and Calneh, in the land of Shinar.

10 อาณาจักรแรกๆของนิมโรดนั้น   คือเมืองบาบิล  เมืองเอเรก   และเมืองอัคคัด   เมืองทั้งสามนี้อยู่ในแผ่นดินชินาร์

11 From that land he went into Assyria and built Nineveh, Rehoboth-Ir, Calah, and

11 นิมโรดไปจากประเทศนั้นยังแผ่นดินอัสซีเรีย   สร้างเมืองนีนะเวห์   เมืองเรโหโบทอีร์เมืองคาลาห์

The author Moses, turns aside from the table of nations to tell us about one of the first great empires that was established on the earth.

ผู้เขียนโมเสสเปลี่ยนนอกเหนือจากตารางของประเทศที่จะบอกเราเกี่ยวกับหนึ่งของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่ก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลก

“Kush begat Nimrod.” Nimrod’s activities centered first in Shinar (Babylon} and included building the tower of Babel, described in 11:1-9; then he went to Assyria.

“กูชให้กำเนิดบุตรชื่อนิม"กิจกรรมของนิมโรดเป็นศูนย์กลางครั้งแรกใน ชินาร์ (บาบิโลน} และอาคารรวมของ เมืองบาบิล อธิบายไว้ใน 11:1-9 แล้วเขาก็ไปอัสซีเรีย

His name literally means “we shall rebel,” Nimrod, a descendant of Ham through Cush, Cush is thought to be Ethiopia. 

ชื่อของเขาหมายถึง"เราจะกบฏ"นิม, ลูกหลานของแฮมผ่านกูช    กูชเป็นความคิดที่จะเอธิโอเปีย

Nimrod is named as the founder of the first Mesopotamian “kingdom,” and the civilization that became known as Assyria and Babylonia.

นิมโรดมีชื่อเป็นผู้ก่อตั้งของ เมสซะพะเท'เมีย แรก"อาณาจักร"และอารยธรรมที่เป็นที่รู้จักกันอัสซีเรียและบาบิโล

Although God had ordained government to restrain evil, Nimrod was evil and established a kingdom.

แม้ว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งรัฐบาลที่จะยับยั้งความชั่วนิมโรดเป็นความชั่วร้ายและสถาปนาราชอาณาจักร

This is the first time a kingdom is described in the Bible, suggesting the beginning of world systems characterized by idolatry and opposition to the Lord which will be overthrown at the return of Christ.

นี้เป็นครั้งแรกที่ราชอาณาจักรมีการอธิบายไว้ในพระคัมภีร์ที่บอกจุดเริ่มต้นของระบบโลกโดยการไหว้รูปเคารพและฝ่ายค้านต่อพระเจ้าซึ่งจะถูกคว่ำที่การกลับมาของพระคริสต์

Israel would experience during its history attack from warring nations who were wanting to become bigger and more powerful like their father, Nimrod.

  อิสราเอลจะมีประสบการณ์ในระหว่างการโจมตีประวัติศาสตร์ของสงครามจากประเทศที่ถูกต้องการที่จะกลายเป็นใหญ่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกับบิดา   นิมโรดของพวกเขา

12 Resen between Nineveh and Calah; that is the great city.

12 และเมืองเรเสนซึ่งอยู่ระหว่างเมืองนีนะเวห์กับเมืองคาลาห์   เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่

13 Egypt fathered Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim,

13 อียิปต์มีบุตรชื่อลูดิม  อานามิม  เลหะบิม  นัฟทูฮิม

14 Pathrusim, Casluhim (from whom the Philistines came), and Caphtorim.

14 ปัทรุสิม  คัสลูฮิม  (ผู้เป็นต้นตระกูลคนฟีลิสเตีย)  และคนคัฟโทริม  

15 Canaan fathered Sidon his firstborn and Heth,

15 คานาอันมีบุตรหัวปีชื่อไซดอนกับน้องชายชื่อเฮท

16 and the Jebusites, the Amorites, the Girgashites,

16 กับคนเยบุส  คนอาโมไรต์  คนเกอร์กาชี

Jebusites lived in Jerusalem when Israel conquered Canaan.

ชาวเยบุสอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเอาชนะอิสราเอลคานาอัน

17 the Hivites, the Arkites, the Sinites,

17 คนฮีไวต์  คนอารคี  คนสินี

18 the Arvadites, the Zemarites, and the Hamathites. Afterward the clans of the Canaanites dispersed.

18 ตระกูลอารวัด  ชาวเศเมอร์  และตระกูลฮามัธ   ภายหลังตระกูลของคนคานาอันก็แยกย้ายกันไป

19 And the territory of the Canaanites extended from Sidon in the direction of Gerar as far as Gaza, and in the direction of Sodom, Gomorrah, Admah, and Zeboiim, as far as Lasha.

19 เขตของคนคานาอันยื่นจากเมืองไซดอน   ไปทางเมืองเก-ราร์   จนถึงเมืองกาซา  และไปทางเมืองโสโดม  โกโมราห์  อัดมาห์   และเศโบยิมจนถึงเมืองลาชา

From Canaan eleven nations are descended.

ากคานาอันที่สิบเอ็ดประเทศมีการสืบเชื้อสาย

20 These are the sons of Ham, by their clans, their languages, their lands, and their nations.

20 คนเหล่านี้เป็นพงศ์พันธุ์ของฮาม   ตามตระกูล   ตามภาษา   ตามเมืองและตามชาติของเขา  

These verses detailed Ham’s descendants, who went to Africa and later spread west along the Mediterranean coast of north Africa.

ลูกหลานเหล่านี้โองการแฮมรายละเอียดของที่ไปแอฟริกาและการแพร่กระจายต่อไปทางทิศตะวันตกตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของทวีปแอฟริกา

Egypt had seven sons, from whom came eight nations.

อียิปต์ได้เจ็ดลูกหลานจากผู้ที่มาแปดชาติ

It appears that Ham occupied Africa and a certain portion of Asia along the eastern coast of the Mediterranean, in the south of Arabia, and perhaps along the south of Asia.

ปรากฏว่าแฮมครอบครองแอฟริกาและบางส่วนของทวีปเอเชียตามแนวชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในภาคใต้ของอารเบีย และบางทีอาจจะไปตามทางตอนใต้ของเอเชีย

In extent of territory, Japheth ultimately far exceeded the descendants of his two brothers, as he occupied most of Asia and almost all of Europe and what would later be the Americas.

ในขอบเขตของดินแดนในที่สุด ยาเฟท ไกลเกินลูกหลานของพี่น้องสองของเขาในขณะที่เขาครอบครองมากที่สุดของเอเชียและเกือบทั้งหมดของยุโรปและสิ่งที่ภายหลังจะอเมริกา

Ham is next to him, as he inherited Africa and a portion of Asia.

แฮมเป็นไปเพื่อให้เขาตามที่เขาสืบทอดแอฟริกาและบางส่วนของเอเชีย

21 To Shem also, the father of all the children of Eber, the elder brother of Japheth, children were born.

21 ฝ่ายเชมพี่ชายใหญ่ของยาเฟทเป็นบิดาของชนเอเบอร์   เขามีบุตรหลายคนด้วย

22 The sons of Shem: Elam, Asshur, Arpachshad, Lud, and Aram.

22 บุตรของเชมนั้นชื่อเอลาม  อัสชูร  อารปัคชาด  ลูด  และอารัม

23 The sons of Aram: Uz, Hul, Gether, and Mash.

23 บุตรอารัมชื่ออูส  ฮูล  เกเธอร์  และมัช

24 Arpachshad fathered Shelah; and Shelah fathered Eber.

24 อารปัคชาดมีบุตรชื่อเชลาห์  ส่วนเชลาห์มีบุตรชื่อเอเบอร์

25 To Eber were born two sons: the name of the one was Peleg, for in his days the earth was divided, and his brother's name was Joktan.

25 เอเบอร์มีบุตรสองคน  คนหนึ่งชื่อเพเลก   ด้วยว่าในคราวอายุของเพเลกนั้น  เขาแบ่งแผ่นดินกัน   และน้องชายของเพเลกชื่อโยกทาน

26 Joktan fathered Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah,

26 โยกทานมีบุตรชื่ออัลโมดัด  เชเลฟ  ฮาซารมาเวท  เยราห์

27 Hadoram, Uzal, Diklah,

27 ฮาโดรัม  อุซาล  ดิคลาห์

28 Obal, Abimael, Sheba,

28 โอบาล  อาบีมาเอล  เชบา

29 Ophir, Havilah, and Jobab; all these were the sons of Joktan.

29 โอฟีร์  ฮาวิลาห์  และโยบับ   คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทาน

30 The territory in which they lived extended from Mesha in the direction of Sephar to the hill country of the east.

30 ดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยู่เริ่มจากเมืองเมชาไปทางเสฟาร์ ถึงถิ่นเทือกเขาทางทิศตะวันออก

31 These are the sons of Shem, by their clans, their languages, their lands, and their nations.

31 คนเหล่านี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเชม  ตามตระกูล   ตามภาษา   ตามเมืองและตามชาติของเขา  

32 These are the clans of the sons of Noah, according to their genealogies, in their nations, and from these the nations spread abroad on the earth after the flood.

32 นี่แหละเป็นพงศ์พันธุ์ที่สืบมาจากบุตรของโนอาห์   ตามลำดับสกุลวงศ์   ตามชาติของเขา  และจากคนเหล่านี้ประชาชาติทั้งหลายในโลก ก็แผ่ไพศาลออกไปภายหลังน้ำท่วม

These verses describe the descendants of Shem, who occupied the area north of the Persian Gulf.

โองการเหล่านี้จะอธิบายลูกหลานของ เช็ม   ผู้ครอบครองพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ่าวเปอร์เซีย

He is “the father of all the sons of Heber.” Hebrew is the race to which Abraham belonged.  

เขาเป็น"บิดาของทั้งหมดบุตรของ Heber."ฮิบรูคือการแข่งขันเพื่อที่อับราฮัมเป็น

Twenty-six  nations are descended from Shem,  the Japhethites (verses 2-5) went to Europe and to the northern areas of Asia; the Hamites (verses. 6-20) into Egypt, Ethiopia, Arabia, Asia Minor, and Canaan;  the children of Shem and of Eber (verses. 21-31) went into Elam (western Mesopotamia), Assyria, Arabia, and other lands of the Middle East.

ประเทศที่ยี่สิบหกมีการสืบเชื้อสายมาจาก เช็ม  ลูกหลานของ ยาเฟท(ข้อ2-5) ไปยุโรปและไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของเอเชีย Hamites (ข้อ 6-20) ลงในอียิปต์, เอธิโอเปีย, อาระเบีย, เอเชียไมเนอร์และคานาอัน เด็กของ เช็ม และจาก Eber (ข้อ 21-31) เข้าไปใน อีแลม(ตะวันตก เมซอพอเทเมีย) อัสซีเรีย อาระเบีย และพื้นที่อื่น ๆ ของตะวันออกกลาง

Many names mentioned in chapter 10 are identifiable with nations of ancient times, some of which have continued down to the present, and some are mentioned in prophecy of Ezekiel, Daniel, and Revelation. 

หลายชื่อที่กล่าวถึงในบทที่ 10 จะระบุตัวตนได้กับประเทศของสมัยโบราณบางส่วนที่มีอย่างต่อเนื่องลงมาถึงปัจจุบันและบางส่วนมีการกล่าวถึงในการพยากรณ์ของเอเสเคียล   แดเนียลและวิวรณ์

Of special significance is “Eber” because his name was the origin of the term “Hebrew”.

จากความสำคัญเป็นพิเศษ"เอเบอร์" เพราะชื่อของเขาถูกแหล่งที่มาของคำว่า"ฮิบรูว่า"

Genesis 10

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top